Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shampaka Gita Lyrics in English

Shampaka Geetaa in English:

॥ shampaakageetaa ॥
adhyayah’ 176
yudhisht’hira uvaacha ।
dhaninashchaadhanaa ye cha vartayante svatantrinah’ ।
sukhaduh’khaagamasteshaam kah’ katham vaa pitaamaha ॥ 1 ॥

bheeshma uvaacha ।
atraapyudaaharanteemamitihaasam puraatanam ।
shampaakeneha muktena geetam shaantigatena cha ॥ 2 ॥

abraveenmaam puraa kashchidbraahmanastyaagamaashritah’ ।
klishyamaanah’ kudaarena kuchailena bubhukshayaa ॥ 3 ॥

utpannamiha loke vai janmaprabhri’ti maanavam ।
vividhaanyupavartante duh’khaani cha sukhaani cha ॥ 4 ॥

tayorekatare maarge yadenamabhisannayet ।
na sukham praapya samhri’shyennaasuh’kham praapya sanjvaret ॥ 5 ॥

na vai charasi yachchhreya aatmano vaa yadeeshishe ।
akaamaatmaapi hi sadaa dhuramudyamya chaiva ha ॥ 6 ॥

akinchanah’ paripatansukhamaasvaadayishyasi ।
akinchanah’ sukham shete samuttisht’hati chaiva ha ॥ 7 ॥

aakinchanyam sukham loke pathyam shivamanaamayam ।
anamitrapatho hyesha durlabhah’ sulabho matah’ ॥ 8 ॥

akinchanasya shuddhasya upapannasya sarvatah’ ।
avekshamaanastreem’llokaanna tulyamiha lakshaye ॥ 9 ॥

aakinchanyam cha raajyam cha tulayaa samatolayam ।
atyarichyata daaridryam raajyaadapi gunaadhikam ॥ 10 ॥

aakinchanye cha raajye cha visheshah’ sumahaanayam ।
nityodvigno hi dhanavaanmri’tyoraasya gato yathaa ॥ 11 ॥

naivaasyaagnirna chaarisht’o na mri’tyurna cha dasyavah’ ।
prabhavanti dhanatyaagaadvimuktasya niraashishah’ ॥ 12 ॥

tam vai sadaa kaamacharamanupasteernashaayinam ।
baahoopadhaanam shaamyantam prashamsanti divaukasah’ ॥ 13 ॥

dhanavaankrodhalobhaabhyaamaavisht’o nasht’a chetanah’ ।
tiryageekshah’ shushkamukhah’ paapako bhrukut’eemukhah’ ॥ 14 ॥

nirdashannadharosht’ham cha kruddho daarunabhaashitaa ।
kastamichchhetparidrasht’um daatumichchhati chenmaheem ॥ 15 ॥

shriyaa hyabheekshnam samvaaso mohayatyavichakshanam ।
saa tasya chittam harati shaaradaabhramivaanilah’ ॥ 16 ॥

athainam roopamaanashcha dhanamaanashcha vindati ।
abhijaato’smi siddho’smi naasmi kevalamaanushah’ ॥ 17
ityebhih’ kaaranaistasya tribhishchittam pramaadyati ।
samprasaktamanaa bhogaanvisri’jya pitri’sanchitaan ।
pariksheenah’ parasvaanaamaadaanam saadhu manyate ॥ 18 ॥

tamatikraantamaryaadamaadadaanam tatastatah’ ।
pratishedhanti raajaano lubdhaa mri’gamiveshubhih’ ॥ 19 ॥

evametaani duh’khaani taani taaneeha maanavam ।
vividhaanyupapaante gaatrasamsparshajaanyapi ॥ 20 ॥

teshaam paramaduh’khaanaam buddhyaa bhaishajyamaacharet ।
lokadharmamavajnyaaya dhruvaanaamadhruvaih’ saha ॥ 21 ॥

naatyaktvaa sukhamaapnoti naatyaktvaa vindate param ।
naatyaktvaa chaabhayah’ shete tyaktvaa sarvam sukhee bhava ॥ 22 ॥

ityetaddhaastinapure braahmanenopavarnitam ।
shampaakena puraa mahyam tasmaattyaagah’ paro matah’ ॥ 23 ॥

iti shreemahaabhaarate shaantiparvani mokshadharmaparvani
shampaakageetaayaam shat’saptyatyadhikashatatamo’dhyaayah’ ॥ 176 ॥

॥ iti ॥

Also Read:

Shampaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shampaka Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top