Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Sadashiva Ashtakam Lyrics in English

Sadashiva Ashtakam Lyrics in English

104 Views

sadAshivAShTakam Lyrics in English:

pata~njaliruvAcha

suvarNapadminI\-taTAnta\-divyaharmya\-vAsine
suparNavAhana\-priyAya sUryakoTi\-tejase .
aparNayA vihAriNe phaNAdharendra\-dhAriNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 1 ||

satu~Nga bha~Nga jahnujA sudhA.nshu khaNDa mauLaye
pata~Ngapa~NkajAsuhR^itkR^ipITayonichaxuShe .
bhuja~NgarAja\-maNDalAya puNyashAli\-bandhave
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 2 ||

chaturmukhAnanAravinda\-vedagIta\-bhUtaye
chaturbhujAnujA\-sharIra\-shobhamAna\-mUrtaye .
chaturvidhArtha\-dAna\-shauNDa tANDava\-svarUpiNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 3 ||

sharannishAkara prakAsha mandahAsa ma~njulA
dharapravALa bhAsamAna vaktramaNDala shriye .
karaspuratkapAlamuktarakta\-viShNupAline
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 4 ||

sahasra puNDarIka pUjanaika shUnyadarshanAt\-
sahasranetra kalpitArchanAchyutAya bhaktitaH .
sahasrabhAnumaNDala\-prakAsha\-chakradAyine
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 5 ||

rasArathAya ramyapatra bhR^idrathA~NgapANaye
rasAdharendra chApashi~njinIkR^itAnilAshine .
svasArathI\-kR^itAjanunnavedarUpavAjine
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 6 ||

ati pragalbha vIrabhadra\-si.nhanAda garjita
shrutiprabhIta daxayAga bhoginAka sadmanAm .
gatipradAya garjitAkhila\-prapa~nchasAxiNe
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 7 ||

mR^ikaNDusUnu raxaNAvadhUtadaNDa\-pANaye
sugandhamaNDala sphuratprabhAjitAmR^itA.nshave .
akhaNDabhoga\-sampadarthaloka\-bhAvitAtmane
sadA namashshivAya te sadAshivAya sha.nbhave || 8 ||

madhuripu\-vidhi shakra mukhya\-devairapi niyamArchita\-pAdapa~NkajAya .
kanakagiri\-sharAsanAya tubhya.n rajata sabhApataye namashshivAya || 9 ||

hAlAsyanAthAya maheshvarAya hAlAhalAla.nkR^ita kandharAya .
mInexaNAyAH pataye shivAya namo\-namassundara\-tANDavAya || 10 ||

|| iti shrI hAlAsyamAhAtmye pata~njalikR^itamida.n sadAshivAShTakam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *