Home / Ashtaka / Sharabhesha Ashtakam Lyrics in English

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in English

Shatabhisha Ashtakam in English:

sri siva uvaca -
srnu devi mahaguhyam param punyavivardhanam ।
sarabhesastakam mantram vaksyami tava tattvatah ॥ 1 ॥

rsinyasadikam yattatsarvapurvavadacaret ।
dhyanabhedam visesena vaksyamyahamatah sive ॥ 2 ॥

dhyanam -
jvalanakutilakesam suryacandragninetram
nisitataranakhagroddhutahemabhadeham ।
sarabhamatha munindraih sevyamanam sitangam
pranatabhayavinasam bhavayetpaksirajam ॥ 3 ॥

atha stotram -
devadidevaya jaganmayaya sivaya nalikanibhananaya ।
sarvaya bhimaya saradhipaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 4 ॥

haraya bhimaya haripriyaya bhavaya santaya paratparaya ।
mrḍaya rudraya vilocanaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 5 ॥

sitamsucuḍaya digambaraya srstisthitidhvamsanakaranaya ।
jatakalapaya jitendriyaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 6 ॥

kalankakanthaya bhavantakaya kapalasulattakarambujaya ।
bhujangabhusaya purantakaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 7 ॥

samadisatkaya yamantakaya yamadiyogastakasiddhidaya ।
umadhinathaya puratanaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 8 ॥

ghrnadipasastakavarjitaya khilikrtasmatpathi purvagaya ।
gunadihinaya gunatrayaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 9 ॥

kalaya vedamrtakandalaya kalyanakautuhalakaranaya ।
sthulaya suksmaya svarupagaya namo'stu tustu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 10 ॥

pañcananayanilabhaskaraya pañcasadarnadyaparaksayaya ।
pañcaksaresaya jagaddhitaya namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 11 ॥

nilakanthaya rudraya sivaya sasimauline ।
bhavaya bhavanasaya paksirajaya te namah ॥ 12 ॥

paratparaya ghoraya sambhave paramatmane ।
sarvaya nirmalangaya saluvaya namo namah ॥ 13 ॥

gangadharaya sambaya paramanandatejase ।
sarvesvaraya santaya sarabhaya namo namah ॥ 14 ॥

varadaya varangaya vamadevaya suline ।
girisaya girisaya girijapataye namah ॥ 15 ॥

kanakajatharakodyadraktapanonmadena
prathitanikhilapiḍanarasimhena jata ।
sarabha hara sivesa trahi nah sarvapapa-
danisamiha krpabdhe saluvesa prabho tvam ॥ 16 ॥

sarvesa sarvadhikasantamurte krtaparadhanamaranathanyan ।
viniya visvavidhayi nite namo'stu tubhyam sarabhesvaraya ॥ 17 ॥

damstranakhograh sarabhah sapaksascaturbhujascastapadah sahetih ।
kotiragangendudharo nrsimhaksobhapaho'smadripuhastu sambhuh ॥ 18 ॥

hunkari sarabhesvaro'stacaranah paksi caturbahukah ।
padakrstanrsimhavigrahadharah kalagnikotidyutih ।
visvaksobhaharah sahetiranisam brahmendramukhyaih stuto
gangacandradharah puratrayaharah sadyo ripughno'stu nah ॥ 19 ॥

mrgankalangulasacañcupakso damstranananghrisca bhujasahasrah ।
trinetragangendudharah prabhaḍhyah payadapayaccharabhesvaro nah ॥ 20 ॥

nrsimhamatyugramativatejahprakasitam danavabhangadaksam ।
prasantimantam vidadhati yo mam so'smanapayaccharabhesvaro'vatu nah ॥ 21 ॥

yo'bhut sahasramsusataprakasah sa paksisimhakrtirastapadah ।
nrsimhasanksobhasamattarupah payadapayaccharabhesvaro nah ॥ 22 ॥

tvam manyumantam pravadanti vedastvam santimantam munayo grnanti ।
drste nrsimhe jagadisvare te sarvaparadham sarabha ksamasva ॥ 23 ॥

karacaranakrtam vakkarmajam kayajam va
sravananayanajam va manasam vaparadham ।
vihitamavihitam va sarvametatksamasva
siva siva karunabdhe srimahadeva sambho ॥ 24 ॥

rudrah sankara isvarah pasupatih sthanuh kapardi sivo
vagiso vrsabhadhvajah smaraharo bhaktapriyastryambakah ।
bhuteso jagadisvarasca vrsabho mrtyuñjayah sripatih
yo'sman kalagalo'vatatpuraharah sambhuh pinaki harah ॥ 25 ॥

yato nrsimham harasi hara ityucyate budhaih ।
yato bibharsi sakalam vibhajya tanumastadha ॥ 23 ॥

ato'sman pahi bhagavanprasida ca punah punah ।
iti stuto mahadevah prasanno bhaktavatsalah । 27 ॥

suranahladayamasa varadanairabhipsitaih ।
prasanno'smi stavenahamanena vibudhesvarah ॥ 28 ॥

mayi rudre mahadeve bhayatvam bhaktimurjitam ।
mamamso'yam nrsimho'yam mayi bhaktatamastviha ॥ 29 ॥

imam stavam japedyastu sarabhesastakam narah ।
tasya nasyanti papani ripavasca surottamah ॥ 30 ॥

nasyanti sarvarogani ksayarogadikani ca ।
asesagrahabhutani krtrimani jvarani ca ॥ 31 ॥

sarpacoragnisardulagajapotrimukhani ca ।
anyani ca vanasthani nasti bhitirna samsayah ॥ 32 ॥

ityuktvantardadhe devi devan sarabhasaluvah ।
tataste sva-svadhamani yayurahladapurvakam ॥ 33 ॥

etaccharabhakam stotram mantrabhutam japennarah ।
sarvankamanavapnoti sivalokam ca gacchati ॥ 34 ॥

iti sriakasabhairavakalpoktam pratyaksasiddhiprade
umamahesvarasamvade sarabhesastakastotramantram sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts