Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchdev Puja Lyrics in Malayalam

Panchdevta Puja in Malayalam:

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

॥ അഥ പഞ്ച ദേവതാ-പൂജന-വിധി ॥

സ്നാതഃ ശ്വേതവസ്ത്രപരിധാനം കൃത്വാ കുശഹസ്തോ യജമാനഃ

ഓം യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രം പ്രജാപതേര്യത്സഹജം പുരസ്താത് ।
ആയുഷ്യമഗ്ര്യം പ്രതിമുഞ്ച ശുഭ്രം യജ്ഞോപവീതം ബലമസ്തു തേജഃ ॥

ഓം യജ്ഞോപവീതമസി യജ്ഞസ്യ ത്വാ യജ്ഞോപവീതേനോപനഹ്യാമി ॥

ഇതി മംത്രേണ യജ്ഞോപവീതധാരണം കൃത്വാ ആസനോ പരി
ഉപവിഷ്ടഃ ചന്ദന-ലേപനം കുര്യാത്।

തിലകം ചന്ദനസ്യാഥ പവിത്രം പാപനാശനം ।
യഃ കുര്യാത് പ്രത്യഹം സ്നാത്വാ ലക്ഷ്മീര്‍വസതി തദ്ഗൃഹേ ॥

തതഃ–
ഓം അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്‍വാസ്ഥാം ഗതോഽപി വാ ।
യഃ സ്മരേത്പുണ്ഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യന്തരഃ ശുചിഃ ॥

ഇതി ജലേന്‍ ആത്മാനം പുജോപകരണാനി ച അഭിഷിഞ്ചേത് ।

ഓം പൃത്വീ ത്വയാ ധൃതാ ലോകാ ദേവീ ത്വം വിഷ്ണുനാ ധൃതാ ।
ത്വഞ്ച ധാരയ മാം ദേവി പവിത്രം കുരു ചാസനം ॥

ഇതി പ്രണംയ ത്രികോണമണ്ഡലം വിധായ ജലഗന്ധാക്ഷതപുഷ്പൈ ।

ഓം പൃഥിവ്യൈ നമഃ। ഓം ആധാരശക്തയേ നമഃ। ഓം കുര്‍മായ
നമഃ। ഓം അനന്തായ നമഃ। ഓം ശേഷനാഗായ നമഃ।

സമ്പൂജ്യ।

തതഃ ശ്വേതസര്‍ഷപാനാദായ
ഓം ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതീ।
നര്‍മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേഽസ്മിന്‍സന്നിധി കുരു॥

ഇത്യധോപോപാത്രേ ഗങ്ഗാദിതിര്‍ഥാന്യാഹൂയ।

ഓം ഗംഗാദിസരിദ്ഭ്യോ നമഃ ।

ഇതി ഗന്ധാക്ഷതപുഷ്പൈഃ സമ്പൂജ്യബദ്ധാഞ്ജലിര്‍ഭൂത്വാ പ്രാര്‍ഥയേത് ।

ഓം സൂര്യ്യസ്സോമോ യമഃ കാലഃ സന്ധ്യേ ഭൂതാന്യഹഃ ക്ഷമാ ।
പവനോ ദിക്പതിര്‍ഭൂമി രാകാ ശംഖശ്ചരാമരാഃ।
ബ്രഹ്മേശാസനമാസ്ഥായ കല്‍പ്യധ്വമിഹ സന്നിധിം ।
തദ്വിഷ്ണോഃ പരമം ധാമ സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ ॥

ഓം വിഷ്ണുര്‍വിഷ്ണുര്‍വിഷ്ണുഃ ശ്രീമദ്ഭഗവതോ മഹാപുരുഷസ്യ വിഷ്ണോരാജ്ഞയാ
പ്രവര്‍തമാനസ്യ അദ്യ ശ്രീബ്രഹ്മണോഹ്നി ദ്വിതിയപരാര്‍ദ്ധേ ശ്രീശ്വേതവാരാഹകല്‍പേ
വൈവസ്വതമന്വന്തരേ അഷ്ടാവിംശതിതമേ കലിയുഗേ കലിപ്രഥമചരണോ
ഭാരതവര്‍ഷേ ഭരതഖണ്ഡേ ശാലിവാഹനശകേ ബൌധാവതാരേ അമുകസംവത്സരേ
അമുകമാസേ അമുകപക്ഷേ അമുകതിഥൌ അമുകവാസരേ അമുകഗോത്രോഽഹം അമുകശര്‍മാഽഹം
അമുകപ്രധാനദേവാര്‍ചനദ്വാരാ മമ സപരിവാരസ്യ സകുടുംബസ്യ സകലദുരിതോപശമനാര്‍ഥം
സര്‍വാപദാം ശാന്ത്യര്‍ഥം വിപുലധനധാന്യ സുഖസൌഭാഗ്യാദി-നിഖിലസദഭിഷ്ട-സംസിദ്ധയേ
ച അമുക പ്രധാന ദേവതാ പൂജനം ബ്രാഹ്മണവരണം സ്വസ്ത്യാഹവാചനം കലശസ്ഥാനം ഗണേശാദി
പഞ്ചദേവതാനവഗ്രഹ-ദിക്പാലാദി-സര്‍വദേവൈര്‍ദേവോഭിശ്ച സഹ അമുകപ്രാധാന ദേവതാപൂജനം കരിഷ്യേ ॥

ഇതി സംകല്‍പഃ

തതഃ സ്വസ്ത്യയനം
ഓം സ്വസ്തി നഽ ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഃ സ്വസ്തിനഃ പൂഷാ വിശ്വവേദാഃ
സ്വസ്തിനസ്താര്‍ക്ഷ്യോഽരിഷ്ടനേമിഃസ്വസ്തിനോ ബൃഹസ്പതിര്‍ദധാതു ॥

ഓം പൃശ്നിമാതരഃ ശുഭംയാവാനോ വിദഥേഷു ജഗ്മയഃ
അഗ്നിര്‍ജിഹ്വാ മനവഃ സൂരചക്ഷസോ വിശ്വേനോ ദേവാഽവസാഗമന്നിഹ ॥

ഓം ഭദ്രംകര്‍ണേഭി ശൃണുയാമ ദേവാ ഭദ്രമ്പശ്യേമാക്ഷഭിര്യജത്രാഃ
സ്ഥിരൈരംഗൈസ്തുഷ്ടുവാം സസ്തനൂഭിര്‍വ്യശേമഹി ദേവഹിതം യദായുഃ ॥

ശതമിന്നു ശരദോ അന്തി ദേവാ യാത്രാനശ്ചക്രാ ജരസന്തനൂനാം
പുത്രാസോ യത്ര പിതരോ ഭവന്തി മാനോ മദ്യാരീ രിഷതായുര്‍ഗന്തോഃ ॥

ആദിതിര്‍ദ്യൌരദിരന്തരിക്ഷമദിതിര്‍മാതാ സപിതാ സപുത്രഃ
വിശ്വേദേവാ അദിതിഃ പഞ്ചജനാ അദിതിര്‍ജാതമാദിതിര്‍ജനിത്വം ॥

ദീര്‍ഘായുത്വായ ബലായ വര്‍ചസേ സുപ്രജാസ്വായ സഹസാ അഥോ ജീവ
ശരദശ്ശതം ഓം ദ്യൌഃ ശാന്തിരന്തരിക്ഷ് ँ ശാന്തി പൃഥിവീ
ശാന്തിരാപഃ ശാന്തോഷധയഃ ശാന്തിഃ ।
വനസ്പതയഃശാന്തിര്‍വ്വിശ്വേദേവാഃ ശാന്തിര്‍ബ്രഹ്മ ശാന്തി സര്‍വ ँ
ശാന്തിഃ ശാന്തിരേവ ശാന്തിഃ സാമാ ശാന്തിരേധി ॥

മംഗലം ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണുഃ മംഗലം ഗരുഡധ്വജഃ ।
മംഗലം പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ മംഗലായതനോ ഹരിഃ ।
ഓം യം ബ്രഹ്മ വേദാന്തവിദോ വദന്തി പരം പ്രധാനം പുരുഷം തഥാന്യേ ।
വിശ്വസൃതേഃ കാരണമിശ്വരം വാ തസ്മൈ നമോ വിഘ്നവിനാശനായ॥

തതഃ കലശസംസ്ഥാപനം ।

ഓം ഭൂരസി ഭൂമിരസ്യ ദിതിരസി വിശ്വധായാവിശ്വശ്യ ഭുവനസ്യ ധര്‍ത്രീ।
പൃഥിവീയച്ഛ പൃഥിവീം ദൃര്‍ഠംഹ പൃഥിവീം മാഹിര്‍ഠംസീഃ ॥

ഇതി ഭൂമിസ്പര്‍ശഃ।

ഓം മാനസ്തോകേ തനയേ മാന ആയുഷിമാനോ ഗോഷുമാനോ അശ്വേഷേരീരിഷഃ
മാനോ വീരാന്‍ രുദ്ര ഭാമിനോ വധീര്‍ഹവിഷ്മന്തഃ സദാമിത്വാഹവാമഹേ ॥

ഇതി ഗോമയസ്പര്‍ശഃ।

ഓം ധാന്യമസി ധിനുഹി ദേവാന്‍പ്രാണയത്വോദാനായത്വാ
വ്യാനായത്വാ ദിര്‍ഘാമനുപ്രസിതി മായുഷേ ധാന്ദേവോ വഃ സവിതാ
ഹിരണ്യപാണിഃ പ്രതിഗൃഭ്ണ ത്വച്ഛിദ്രേണ പാണിനാ ചക്ഷുഷേത്വാ
മഹീനാം പയോസി॥

ഇതി ധാന്യ സ്പര്‍ശഃ।

ഓം ആജിഘ്രകലശം മഹ്യാത്വാവിശന്ത്വിന്ദവഃ പുനരൂര്‍ജാനിവര്‍ത്തസ്വസാനഃ
സഹസ്രം ധുക്ഷ്വോരുധാരാ പയസ്വതീ പുനര്‍മാ വിഹതാന്ദ്രയിഃ ॥

ഇതി കലശസ്പര്‍ശഃ

ഓം വരുണസ്യോത്തംഭനമസി വ്വരുണസ്യകംഭ സര്‍ജനീഥോ വരുണസ്യ ഋതസദന്യസി വരുണസ്യ
ഋത സദനമസി വരുണസ്യ ഋത സദനമസി വരുണസ്യ് ഋതസദനമാസീത് ॥

ഓം യാഃ ഫലിനീര്യാ അഫലാ അപുഷ്പായാശ്ച പുഷ്പിണീഃ
ബൃഹസ്പതിപ്രസൂതാസ്താനോ മുഞ്ചത്വര്‍ഠംഹസഃ ॥

ഇതി ഫലം ।

ഓം കാണ്ഡാത്കാണ്ഡാത്പ്രരോഹന്തി പരുഷഃ പരഷസ്പരി ഏവാനോ ദുര്‍വേ പ്രതനു സഹസ്രേണ ശതേന ച ॥

ഇതി ദൂര്‍വാ

ഓം പവിത്രേസ്ഥോ വൈഷ്ണവ്യൌ സവിതുര്‍വഃ പ്രസവ ഉത്പുനാംയച്ഛിദ്രേണ പവിത്രേണ സൂര്യ്യസ്യ രശ്മിഭിഃ
തസ്യതേ പവിത്രാപതേ പവിത്ര പൂതസ്യ യത്കാമഃ പുനേതച്ഛകേയം ॥

ഓം ഹിരണ്യഗര്‍ഭഃ സമവര്‍ത്തതാഗ്രേ ഭൂതസ്യ ജാതഃ പതിരേക।ആസീത് സദാധാര
പൃഥിവീം ദ്യാമുതേ മാം കസ്മൈ ദേവായ ഹവിഷാ വ്വിധേമ॥

ഇതി ഹിരണ്യദക്ഷിണാം ॥

ഓം അംബേഽംബികേഽംബാലികേഽനമാനയതികശ്ച നസസസ്ത്യശ്വകഃ സുഭദ്രികാങ്കാമ്പിലവാസിനീം ॥

ഇത്യാംരാദി പല്ലവാന്‍

ഓം പൂര്‍ണാദവി പരാപത സുപുര്‍ണാ പുനരാപത വസ്നേവ വിക്രീണാ വഹാ ഇഷമൂര്‍ജം ശതക്രതോഃ ॥

ഇതി പൂര്‍ണപാത്രം പുര്‍ണപാത്രായ ധാന്യമസി പഠിത്വാ നാരികേലം ശ്രീശ്ചതേ പഠിത്വാ ।

ശ്രീശ്ചതേ ലക്ഷ്മീശ്ച പത്ന്യാ ബഹോ രാത്രേ പാര്‍ശ്വേ നക്ഷത്രാണി രൂപമശ്വിനൌ വ്യാത്തം
ഇഷ്ണന്നിഷാണാമുമ്മ ഇഷാണസര്‍വലോകമ്മ ഇഷാണ ॥

ഇതി വസ്ത്രം

ഓം അഗ്നിര്‍ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിരഗ്നിഃ സ്വാഹാ സൂര്യോ ജ്യോതിര്‍ജ്യോതിഃ സൂര്യഃ സ്വാഹാ
അഗ്നിവര്‍ചോ ജ്യോതിവര്‍ചഃ സ്വാഹാ സൂര്യോവര്‍ചോ ജ്യോതിവര്‍ചഃ സ്വാഹാ
ജ്യോതിഃ സൂര്യ്യ സൂര്യോ ജ്യോതിഃ സ്വാഹാ ॥

ഇതി ദീപം

ഓം ദധിക്ക്രാബ്ണോഽ അകാരിഷഞ്ജിഷ്ണോരശ്വസ്യ വ്വ്യാജിനഃ ।
സുരഭിനോ മുഖാകര്‍ത്പ്രണ ആയുँഷിതാരിഷത് ॥

ഇതി സദധി ജലം

ആകൃഷ്ണേതി മംത്രേണ വസ്ത്രസമര്‍പണം

ഓം മനോ ജുതിര്‍ജുഷതാമാജ്യസ്യ ബൃഹസ്പതിര്യജ്ഞമിമന്തനോത്വരിഷ്ടँ യജ്ഞം സമിമന്ദധാതു।
വിശ്വേദേവാ സ ഇഹ മാദയന്താമോമ്പ്രതിഷ്ഠ ॥

ഓം ഗന്ധദ്വാരാം ദുരാധര്‍ഷാം നിത്യപുഷ്ടാം കരീഷിണീം ।
ഈശ്വരീം സര്‍വഭൂതാനാന്താമിഹോപഹ്വയേ ശ്രിയം ।

ഇതി ചന്ദനം

തതഃ കലശാവാഹനം പഠേത്

സര്‍വേ സമുദ്രാഃ സരിതസ്തീര്‍ഥാനി ജലദാനദാഃ।
ആയാംതുദേവപുജര്‍ഥം ദുരിതക്ഷയകാരകാഃ
കലശസ്യ മുഖേ വിഷ്ണുഃ കണ്ഠേ രുദ്രഃ സമാശ്രിതഃ ।
മൂലേ ത്വസ്യ സ്ഥിതോ ബ്രഹ്മാ മധ്യേ മാതൃഗണാഃ സ്മൃതാഃ ॥

കുക്ഷൌ തു സാഗരാഃ സര്‍വേ സപ്തദ്വീപാ വസുന്ധരാ ।
ഋഗ്വേദോഽഥ യജുര്‍വേദഃ സാമവേദോ ഹ്യഥര്‍വണഃ ।
അംഗൈശ്ച സഹിതാഃ സര്‍വേ കലശന്തു സമാശ്രിതാഃ ॥

ഓം മനോ ജുതിര്‍ജുഷതാമാജ്യസ്യ ബൃഹസ്പതിര്യജ്ഞമിമന്തനോത്വരിഷ്ടँ യജ്ഞം സമിമന്ദധാതു।
വിശ്വേദേവാ സ ഇഹ മാദയന്താമോമ്പ്രതിഷ്ഠ ॥ ഇതി॥

തതഃ കലശ-പൂജാ ।

ഇദം പാദ്യം ഇദം അര്‍ഘ്യം ഇദം സ്നാനീയം ജലം ബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥

അന്നപൂര്‍ണായൈ നമഃ ।
ലക്ഷ്ംയൈ നമഃ ।
ഗായത്ര്യൈ നമഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥേഭ്യോ നമഃ ।
സര്‍വക്ഷേത്രേഭ്യോ നമഃ ॥

ഏവമേവ ഗന്ധാക്ഷത-പുഷ്പ കുംകുമാദി ദ്രവ്യൈഃ സമ്പൂജ്യ
ബദ്ധാഞ്ജലിഃ പ്രാര്‍ഥയേത് ।

കലശാധിഷ്ഠാതൃദേവതാ പൂജിതാഃ പ്രസന്നോ ഭവത

സതഃ കലശപുരോ ഭാഗേ കസ്മിംശ്ചിത്പാത്രേ പഞ്ചദേവപൂജാമാരഭേത്
തത്രാദൌ പുഷ്പാഞ്ജലിം കൃത്വാ ധ്യായേത്।

ഓം സര്‍വസ്ഥൂലതനും ഗജേന്ദ്രവദനം ലംബോദരം സുന്ദരം
പ്രസ്പന്ദം മദഗന്ധലുബ്ധമധുപവ്യാലോലഗണ്ഡസ്ഥലം ।
ദന്താഘാതവിദാരിതാരിരുധിരൈഃ സിന്ദൂരശോഭാകരം
വന്ദേ ശൈലസുതാസുതം ഗണപതിം സിധിപ്രദം കാമദം ।

ഓം ഭഗവന്‍ ഗണേശ സ്വഗണസംയുത ഇഹാഗച്ഛ ഇഹ
തിഷ്ഠ ഏതാം പൂജാം ഗൃഹാണ്‍ ।
ഇത്യാവഹ്യ ഇദം പാദ്യം ഇദമര്‍ഘ്യം ഇദം സ്നാനീയമാചനിയഞ്ച
ജലം സമര്‍പയാമി।
തതഃ സായുധായ സവാഹനായ സപരിവാരായ ഓം ഭഗവതേ ഗണേശായ നമഃ ।
ഇദം ചന്ദനമിദം സിന്ദൂരമേതാനക്ഷതാംശ്ച സമര്‍പയാമി സായുധായ
സവാഹനായ സപരിവാരായ ഓം ഭഗവതേ ഗണേശായ നമഃ ।
ഇദം പുഷ്പം
ദുര്‍വാദലം ധൂപം ദീപഞ്ച സമര്‍പയാമി സായുധായ സവാഹനായ
സപരിവാരായ ഓം ഭഗവതേ ഗണേശായ നമഃ ।
ഇദം നൈവേദ്യം പുനരാചമനീയം
ജലം താംബൂലം പൂഗിഫലം ദക്ഷിണാദ്രവ്യഞ്ച സമര്‍പയാമി സായുധായ
സവാഹനായ സപരിവാരായ ഓം ഭഗവതേ ഗണേശായ നമഃ ।

ഏവം സമസ്തദേവപൂജനം കാര്യം
തതോ ശ്രധാഞ്ജലിഃ

ഓം ദേവേന്ദ്ര മൌലിമന്ദാരമകരന്ദകണാരുണാഃ ।
വിഘ്നം ഹരന്തു ഹേരംബ ചരണാംബുജരേണവഃ ।

ഭഗവാന്‍ ഗണേശഃ സമ്പൂജിതഃ പ്രസന്നോ ഭവതു ।
ഇതി പ്രണമേത് ।
പുനഃ പുഷ്പം ഗൃഹീത്വാ ।

ഓം രക്താബ്ജയുഗ്മാമയദാനഹസ്തം കേയൂര ഹാരാംഗദ
കുണ്ഡലാഢ്യം ।
മാണിക്യമൌലിം ദിനനാഥമോഢ്യം ബന്ധുകകാന്തിം
വിലസത് ത്രിനേത്രം ।

ഇതി ധ്യാത്വാ

ഭഗവാന്‍ സൂര്യനാരായണ ഇഹാഗച്ഛ ഇഹ തിഷ്ഠ
മത്ഖ़ൃതാ പൂജാം ഗൃഹാണ
ഇത്യാവാഹ്യ ।

പൂര്‍വത്പൂജൂപകരണാനി സമര്‍പ്യം

ഓം നമസ്സവിത്രേ ജഗദേകചക്ഷുഷേ ജഗത്പ്രസൂതിസ്ഥിതിനാശഹേതവേ ।
ത്രയിമയായ ത്രിഗുണാത്മധാരിണേ വിരഞ്ചിനാരായണ ശങ്കരാത്മനേ ॥

ഇതി പ്രണമേത്
പുനഃ പുഷ്പമാദായ ।

ഓം ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവര്‍ണം ശുഭാംഗം ।
ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഭിര്‍ധ്യാനഗംയം വന്ദേ
വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സര്‍വലോകൈകനാഥം ।

ഇതി ധ്യാത്വാ

ഭഗവന്‍ വിഷ്ണോ ഇഹാഗച്ഛ ഇഹ തിഷ്ഠ മത്കൃതാം പൂജാം ഗൃഹാണ
ഇത്യാവാഹനാദി പൂര്‍വവത് ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ ഓം നാരായണായ നമഃ ।

ഇതി പൂജോപകാരണാനി സമര്‍പ്യ

ഓം കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനേ
പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോഃ നമഃ ।

ഇതി പ്രണമേത് ।

പുനഃ പുഷ്പമാദയ ।

ഓം ധ്യായേന്നിത്യം മഹേശം രജതഗിരിനിഭം ചാരുചന്ദ്രാവതംസം
രത്നാകല്‍പോജ്ജ്വലാംഗം പരശുമൃഗവരാഭിതിഹസ്തം പ്രസന്നം ।
പദ്മാസീനം സമന്താത്സ്തുതമമരഗണൈര്‍വ്യാഘ്രകൃതി വസാനം വിശ്വാദ്യം
വിശ്വവന്ദ്യം നിഖിലഭയഹരം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം ॥

ഇതി ധ്യാത്വാ

ഭഗവന്‍ മഹാദേവ ഇഹാഗച്ഛ ഇഹ തിഷ്ഠ മത്കൃതാ പൂജാം ഗൃഹാണ ।

ഇത്യാവാഹ്യ സമ്പൂജ്യ

ഓം ബാണേശ്വരായ നരകാര്‍ണാവതാരനായ ജ്ഞാനപ്രദായ കരുണാമയസാഗരായ ।
കര്‍പൂരകുന്ദധവലേന്ദുജടാധരായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ ॥

ഇതി പ്രണമേത്

പുനഃ പുഷ്പമാദയ

ഓം കാലാഭ്രാഭാം കാടാക്ഷൈരരികുലഭയദാം മൌലിബദ്ധേന്ദുരേഖാം ശംഖം ചക്രം
കൃപാണം ത്രിശിഖമപി കരൈരുദ്വഹന്തീം ത്രിനേത്രാം ।
സിംഹസ്കന്ധാധിരൂഢാം ത്രിഭുവനമഖിലം തേജസാ പൂരയന്തീം ധ്യായേ ദുര്‍ഗാം ജയാഖ്യാം
ത്രിദശഃ പരിവൃതാം സേവിതാം സിധികാമൈഃ ।

ഇതി ധ്യാത്വാ

ഓം ഭഗവതി ദുര്‍ഗേ സ്വഗണസംയുതേ ഇഹാഗച്ഛ ഇഹാ തിഷ്ഠ മത്കൃതാം പൂജാം
ഗൃഹാണ-ഇത്യാവാഹ്യ സായുധായൈ സവാഹനായൈ സപരിവാരായൈ ഓം ഭഗവത്യൈ
ദുര്‍ഗായൈ നമഃ ।

ഇതി പുജോപകരണാനി സമര്‍പ്യ

ഓം സര്‍വമംഗലമാംഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ഥസാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൌരി നാരായണി നമോഽസ്തുതേ।

ഇതി പ്രണമേത്

പുനഃ പുഷ്പമാദായ

ഓം ആകൃഷ്ണേന രജസാവര്‍തമാനോ നിവേശയന്നമൃതം മര്‍ത്യം ച
ഹിരണ്യേന സവിതാ രഥേനാ ദേവോ യാതി ഭുവനാനി പശ്യന്‍ ।
ഓം ഭഗവന്തഃ സുര്യാദയോ നവഗ്രഹേന്ദ്രാദിലോകപാലാഃ ഗ്രാമദേവതാഃ
കുലദേവതാ സര്‍വദേവ്യശ്ച ഇഹാഗച്ഛത അത്ര തിഷ്ടത മത്കൃതാം പൂജാം ഗൃഹീത

ഇത്യാവാഹ്യ

ഇദം പാദ്യം ഇദമര്‍ഘ്യം ।
ഇദം സ്നാനീയമിദം പുനരാചമനീയം ജലം ച സമര്‍പയാമി ।
ഇദം ചന്ദനം ഏതാനക്ഷതാംശ്ച സമര്‍പയാമി ।
ഏതാണി പുഷ്പാണി വില്വപത്രാണി ധൂപം
ദീപം നൈവേദ്യം പുനരാചമനീയം ജലം ച സമര്‍പയാമി ।
ഓം സൂര്യാദി നവഗ്രഹേഭ്യോ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രാദി ലോകപാലേഭ്യോ നമഃ ।
ഓം ഗ്രാമദേവേഭ്യോ നമഃ ।
ഓം കുലദേവേഭ്യോ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടദേവേഭ്യോ നമഃ ।
സര്‍വേഭ്യോഃ ദേവേഭ്യസ്തഥാ ച സര്‍വാഭ്യോ ദേവേഭ്യോ നമോഃ നമഃ –

ഇതി പൂജോപകരണാനി സമര്‍പ്യം

ഓം സര്‍വേ ദേവാസ്സര്‍വാ ദേവ്യശ്ച പൂജിതാഃ പ്രസന്ന ഭവത ।

ശിവസ്യ ഗണപതേര്‍വിഷ്ണോര്‍സൂര്യസ്യ ദുര്‍ഗായാ വാ പ്രധാനദേവതായാഃ പൂര്‍വോക്ത-ധ്യാനവാക്യേന
ധ്യാനം ധൃത്വാ പൂര്‍വത് ആവാഹ്യ പൂജോപകരണാനി സമര്‍പ്യ ।
ഓം കര്‍പൂരവര്‍തിസംയുക്തം ഗോഘൃതേന ച പൂരിതം ।
നീരാജനം മയാ ദത്തം ഗൃഹാണ പരമേശ്വര ॥

ഇതി നീരാജനം നിവേദ്യ

ഓം അജ്ഞാനാദ്വിസ്മൃതേര്‍ഭ്രാന്ത്യാ യന്ന്യൂനമധികം കൃതം ।
വിപരീതഞ്ച തത്സര്‍വം ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വര ॥

ആവാഹനം ന ജാനാമി ന ജാനാമി വിസര്‍ജനം ।
പൂജാഞ്ചൈവ ന ജാനാമി ക്ഷംയതാം പരമേശ്വര ॥

ഓം അപരാധസഹസ്രാണി ക്രിയന്തേ ഽഹനിശം മയാ ।
ദാസോഽയമിതി മാം ജ്ഞാത്വാ ക്ഷമസ്വ ജഗദീശ്വര ॥

ഇത്യപരാധമാര്‍ജനം ത്രിപുഷ്പാഞ്ജലിര്‍നിവേദ്യ ശംഖഘണ്ടാവാദനൈര്‍ദേവാദികം സ്തുത്വാ പ്രണംയ।

ഓം യാന്തു ദേവഗണാസ്സര്‍വേ പൂജാമാദായ മാമകീം ।
പൂജാരാധനകാലേഷു പുനരാഗമനായ ച ॥

ഓം ഗച്ഛ് ഗച്ഛ് പരം സ്ഥാനം സ്വം ധാമ പരമേശ്വര ।
ആവാഹനസ്യ സമയേ യഥാ സ്യാത്പുനരാഗമഃ ॥

ഇതി സംഹാര മുദ്രയാ വിസര്‍ജനം കൃത്വാ ।

ഓം കൃതൈതദമുകദേവതാപൂജനകര്‍മണഃ സാങ്ഗതാസിദ്ധ്യര്‍ഥം ബ്രാഹ്മണായ ദക്ഷിണാം സമ്പ്രദദേ ।
ഇതി പഞ്ചദേവതാ പൂജാ പദ്ധതി ।

Also Read:

Worship of Five Deities / Panchdev Puja Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Panchdev Puja Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top