Home / Ashtaka / Punyodaya Prashasti Ashtakam Lyrics in English

Punyodaya Prashasti Ashtakam Lyrics in English

puṇyodayapraśastyaṣṭakam Lyrics in English:

punyamurtih punyacetah punyadhih punyavanmahah ।
punyakarma punyasarma sripunyavijayo munih ॥ 1॥

nisargavatsalo dhiro visalahrdayastatha ।
paropakarapravano namnasaumyasvabhavabhak ॥ 2॥

udattacintano dipraprajno vacamyamastatha ।
nirbhikah satyasamarthyaprabhaprasrmarodayah ॥ 3॥

jaina-vaidika-bauddhanam sastresu suvisaradah ।
sammananiyo vidusam vidyasamstheva jangama ॥ 4॥

yadiyo vyavasayasca mukhyarupena vartate ।
sresthapaddhatitah pracyasastranam parisodhanam ॥ 5॥

bahupracinasastradhyabhandagaravalokanam ।
krtva sramena yo'karsit tesamuddharamuttamam ॥ 6॥

mahamedhavina yena pracina bahugauravah ।
granthah sampaditah santi vidvadandakarinah ॥ 7॥

vidyasangaparayano munipadalankarabhutakriyah
sresthacaravicaraputavikasadvaidusyanispaditam ।
bhavyaslokamanalpadhamamahima vibhranmahasattviko
jiyad visvajanaya punyavijayah punyaprakasam disan ॥ 8॥

iti muni nyayavijayaviracitam punyodayaprasastyastakam samaptam ।

Add Comment

Click here to post a comment