Home / Ashtaka / Putrapraptikaram Shri Mahalaxmi Stotram Lyrics in Oriya

Putrapraptikaram Shri Mahalaxmi Stotram Lyrics in Oriya

ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିକରଂ ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ Lyrics in Oriya:

ଅନାଦ୍ୟନନ୍ତରୂପାଂ ତ୍ଵାଂ ଜନନୀଂ ସର୍ଵଦେହିନାମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୧॥

ନାମଜାତ୍ୟାଦିରୂପେଣ ସ୍ଥିତାଂ ତ୍ଵାଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୨॥

ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ଵରୂପେଣ କୃତ୍ସ୍ନଂ ଵ୍ୟାପ୍ୟ ଵ୍ୟଵସ୍ଥିତାମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୩॥

ଭକ୍ତାନନ୍ଦପ୍ରଦାଂ ପୂର୍ଣାଂ ପୂର୍ଣକାମକରୀଂ ପରାମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୪॥

ଅନ୍ତର୍ୟାମ୍ୟାତ୍ମନା ଵିଶ୍ଵମାପୂର୍ୟ ହୃଦି ସଂସ୍ଥିତାମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୫॥

ସର୍ପଦୈତ୍ୟଵିନାଶାର୍ଥଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀରୂପାଂ ଵ୍ୟଵସ୍ଥିତାମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୬॥

ଭୁକ୍ତିଂ ମୁକ୍ତିଂ ଚ ୟା ଦାତୁଂ ସଂସ୍ଥିତାଂ କରଵୀରକେ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୭॥

ସର୍ଵାଭୟପ୍ରଦାଂ ଦେଵୀଂ ସର୍ଵସଂଶୟନାଶିନୀମ୍ ।
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁରୂପିଣୀଂ ଵନ୍ଦେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୮॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀକରଵୀରମାହାତ୍ମ୍ୟେ ପରାଶରକୃତଂ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିକରଂ
ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts