Gita - Geetaa

Shampaka Gita Lyrics in Telugu

Shampaka Geetaa in Telugu:

॥ శంపాకగీతా ॥

అధ్యయః 176
యుధిష్ఠిర ఉవాచ ।
ధనినశ్చాధనా యే చ వర్తయంతే స్వతంత్రిణః ।
సుఖదుఃఖాగమస్తేషాం కః కథం వా పితామహ ॥ 1 ॥

భీష్మ ఉవాచ ।
అత్రాప్యుదాహరంతీమమితిహాసం పురాతనం ।
శంపాకేనేహ ముక్తేన గీతం శాంతిగతేన చ ॥ 2 ॥

అబ్రవీన్మాం పురా కశ్చిద్బ్రాహ్మణస్త్యాగమాశ్రితః ।
క్లిశ్యమానః కుదారేణ కుచైలేన బుభుక్షయా ॥ 3 ॥

ఉత్పన్నమిహ లోకే వై జన్మప్రభృతి మానవం ।
వివిధాన్యుపవర్తంతే దుఃఖాని చ సుఖాని చ ॥ 4 ॥

తయోరేకతరే మార్గే యదేనమభిసన్నయేత్ ।
న సుఖం ప్రాప్య సంహృష్యేన్నాసుఃఖం ప్రాప్య సంజ్వరేత్ ॥ 5 ॥

న వై చరసి యచ్ఛ్రేయ ఆత్మనో వా యదీశిషే ।
అకామాత్మాపి హి సదా ధురముద్యమ్య చైవ హ ॥ 6 ॥

అకించనః పరిపతన్సుఖమాస్వాదయిష్యసి ।
అకించనః సుఖం శేతే సముత్తిష్ఠతి చైవ హ ॥ 7 ॥

ఆకించన్యం సుఖం లోకే పథ్యం శివమనామయం ।
అనమిత్రపథో హ్యేష దుర్లభః సులభో మతః ॥ 8 ॥

అకించనస్య శుద్ధస్య ఉపపన్నస్య సర్వతః ।
అవేక్షమాణస్త్రీఀల్లోకాన్న తుల్యమిహ లక్షయే ॥ 9 ॥

ఆకించన్యం చ రాజ్యం చ తులయా సమతోలయం ।
అత్యరిచ్యత దారిద్ర్యం రాజ్యాదపి గుణాధికం ॥ 10 ॥

ఆకించన్యే చ రాజ్యే చ విశేషః సుమహానయం ।
నిత్యోద్విగ్నో హి ధనవాన్మృత్యోరాస్య గతో యథా ॥ 11 ॥

నైవాస్యాగ్నిర్న చారిష్టో న మృత్యుర్న చ దస్యవః ।
ప్రభవంతి ధనత్యాగాద్విముక్తస్య నిరాశిషః ॥ 12 ॥

తం వై సదా కామచరమనుపస్తీర్ణశాయినం ।
బాహూపధానం శామ్యంతం ప్రశంసంతి దివౌకసః ॥ 13 ॥

ధనవాన్క్రోధలోభాభ్యామావిష్టో నష్ట చేతనః ।
తిర్యగీక్షః శుష్కముఖః పాపకో భ్రుకుటీముఖః ॥ 14 ॥

నిర్దశన్నధరోష్ఠం చ క్రుద్ధో దారుణభాషితా ।
కస్తమిచ్ఛేత్పరిద్రష్టుం దాతుమిచ్ఛతి చేన్మహీం ॥ 15 ॥

శ్రియా హ్యభీక్ష్ణం సంవాసో మోహయత్యవిచక్షణం ।
సా తస్య చిత్తం హరతి శారదాభ్రమివానిలః ॥ 16 ॥

అథైనం రూపమానశ్చ ధనమానశ్చ విందతి ।
అభిజాతోఽస్మి సిద్ధోఽస్మి నాస్మి కేవలమానుషః ॥ 17
ఇత్యేభిః కారణైస్తస్య త్రిభిశ్చిత్తం ప్రమాద్యతి ।
సంప్రసక్తమనా భోగాన్విసృజ్య పితృసంచితాన్ ।
పరిక్షీణః పరస్వానామాదానం సాధు మన్యతే ॥ 18 ॥

తమతిక్రాంతమర్యాదమాదదానం తతస్తతః ।
ప్రతిషేధంతి రాజానో లుబ్ధా మృగమివేషుభిః ॥ 19 ॥

ఏవమేతాని దుఃఖాని తాని తానీహ మానవం ।
వివిధాన్యుపపాంతే గాత్రసంస్పర్శజాన్యపి ॥ 20 ॥

తేషాం పరమదుఃఖానాం బుద్ధ్యా భైషజ్యమాచరేత్ ।
లోకధర్మమవజ్ఞాయ ధ్రువాణామధ్రువైః సహ ॥ 21 ॥

నాత్యక్త్వా సుఖమాప్నోతి నాత్యక్త్వా విందతే పరం ।
నాత్యక్త్వా చాభయః శేతే త్యక్త్వా సర్వం సుఖీ భవ ॥ 22 ॥

ఇత్యేతద్ధాస్తినపురే బ్రాహ్మణేనోపవర్ణితం ।
శంపాకేన పురా మహ్యం తస్మాత్త్యాగః పరో మతః ॥ 23 ॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే శాంతిపర్వణి మోక్షధర్మపర్వణి
శంపాకగీతాయాం షట్సప్త్యత్యధికశతతమోఽధ్యాయః ॥ 176 ॥

॥ ఇతి ॥

Also Read:

Shampaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment