Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchaka lyrics in Malayalam

ഭുവന-കേലികലാ-രസികേ ശിവേ ഝടിതി ഝഞ്ഝണ-ഝങ്കൃത-നൂപൂരേ । ധ്വനിമയം ഭവ-ബീജമനശ്വരം ജഗദിദം തവ ശബ്ദമയം വപുഃ ॥ 1॥ വിവിധ-ചിത്ര-വിചിത്രമദ്ഭുതം സദസദാത്മകമസ്തി ചിദാത്മകം । ഭവതി ബോധമയം ഭജതാം ഹൃദി ശിവ ശിവേതി ശിവേതി വചോഽനിശം ॥ 2॥…

ശ്രീഗണേശായ നമഃ । വിനോദമോദമോദിതാ ദയോദയോജ്ജ്വലാന്തരാ നിശുംഭശുംഭദംഭദാരണേ സുദാരുണാഽരുണാ । അഖണ്ഡഗണ്ഡദണ്ഡമുണ്ഡമണ്ഡലീവിമണ്ഡിതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡരശ്മിരശ്മിരാശിശോഭിതാ ശിവാ ॥ 1॥ അമന്ദനന്ദിനന്ദിനീ ധരാധരേന്ദ്രനന്ദിനീ പ്രതീര്‍ണശീര്‍ണതാരിണീ സദാര്യകാര്യകാരിണീ । തദന്ധകാന്തകാന്തകപ്രിയേശകാന്തകാന്തകാ മുരാരികാമചാരികാമമാരിധാരിണീ ശിവാ ॥ 2॥ അശേഷവേഷശൂന്യദേശഭര്‍തൃകേശശോഭിതാ ഗണേശദേവതേശശേഷനിര്‍നിമേഷവീക്ഷിതാ । ജിതസ്വശിഞ്ജിതാഽലികുഞ്ജപുഞ്ജമഞ്ജുഗുഞ്ജിതാ…

സദാ സദ്യോജാതസ്മിതമധുരസാസ്വാദപരയാ ഭവാന്യാ ദൃക്പാതഭ്രമരതതിഭിശ്ചുംബിതപുടം । അപാം പത്യുഃ കാഷ്ഠാം ശ്രിതമധികശീതം പശുപതേ- ര്‍മുഖം സദ്യോജാതം മമ ദുരിതജാതം വ്യപനയേത് ॥ 1॥ ജടാന്തഃസ്വര്‍ധുന്യാശ്ശിശിരമുഖവാതൈരവമതിം ഗതം വാമാം രുഷ്ടാമനുനയസഹസ്രൈഃ പ്രശമിതും । കിരത്ജ്യോത്സ്നം വാമം നയനമഗജാനേത്രഘടിതം ദധദ്വാമം…

ശ്രീവിഘ്നേശപുരാണസാരമുദിതം വ്യാസായ ധാത്രാ പുരാ തത്ഖണ്ഡം പ്രഥമം മഹാഗണപതേശ്ചോപാസനാഖ്യം യഥാ । സംഹര്‍തും ത്രിപുരം ശിവേന ഗണപസ്യാദൌ കൃതം പൂജനം കര്‍തും സൃഷ്ടിമിമാം സ്തുതഃ സ വിധിനാ വ്യാസേന ബുദ്ധ്യാപ്തയേ ॥ സങ്കഷ്ട്യാശ്ച വിനായകസ്യ ച മനോഃ…

ശ്രീകൃഷ്ണരസവിക്ഷിസ്തമാനസാ രതിവര്‍ജിതാഃ । അനിര്‍വൃതാ ലോകവേദേ തേ മുഖ്യാഃ ശ്രവണോത്സകാഃ ॥ 1॥ വിക്ലിന്നമനസോ യേ തു ഭഗവത്സ്മൃതിവിഹ്വലാഃ । അര്‍ഥൈകനിഷ്ഠാസ്തേ ചാപി മധ്യമാഃ ശ്രവണോത്സുകാഃ ॥ 2॥ നിഃസന്ദിഗ്ധം കൃഷ്ണതത്ത്വം സര്‍വഭാവേന യേ വിദുഃ ।…

॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥ ॥ അഥ പഞ്ച ദേവതാ-പൂജന-വിധി ॥ സ്നാതഃ ശ്വേതവസ്ത്രപരിധാനം കൃത്വാ കുശഹസ്തോ യജമാനഃ ഓം യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രം പ്രജാപതേര്യത്സഹജം പുരസ്താത് । ആയുഷ്യമഗ്ര്യം പ്രതിമുഞ്ച ശുഭ്രം യജ്ഞോപവീതം ബലമസ്തു തേജഃ…

ഓം ശ്രീരാമജയം । ഓം സദ്ഗുരുശ്രീത്യാഗരാജസ്വാമിനേ നമോ നമഃ । അഥ ശ്രീദയാനന്ദപഞ്ചകം । ഏകവസ്തുപ്രമാണം തം ഏകസത്യസ്വരൂപിണം । ഏകവാക്യപ്രകാശം തം ദയാനന്ദം പ്രണൌംയഹം ॥ 1 ॥ ദ്വികരേഹപരാര്‍ഥം തം ദ്വയാതിഗഗുണാശ്രയം । ദ്വന്ദ്വാതീതപ്രശാന്തം…

Shri Dayananda Panchakam Lyrics in Malayalam: സദാ സ്മേരവക്ത്രം കൃപാപൂര്‍ണനേത്രം സ്ഥിരം ദീനമിത്രം ജനപ്രീതിപാത്രം । സുവിജ്ഞാതശാസ്ത്രം കഷായാക്തവസ്ത്രം ദയാനന്ദരൂപം മദാചാര്യമീഡേ ॥ 1॥ പരബ്രഹ്മനിഷ്ഠം സ്വതോ ധര്‍മനിഷ്ഠം അഹിംസൈകനിഷ്ഠം സ്വശിഷ്യൈഃ സുജുഷ്ടം । യതീനാം…

॥ ശ്രീജാനകീശരണാഗതിപഞ്ചകം ॥ ഓം കൃപാരൂപിണികല്യാണി രാമപ്രിയേ ശ്രീ ജാനകീ । കാരുണ്യപൂര്‍ണനയനേ ദയാദൃഷ്ട്യാവലോകയേ ॥ വ്രതം – പാപാനാം വാ ശുഭാനാം വാ വധാര്‍ഹാര്‍ണാം പ്ലവങ്ഗമ । കാര്യം കാരുണ്യമാര്യേണ ന കശ്ചിന്നാപരാധ്യതി ॥ അഥ…

॥ ജാനകീപഞ്ചകം ॥ മാതൃകേ സര്‍വവിശ്വൈകധാത്രീം ക്ഷമാം ത്വാം സുധാം ശീതലാം പുത്രപുത്രീനുതാം । സ്നേഹവാത്സല്യധാരായുതാം ജാനകീം താം നമാമീശ്വരീം മാതരം പ്രേമദാം ॥ 1॥ നൂപുരാനന്ദദാം കിങ്കണീമേഖലാം ശാതകുംഭാങ്ഗദാം ഹാരരത്നാകരാം । കുണ്ഡലാഭൂഷണാം മൌലിഹീരോജ്ജ്വലാം താം…