Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchaka lyrics in Malayalam

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in Malayalam വല്ലഭപഞ്ചാക്ഷരസ്തോത്രം

വല്ലഭപഞ്ചാക്ഷരസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ശ്രീവല്ലവീവല്ലഭസ്യ വിയോഗാഗ്നേ കൃപാകര । അലൌകികനിജാനന്ദ ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം ॥ 1॥ കൃഷ്ണാധരസുധാധാരഭരിതാവയവാവൃത । ശ്രീഭാഗവതഭാവാബ്ധേ ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം ॥ 2॥ ഭാവാത്മകസ്വരൂപാര്‍തിഭാവസേവാപ്രദര്‍ശക । ഭാവവല്ലഭ്യപാദാബ്ജ ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം ॥ 3॥ കരുണായുതദൃക്പ്രാന്തപാതപാതകനാശക । നിഃസാധനജനാധീശ ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം ॥ 4॥ മധുരാസ്യാതിമധുരദൃഗന്ത മധുരാധര । സ്വരൂപമധുരാകാര ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം ॥ 5॥ ദീനതാമാത്രസന്തുഷ്ട ദീനതാമാര്‍ഗബോധക । ദീനതാപൂര്‍ണഹൃദയ ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം ॥ 6॥ അങ്ഗീകൃതകൃതാനേകാപരാധവിഹതിക്ഷമ । ഗൃഹീതഹസ്തനിര്‍വാഹ ശ്രീവല്ലഭ തവാസ്ംയഹം […]

varAhapa~nchakam Lyrics in Malayalam ॥ വരാഹപഞ്ചകം ॥

വരാഹപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: പ്രഹ്ലാദ-ഹ്ലാദഹേതും സകല-ഗുണഗണം സച്ചിദാനന്ദമാത്രം സൌഹ്യാസഹ്യോഗ്രമൂര്‍തിം സദഭയമരിശങ്ഖൌ രമാം ബിഭ്രതം ച। അംഹസ്സംഹാരദക്ഷം വിധി-ഭവ-വിഹഗേന്ദ്രേ-ന്ദ്രാദി-വന്ദ്യം രക്ഷോ-വക്ഷോവിദാരോല്ലസ-ദമലദൃശം നൌമി ലക്ഷ്മീനൃസിംഹം॥1॥ വാമാങ്കസ്ഥ-ധരാകരാഞ്ജലിപുട-പ്രേമാതി-ഹൃഷ്ടാന്തരം സീമാതീതഗുണം ഫണീന്ദ്രഫണഗം ശ്രീമാന്യ-പാദാംബുജം। കാമാദ്യാകരചക്ര-ശങ്ഖസുവരോദ്ധാമാഭയോദ്യത്കരം സാമാദീഡ്യ-വരാഹരൂപമമലം ഹേ മാനസേമം സ്മര॥2॥ കോലായ ലസദാകല്‍പ-ജാലായ വനമാലിനേ। നീലായ നിജഭക്തൌഘ-പാലായ ഹരയേ നമഃ॥3॥ ധാത്രീം ശുഭഗുണപാത്രീമാദായ അശേഷവിബുധ-മോദയ। ശേഷേതമിമദോഷേ ധാതും ഹാതും ച ശംകിനം ശംകേ॥4॥ നമോഽസ്തു ഹരയേ യുക്തി ഗിരയേ നിര്‍ജിതാരയേ। സമസ്ത-ഗുരവേ കല്‍പതരവേ പരവേദിനാം॥5॥ ॥ഇതി ശ്രീവാദിരാജയതി-കൃതം വരാഹപഞ്ചകം സമ്പൂര്‍ണം॥

lalitApanchakam 5 Lyrics in Malayalam ॥ ലലിതാപഞ്ചകം ॥

ലലിതാപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: പ്രാതഃ സ്മരാമി ലലിതാവദനാരവിന്ദം ബിംബാധരം പൃഥുലമൌക്തികശോഭിനാസം । ആകര്‍ണദീര്‍ഘനയനം മണികുണ്ഡലാഢ്യം മന്ദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഭാലദേശം ॥ 1॥ പ്രാതര്‍ഭജാമി ലലിതാഭുജകല്‍പവല്ലീം രത്നാങ്ഗുളീയലസദങ്ഗുലിപല്ലവാഢ്യാം । മാണിക്യഹേമവലയാങ്ഗദശോഭമാനാം പുണ്ഡ്രേക്ഷുചാപകുസുമേഷുസൃണീഃദധാനാം ॥ 2॥ പ്രാതര്‍നമാമി ലലിതാചരണാരവിന്ദം ഭക്തേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിന്ധുപോതം । പദ്മാസനാദിസുരനായകപൂജനീയം പദ്മാങ്കുശധ്വജസുദര്‍ശനലാഞ്ഛനാഢ്യം ॥ 3॥ പ്രാതഃ സ്തുവേ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനീം ത്രയ്യന്തവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാം । വിശ്വസ്യ സൃഷ്ടവിലയസ്ഥിതിഹേതുഭൂതാം വിശ്വേശ്വരീം നിഗമവാങ്ഗമനസാതിദൂരാം ॥ 4॥ പ്രാതര്‍വദാമി ലലിതേ തവ പുണ്യനാമ കാമേശ്വരീതി കമലേതി മഹേശ്വരീതി । […]

Rama Pratah Smarana Lyrics in Malayalam ശ്രീരാമപ്രാതഃസ്മരണം ശ്രീരാമപഞ്ചകം

ശ്രീരാമപ്രാതഃസ്മരണം ശ്രീരാമപഞ്ചകം Lyrics in Malayalam: പ്രാതഃ സ്മരാമി രഘുനാഥമുഖാരവിന്ദം മന്ദസ്മിതം മധുരഭാഷി വിശാലഭാലം । കര്‍ണാവലംബിചലകുണ്ഡലശോഭിഗണ്ഡം കര്‍ണാന്തദീര്‍ഘനയനം നയനാഭിരാമം ॥ 1॥ പ്രാതര്‍ഭജാമി രഘുനാഥകരാരവിന്ദം രക്ഷോഗണായ ഭയദം വരദം നിജേഭ്യഃ । യദ്രാജസംസദി വിഭജ്യ മഹേശചാപം സീതാകരഗ്രഹണമങ്ഗലമാപ സദ്യഃ ॥ 2॥ പ്രാതര്‍നമാമി രഘുനാഥപദാരവിന്ദം വജ്രാങ്കുശാദിശുഭരേഖി സുഖാവഹം മേ । യോഗീന്ദ്രമാനസമധുവ്രതസേവ്യമാനം ശാപാപഹം സപദി ഗൌതമധര്‍മപത്ന്യാഃ ॥ 3॥ പ്രാതര്‍വദാമി വചസാ രഘുനാഥ നാമ വാഗ്ദോഷഹാരി സകലം ശമലം നിഹന്തി । യത്പാര്‍വതീ സ്വപതിനാ സഹ […]

Shri Ranganatha Panchakam Stotram Lyrics in Malayalam ॥ ശ്രീരങ്ഗനാഥപഞ്ചകം സ്തോത്രം ॥

ശ്രീരങ്ഗനാഥപഞ്ചകം സ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: കദാഹം കാവേരീതടപരിസരേ രങ്ഗനഗരേ ശയാനം ഭോഗീന്ദ്രേ ശതമഖമണിശ്ശ്യാമലരുചിം । ഉപാസീനഃ ക്രോശന്‍മധുമഥനനാരായണ ഹരേ മുരാരേ ഗോവിന്ദേത്യനിശമനുനേഷ്യമി ദിവസാന്‍ ॥ 1॥ കദാഹം കാവേരീവിമലസലിലേ വീതകലുഷോ ഭവേയം തത്തീരേ ശ്രമമുഷി വസേയം ഘനവനേ । കദാ വാ തത്പുണ്യേ മഹതി പുലിനേ മങ്ഗലഗുണം ഭജേയം രങ്ഗേശം കമലനയനം ശേഷശയനം ॥ 2॥ പൂഗീകണ്ഠദ്വയസസരസസ്നിഗ്ധനീരോപകണ്ഠാ- മാവിര്‍മോദാസ്തിമിതിശകുനാനൂദിതബ്രഹ്മഘോഷാം । മാര്‍ഗേ മാര്‍ഗേ പഥികനിവഹൈരുധ്യമാനാപവര്‍ഗാം പശ്യേയം താം പുനരപി പുരീം ശ്രീമതീം രങ്ഗധാംനഃ ॥ 3॥ […]

Yatipanchakam Lyrics in Malayalam

Yati Panchakam Lyrics in Malayalam: ॥ യതിപഞ്ചകം ॥ വേദാന്തവാക്യേഷു സദാ രമന്തോ ഭിക്ഷാന്നമാത്രേണ ച തുഷ്ടിമന്തഃ । വിശോകവന്തഃ കരണൈകവന്തഃ കൌപീനവന്തഃ ഖലു ഭാഗ്യവന്തഃ ॥ 1 ॥ മൂലം തരോഃ കേവലമാശ്രയന്തഃ പാണിദ്വയം ഭോക്തുമമത്രയന്തഃ । കന്ഥാമിവ ശ്രീമപി കുത്സയന്തഃ കൌപീനവന്തഃ ഖലു ഭാഗ്യവന്തഃ ॥ 2 ॥ ദേഹാദിഭാവം പരിമാര്‍ജയന്ത ആത്മാനമാത്മന്യവലോകയന്തഃ । നാന്തം ന മധ്യം ന ബഹിഃ സ്മരന്തഃ കൌപീനവന്തഃ ഖലു ഭാഗ്യവന്തഃ ॥ 3 ॥ സ്വാനന്ദഭാവേ […]

Maya Panchakam Lyrics in Malayalam

Maya Panchakam Lyrics in Malayalam: ॥ മായാപഞ്ചകം ॥ നിരുപമനിത്യനിരംശകേഽപ്യഖണ്ഡേ മയി ചിതി സര്‍വവികല്‍പനാദിശൂന്യേ । ഘടയതി ജഗദീശജീവഭേദം ത്വഘടിതഘടനാപടീയസീ മായാ ॥ 1॥ ശ്രുതിശതനിഗമാന്തശോധകാന- പ്യഹഹ ധനാദിനിദര്‍ശനേന സദ്യഃ । കലുഷയതി ചതുഷ്പദാദ്യഭിന്നാ- നഘടിതഘടനാപടീയസീ മായാ ॥ 2॥ സുഖചിദഖണ്ഡവിബോധമദ്വിതീയം വിയദനലാദിവിനിര്‍മിതേ നിയോജ്യ । ഭ്രമയതി ഭവസാഗരേ നിതാന്തം ത്വഘടിതഘടനാപടീയസീ മായാ ॥ 3॥ അപഗതഗുണവര്‍ണജാതിഭേദേ സുഖചിതി വിപ്രവിഡാദ്യഹംകൃതിം ച । സ്ഫുടയതി സുതദാരഗേഹമോഹം ത്വഘടിതഘടനാപടീയസീ മായാ ॥ 4॥ വിധിഹരിഹരവിഭേദമപ്യഖണ്ഡേ ബത വിരചയ്യ […]

mAtRipanchakam Lyrics in Malayalam with Meaning ॥ ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics in Malayalam: ଅଥ ଶ୍ରୀ ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍ । ମୁକ୍ତାମଣି ତ୍ଵଂ ନୟନଂ ମମେତି ରାଜେତି ଜୀଵେତି ଚିର ସୁତ ତ୍ଵମ୍ । ଇତ୍ୟୁକ୍ତଵତ୍ୟାସ୍ତଵ ଵାଚି ମାତଃ ଦଦାମ୍ୟହଂ ତଣ୍ଡୁଲମେଵ ଶୁଷ୍କମ୍ ॥ ୧॥ ଅଂବେତି ତାତେତି ଶିଵେତି ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରସୂତିକାଲେ ୟଦଵୋଚ ଉଚ୍ଚୈଃ । କୃଷ୍ଣେତି ଗୋଵିନ୍ଦ ହରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଇତି ଜନନ୍ୟୈ ଅହୋ ରଚିତୋଽୟମଞ୍ଜଲିଃ ॥ ୨॥ ଆସ୍ତଂ ତାଵଦିୟଂ ପ୍ରସୂତିସମୟେ ଦୁର୍ଵାରଶୂଲଵ୍ୟଥା ନୈରୁଚ୍ୟଂ ତନୁଶୋଷଣଂ ମଲମୟୀ ଶୟ୍ୟା ଚ ସଂଵତ୍ସରୀ । […]

Matripanchakam Lyrics in Malayalam | മാതൃപഞ്ചകം

മാതൃപഞ്ചകം Lyrics : ഓം ശ്രീരാമജയം । ഓം സദ്ഗുരുശ്രീത്യാഗരാജസ്വാമിനേ നമോ നമഃ । മാതൃഗായത്രീ ഓം മാതൃദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ । വരദായൈ ച ധീമഹി । തന്നോ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാത് ॥ ലക്ഷ്മീം വരദപത്നീം ച ക്ഷാന്താം സുപ്രിയസേവിതാം । വീണാസങ്ഗീതലോലാം ച മന്‍മാതരം നമാംയഹം ॥ 1॥ അന്നപൂര്‍ണാം ബുഭുക്ഷാഹാം സ്വസ്തിവാചാസ്പദാം വരാം । സത്കാരുണ്യഗുണാമംബാം മന്‍മാതരം നമാംയഹം ॥ 2॥ രോഗപീഡാപഹശ്ലോകാം രോഗശോകോപശാമനീം । ശ്ലോകപ്രിയാം സ്തുതാം സ്തുത്യാം മന്‍മാതരം നമാംയഹം […]

Manisha Panchakam Lyrics in Malayalam With Meaning

Manisha Panchakam Lyrics in Malayalam: ॥ മനീഷാപഞ്ചകം ॥ അന്നമയാദന്നമയമഥവാ ചൈതന്യമേവ ചൈതന്യാത് । യതിവര ദൂരീകര്‍തും വാഞ്ഛസി കിം ബ്രൂഹി ഗച്ഛ ഗച്ഛേതി ॥ പ്രത്യഗ്വസ്തുനി നിസ്തരങ്ഗസഹജാനന്ദാവബോധാംബുധൌ വിപ്രോഽയം ശ്വപചോഽയമിത്യപി മഹാന്‍കോഽയം വിഭേദഭ്രമഃ । കിം ഗങ്ഗാംബുനി ബിംബിതേഽംബരമണൌ ചാണ്ഡാലവീഥീപയഃ പൂരേ വാഽന്തരമസ്തി കാഞ്ചനഘടീമൃത്കുംഭയോര്‍വാഽംബരേ ॥ ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിഷു സ്ഫുടതരാ യാ സംവിദുജ്ജൃംഭതേ യാ ബ്രഹ്മാദിപിപീലികാന്തതനുഷു പ്രോതാ ജഗത്സാക്ഷിണീ । സൈവാഹം ന ച ദൃശ്യവസ്ത്വിതി ദൃഢപ്രജ്ഞാപി യസ്യാസ്തി ചേ- ച്ചാണ്ഡാലോഽസ്തു സ തു ദ്വിജോഽസ്തു […]

Scroll to top