Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shampaka Gita Lyrics in Gujarati

Shampaka Geetaa in Gujarati:

॥ શમ્પાકગીતા ॥

અધ્યયઃ ૧૭૬
યુધિષ્ઠિર ઉવાચ ।
ધનિનશ્ચાધના યે ચ વર્તયન્તે સ્વતન્ત્રિણઃ ।
સુખદુઃખાગમસ્તેષાં કઃ કથં વા પિતામહ ॥ ૧ ॥

ભીષ્મ ઉવાચ ।
અત્રાપ્યુદાહરન્તીમમિતિહાસં પુરાતનમ્ ।
શંપાકેનેહ મુક્તેન ગીતં શાન્તિગતેન ચ ॥ ૨ ॥

અબ્રવીન્માં પુરા કશ્ચિદ્બ્રાહ્મણસ્ત્યાગમાશ્રિતઃ ।
ક્લિશ્યમાનઃ કુદારેણ કુચૈલેન બુભુક્ષયા ॥ ૩ ॥

ઉત્પન્નમિહ લોકે વૈ જન્મપ્રભૃતિ માનવમ્ ।
વિવિધાન્યુપવર્તન્તે દુઃખાનિ ચ સુખાનિ ચ ॥ ૪ ॥

તયોરેકતરે માર્ગે યદેનમભિસન્નયેત્ ।
ન સુખં પ્રાપ્ય સંહૃષ્યેન્નાસુઃખં પ્રાપ્ય સઞ્જ્વરેત્ ॥ ૫ ॥

ન વૈ ચરસિ યચ્છ્રેય આત્મનો વા યદીશિષે ।
અકામાત્માપિ હિ સદા ધુરમુદ્યમ્ય ચૈવ હ ॥ ૬ ॥

અકિઞ્ચનઃ પરિપતન્સુખમાસ્વાદયિષ્યસિ ।
અકિઞ્ચનઃ સુખં શેતે સમુત્તિષ્ઠતિ ચૈવ હ ॥ ૭ ॥

આકિઞ્ચન્યં સુખં લોકે પથ્યં શિવમનામયમ્ ।
અનમિત્રપથો હ્યેષ દુર્લભઃ સુલભો મતઃ ॥ ૮ ॥

અકિઞ્ચનસ્ય શુદ્ધસ્ય ઉપપન્નસ્ય સર્વતઃ ।
અવેક્ષમાણસ્ત્રીઁલ્લોકાન્ન તુલ્યમિહ લક્ષયે ॥ ૯ ॥

આકિઞ્ચન્યં ચ રાજ્યં ચ તુલયા સમતોલયમ્ ।
અત્યરિચ્યત દારિદ્ર્યં રાજ્યાદપિ ગુણાધિકમ્ ॥ ૧૦ ॥

આકિઞ્ચન્યે ચ રાજ્યે ચ વિશેષઃ સુમહાનયમ્ ।
નિત્યોદ્વિગ્નો હિ ધનવાન્મૃત્યોરાસ્ય ગતો યથા ॥ ૧૧ ॥

નૈવાસ્યાગ્નિર્ન ચારિષ્ટો ન મૃત્યુર્ન ચ દસ્યવઃ ।
પ્રભવન્તિ ધનત્યાગાદ્વિમુક્તસ્ય નિરાશિષઃ ॥ ૧૨ ॥

તં વૈ સદા કામચરમનુપસ્તીર્ણશાયિનમ્ ।
બાહૂપધાનં શામ્યન્તં પ્રશંસન્તિ દિવૌકસઃ ॥ ૧૩ ॥

ધનવાન્ક્રોધલોભાભ્યામાવિષ્ટો નષ્ટ ચેતનઃ ।
તિર્યગીક્ષઃ શુષ્કમુખઃ પાપકો ભ્રુકુટીમુખઃ ॥ ૧૪ ॥

નિર્દશન્નધરોષ્ઠં ચ ક્રુદ્ધો દારુણભાષિતા ।
કસ્તમિચ્છેત્પરિદ્રષ્ટું દાતુમિચ્છતિ ચેન્મહીમ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રિયા હ્યભીક્ષ્ણં સંવાસો મોહયત્યવિચક્ષણમ્ ।
સા તસ્ય ચિત્તં હરતિ શારદાભ્રમિવાનિલઃ ॥ ૧૬ ॥

અથૈનં રૂપમાનશ્ચ ધનમાનશ્ચ વિન્દતિ ।
અભિજાતોઽસ્મિ સિદ્ધોઽસ્મિ નાસ્મિ કેવલમાનુષઃ ॥ ૧૭
ઇત્યેભિઃ કારણૈસ્તસ્ય ત્રિભિશ્ચિત્તં પ્રમાદ્યતિ ।
સમ્પ્રસક્તમના ભોગાન્વિસૃજ્ય પિતૃસઞ્ચિતાન્ ।
પરિક્ષીણઃ પરસ્વાનામાદાનં સાધુ મન્યતે ॥ ૧૮ ॥

તમતિક્રાન્તમર્યાદમાદદાનં તતસ્તતઃ ।
પ્રતિષેધન્તિ રાજાનો લુબ્ધા મૃગમિવેષુભિઃ ॥ ૧૯ ॥

એવમેતાનિ દુઃખાનિ તાનિ તાનીહ માનવમ્ ।
વિવિધાન્યુપપાન્તે ગાત્રસંસ્પર્શજાન્યપિ ॥ ૨૦ ॥

તેષાં પરમદુઃખાનાં બુદ્ધ્યા ભૈષજ્યમાચરેત્ ।
લોકધર્મમવજ્ઞાય ધ્રુવાણામધ્રુવૈઃ સહ ॥ ૨૧ ॥

નાત્યક્ત્વા સુખમાપ્નોતિ નાત્યક્ત્વા વિન્દતે પરમ્ ।
નાત્યક્ત્વા ચાભયઃ શેતે ત્યક્ત્વા સર્વં સુખી ભવ ॥ ૨૨ ॥

ઇત્યેતદ્ધાસ્તિનપુરે બ્રાહ્મણેનોપવર્ણિતમ્ ।
શંપાકેન પુરા મહ્યં તસ્માત્ત્યાગઃ પરો મતઃ ॥ ૨૩ ॥

ઇતિ શ્રીમહાભારતે શાન્તિપર્વણિ મોક્ષધર્મપર્વણિ
શંપાકગીતાયાં ષટ્સપ્ત્યત્યધિકશતતમોઽધ્યાયઃ ॥ ૧૭૬ ॥

॥ ઇતિ ॥

Also Read:

Shampaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shampaka Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top