Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shampaka Gita Lyrics in Malayalam

Shampaka Geetaa in Malayalam:

॥ ശമ്പാകഗീതാ ॥

അധ്യയഃ 176
യുധിഷ്ഠിര ഉവാച ।
ധനിനശ്ചാധനാ യേ ച വർതയന്തേ സ്വതന്ത്രിണഃ ।
സുഖദുഃഖാഗമസ്തേഷാം കഃ കഥം വാ പിതാമഹ ॥ 1 ॥

ഭീഷ്മ ഉവാച ।
അത്രാപ്യുദാഹരന്തീമമിതിഹാസം പുരാതനം ।
ശമ്പാകേനേഹ മുക്തേന ഗീതം ശാന്തിഗതേന ച ॥ 2 ॥

അബ്രവീന്മാം പുരാ കശ്ചിദ്ബ്രാഹ്മണസ്ത്യാഗമാശ്രിതഃ ।
ക്ലിശ്യമാനഃ കുദാരേണ കുചൈലേന ബുഭുക്ഷയാ ॥ 3 ॥

ഉത്പന്നമിഹ ലോകേ വൈ ജന്മപ്രഭൃതി മാനവം ।
വിവിധാന്യുപവർതന്തേ ദുഃഖാനി ച സുഖാനി ച ॥ 4 ॥

തയോരേകതരേ മാർഗേ യദേനമഭിസന്നയേത് ।
ന സുഖം പ്രാപ്യ സംഹൃഷ്യേന്നാസുഃഖം പ്രാപ്യ സഞ്ജ്വരേത് ॥ 5 ॥

ന വൈ ചരസി യച്ഛ്രേയ ആത്മനോ വാ യദീശിഷേ ।
അകാമാത്മാപി ഹി സദാ ധുരമുദ്യമ്യ ചൈവ ഹ ॥ 6 ॥

അകിഞ്ചനഃ പരിപതൻസുഖമാസ്വാദയിഷ്യസി ।
അകിഞ്ചനഃ സുഖം ശേതേ സമുത്തിഷ്ഠതി ചൈവ ഹ ॥ 7 ॥

ആകിഞ്ചന്യം സുഖം ലോകേ പഥ്യം ശിവമനാമയം ।
അനമിത്രപഥോ ഹ്യേഷ ദുർലഭഃ സുലഭോ മതഃ ॥ 8 ॥

അകിഞ്ചനസ്യ ശുദ്ധസ്യ ഉപപന്നസ്യ സർവതഃ ।
അവേക്ഷമാണസ്ത്രീഁല്ലോകാന്ന തുല്യമിഹ ലക്ഷയേ ॥ 9 ॥

ആകിഞ്ചന്യം ച രാജ്യം ച തുലയാ സമതോലയം ।
അത്യരിച്യത ദാരിദ്ര്യം രാജ്യാദപി ഗുണാധികം ॥ 10 ॥

ആകിഞ്ചന്യേ ച രാജ്യേ ച വിശേഷഃ സുമഹാനയം ।
നിത്യോദ്വിഗ്നോ ഹി ധനവാന്മൃത്യോരാസ്യ ഗതോ യഥാ ॥ 11 ॥

നൈവാസ്യാഗ്നിർന ചാരിഷ്ടോ ന മൃത്യുർന ച ദസ്യവഃ ।
പ്രഭവന്തി ധനത്യാഗാദ്വിമുക്തസ്യ നിരാശിഷഃ ॥ 12 ॥

തം വൈ സദാ കാമചരമനുപസ്തീർണശായിനം ।
ബാഹൂപധാനം ശാമ്യന്തം പ്രശംസന്തി ദിവൗകസഃ ॥ 13 ॥

ധനവാൻക്രോധലോഭാഭ്യാമാവിഷ്ടോ നഷ്ട ചേതനഃ ।
തിര്യഗീക്ഷഃ ശുഷ്കമുഖഃ പാപകോ ഭ്രുകുടീമുഖഃ ॥ 14 ॥

നിർദശന്നധരോഷ്ഠം ച ക്രുദ്ധോ ദാരുണഭാഷിതാ ।
കസ്തമിച്ഛേത്പരിദ്രഷ്ടും ദാതുമിച്ഛതി ചേന്മഹീം ॥ 15 ॥

ശ്രിയാ ഹ്യഭീക്ഷ്ണം സംവാസോ മോഹയത്യവിചക്ഷണം ।
സാ തസ്യ ചിത്തം ഹരതി ശാരദാഭ്രമിവാനിലഃ ॥ 16 ॥

അഥൈനം രൂപമാനശ്ച ധനമാനശ്ച വിന്ദതി ।
അഭിജാതോഽസ്മി സിദ്ധോഽസ്മി നാസ്മി കേവലമാനുഷഃ ॥ 17
ഇത്യേഭിഃ കാരണൈസ്തസ്യ ത്രിഭിശ്ചിത്തം പ്രമാദ്യതി ।
സമ്പ്രസക്തമനാ ഭോഗാന്വിസൃജ്യ പിതൃസഞ്ചിതാൻ ।
പരിക്ഷീണഃ പരസ്വാനാമാദാനം സാധു മന്യതേ ॥ 18 ॥

തമതിക്രാന്തമര്യാദമാദദാനം തതസ്തതഃ ।
പ്രതിഷേധന്തി രാജാനോ ലുബ്ധാ മൃഗമിവേഷുഭിഃ ॥ 19 ॥

ഏവമേതാനി ദുഃഖാനി താനി താനീഹ മാനവം ।
വിവിധാന്യുപപാന്തേ ഗാത്രസംസ്പർശജാന്യപി ॥ 20 ॥

തേഷാം പരമദുഃഖാനാം ബുദ്ധ്യാ ഭൈഷജ്യമാചരേത് ।
ലോകധർമമവജ്ഞായ ധ്രുവാണാമധ്രുവൈഃ സഹ ॥ 21 ॥

നാത്യക്ത്വാ സുഖമാപ്നോതി നാത്യക്ത്വാ വിന്ദതേ പരം ।
നാത്യക്ത്വാ ചാഭയഃ ശേതേ ത്യക്ത്വാ സർവം സുഖീ ഭവ ॥ 22 ॥

ഇത്യേതദ്ധാസ്തിനപുരേ ബ്രാഹ്മണേനോപവർണിതം ।
ശമ്പാകേന പുരാ മഹ്യം തസ്മാത്ത്യാഗഃ പരോ മതഃ ॥ 23 ॥

ഇതി ശ്രീമഹാഭാരതേ ശാന്തിപർവണി മോക്ഷധർമപർവണി
ശമ്പാകഗീതായാം ഷട്സപ്ത്യത്യധികശതതമോഽധ്യായഃ ॥ 176 ॥

॥ ഇതി ॥

Also Read:

Shampaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shampaka Gita Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top