Home / Ashtaka / Ramanatha Ashtakam Lyrics in Kannada | Ramanatha Stotrams

Ramanatha Ashtakam Lyrics in Kannada | Ramanatha Stotrams

Ramanathashtakam Lyrics in Kannada:

ರಾಮನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಗಜಾಜಿನಂ ಶೂಲಕಪಾಲಪಾಣಿನಂ
ಜಟಾಧರಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಮ್ ।
ಉಮಾಪತಿಂ ಕಾಲಕಾಲಮ್ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 1॥

ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯದಿವ್ಯನಾಮಂ
ಪ್ರಪನ್ನಸಂಸಾರಗತೌಷಧಂ ತ್ವಮ್ ।
ನಾಮಾಜ್ಜನಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಂ ಚ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 2॥

ಸಾಮ್ಬಂ ಪ್ರವಾಲೇನ್ದುಶಿಲಾಸಮಾಭಂ
ಶಮ್ಭುಂ ಜಟಾಽಲಂಕೃತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಮ್ ।
ದಿಕ್ಪೂತವಾಸೋವಸನಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 3॥

ಪುರತ್ರಯಧ್ವಂಸನತೀವ್ರಬಾಣಂ
ಕಾಮಾಂಗಸಂಹಾರಕಪಾಲನೇತ್ರಮ್ ।
ಸನ್ದರ್ಶನಾತ್ತ್ವತ್ಸ್ಥಲಮಸ್ತಪಾಪಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 4॥

ಭವಾನ್ಧಕರೋಗ್ರಗಭಸ್ತಿಮನ್ತಂ
ಸಂಸರಕಾನ್ತಾರಮಹಾದವಾಗ್ನಿಮ್ ।
ಮನೋರಥಃಪೂರಣಕಾಲಮೇಘಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 5॥

ಸಿತಾಂಶುವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ಮಿತಚನ್ದ್ರಿಕಾಭಂ
ಕಪಾಲಮಾಲೋಡುಗಣಪ್ರಚಾರಮ್ ।
ಋತಧ್ವಜಂ ವ್ಯೋಮತನುಂ ಮಹಾನ್ತಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 6॥

ಸುರಾಸುರೈರ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಸುರೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಂ
ಸುರಾಸುರೋದ್ಭಾಸುರಭೂಸುರಾದ್ಯಮ್ ।
ಸುರಾಪಗಾಶೋಭಿತಶೇಖರಂ ತಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 7॥

ಸೇತೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಪರ್ವತಾಗ್ರೇ ಪವಿತ್ರೇ
ಗೌರ್ಯಾ ಸಾಕಂ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ ಮಹೇಶಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಂ ಚನ್ದ್ರಸುರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥ 8॥

ರಾಮೇಣೈವಂ ಸಂಸ್ತುತೋ ರಾಮನಾಥಃ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಲಿಂಗಮಧ್ಯಾದ್ಭವಾನ್ಯಾ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರುದ್ರಂ ರಾಘವಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮಃ
ನತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ ಶಮ್ಭುಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ರಾಮನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment