Home / Ashtaka / Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Telugu

Sharabhesha Ashtakam Lyrics in Telugu

Shatabhisha Ashtakam in Telugu:

శరభేశాష్టకమ్

శ్రీశివ ఉవాచ -
శృణు దేవి మహాగుహ్యం పరం పుణ్యవివర్ధనమ్ ।
శరభేశాష్టకం మన్త్రం వక్ష్యామి తవ తత్త్వతః ॥ ౧ ॥

ఋషిన్యాసాదికం యత్తత్సర్వపూర్వవదాచరేత్ ।
ధ్యానభేదం విశేషేణ వక్ష్యామ్యహమతః శివే ॥ ౨ ॥

ధ్యానమ్ -
జ్వలనకుటిలకేశం సూర్యచన్ద్రాగ్నినేత్రం
నిశితతరనఖాగ్రోద్ధూతహేమాభదేహమ్ ।
శరభమథ మునీన్ద్రైః సేవ్యమానం సితాఙ్గం
ప్రణతభయవినాశం భావయేత్పక్షిరాజమ్ ॥ ౩ ॥

అథ స్తోత్రమ్ -
దేవాదిదేవాయ జగన్మయాయ శివాయ నాలీకనిభాననాయ ।
శర్వాయ భీమాయ శరాధిపాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౪ ॥

హరాయ భీమాయ హరిప్రియాయ భవాయ శాన్తాయ పరాత్పరాయ ।
మృడాయ రుద్రాయ విలోచనాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౫ ॥

శీతాంశుచూడాయ దిగమ్బరాయ సృష్టిస్థితిధ్వంసనకారణాయ ।
జటాకలాపాయ జితేన్ద్రియాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౬ ॥

కలఙ్కకణ్ఠాయ భవాన్తకాయ కపాలశూలాత్తకరామ్బుజాయ ।
భుజఙ్గభూషాయ పురాన్తకాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౭ ॥

శమాదిషట్కాయ యమాన్తకాయ యమాదియోగాష్టకసిద్ధిదాయ ।
ఉమాధినాథాయ పురాతనాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౮ ॥

ఘృణాదిపాశాష్టకవర్జితాయ ఖిలీకృతాస్మత్పథి పూర్వగాయ ।
గుణాదిహీనాయ గుణత్రయాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౯ ॥

కాలాయ వేదామృతకన్దలాయ కల్యాణకౌతూహలకారణాయ ।
స్థూలాయ సూక్ష్మాయ స్వరూపగాయ నమోఽస్తు తుస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౧౦ ॥

పఞ్చాననాయానిలభాస్కరాయ పఞ్చాశదర్ణాద్యపరాక్షయాయ ।
పఞ్చాక్షరేశాయ జగద్ధితాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౧౧ ॥

నీలకణ్ఠాయ రుద్రాయ శివాయ శశిమౌలినే ।
భవాయ భవనాశాయ పక్షిరాజాయ తే నమః ॥ ౧౨ ॥

పరాత్పరాయ ఘోరాయ శమ్భవే పరమాత్మనే ।
శర్వాయ నిర్మలాఙ్గాయ సాలువాయ నమో నమః ॥ ౧౩ ॥

గఙ్గాధరాయ సామ్బాయ పరమానన్దతేజసే ।
సర్వేశ్వరాయ శాన్తాయ శరభాయ నమో నమః ॥ ౧౪ ॥

వరదాయ వరాఙ్గాయ వామదేవాయ శూలినే ।
గిరిశాయ గిరీశాయ గిరిజాపతయే నమః ॥ ౧౫ ॥

కనకజఠరకోద్యద్రక్తపానోన్మదేన
ప్రథితనిఖిలపీడానారసింహేన జాతా ।
శరభ హర శివేశ త్రాహి నః సర్వపాపా-
దనిశమిహ కృపాబ్ధే సాలువేశ ప్రభో త్వమ్ ॥ ౧౬ ॥

సర్వేశ సర్వాధికశాన్తమూర్తే కృతాపరాధానమరానథాన్యాన్ ।
వినీయ విశ్వవిధాయి నీతే నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ ౧౭ ॥

దంష్ట్రానఖోగ్రః శరభః సపక్షశ్చతుర్భుజశ్చాష్టపదః సహేతిః ।
కోటీరగఙ్గేన్దుధరో నృసింహక్షోభాపహోఽస్మద్రిపుహాస్తు శమ్భుః ॥ ౧౮ ॥

హుఙ్కారీ శరభేశ్వరోఽష్టచరణః పక్షీ చతుర్బాహుకః ।
పాదాకృష్టనృసింహవిగ్రహధరః కాలాగ్నికోటిద్యుతిః ।
విశ్వక్షోభహరః సహేతిరనిశం బ్రహ్మేన్ద్రముఖ్యైః స్తుతో
గఙ్గాచన్ద్రధరః పురత్రయహరః సద్యో రిపుఘ్నోఽస్తు నః ॥ ౧౯ ॥

మృగాఙ్కలాఙ్గూలసచఞ్చుపక్షో దంష్ట్రాననాఙ్ఘ్రిశ్చ భుజాసహస్రః ।
త్రినేత్రగఙ్గేన్దుధరః ప్రభాఢ్యః పాయాదపాయాచ్ఛరభేశ్వరో నః ॥ ౨౦ ॥

నృసింహమత్యుగ్రమతీవతేజఃప్రకాశితం దానవభఙ్గదక్షమ్ ।
ప్రశాన్తిమన్తం విదధాతి యో మాం సోఽస్మానపాయాచ్ఛరభేశ్వరోఽవతు నః ॥ ౨౧ ॥

యోఽభూత్ సహస్రాంశుశతప్రకాశః స పక్షిసింహాకృతిరష్టపాదః ।
నృసింహసఙ్క్షోభశమాత్తరూపః పాయాదపాయాచ్ఛరభేశ్వరో నః ॥ ౨౨ ॥

త్వాం మన్యుమన్తం ప్రవదన్తి వేదాస్త్వాం శాన్తిమన్తం మునయో గృణన్తి ।
దృష్టే నృసింహే జగదీశ్వరే తే సర్వాపరాధం శరభ క్షమస్వ ॥ ౨౩ ॥

కరచరణకృతం వాక్కర్మజం కాయజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ ।
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శమ్భో ॥ ౨౪ ॥

రుద్రః శఙ్కర ఈశ్వరః పశుపతిః స్థాణుః కపర్దీ శివో
వాగీశో వృషభధ్వజః స్మరహరో భక్తప్రియస్త్ర్యమ్బకః ।
భూతేశో జగదీశ్వరశ్చ వృషభో మృత్యుఞ్జయః శ్రీపతిః
యోఽస్మాన్ కాలగలోఽవతాత్పురహరః శమ్భుః పినాకీ హరః ॥ ౨౫ ॥

యతో నృసింహం హరసి హర ఇత్యుచ్యతే బుధైః ।
యతో బిభర్షి సకలం విభజ్య తనుమష్టధా ॥ ౨౩ ॥

అతోఽస్మాన్ పాహి భగవన్ప్రసీద చ పునః పునః ।
ఇతి స్తుతో మహాదేవః ప్రసన్నో భక్తవత్సలః । ౨౭ ॥

సురానాహ్లాదయామాస వరదానైరభీప్సితైః ।
ప్రసన్నోఽస్మి స్తవేనాహమనేన విబుధేశ్వరాః ॥ ౨౮ ॥

మయి రుద్రే మహాదేవే భయత్వం భక్తిమూర్జితమ్ ।
మమాంశోఽయం నృసింహోఽయం మయి భక్తతమస్త్విహ ॥ ౨౯ ॥

ఇమం స్తవం జపేద్యస్తు శరభేశాష్టకం నరః ।
తస్య నశ్యన్తి పాపాని రిపవశ్చ సురోత్తమాః ॥ ౩౦ ॥

నశ్యన్తి సర్వరోగాణి క్షయరోగాదికాని చ ।
అశేషగ్రహభూతాని కృత్రిమాణి జ్వరాణి చ ॥ ౩౧ ॥

సర్పచోరాగ్నిశార్దూలగజపోత్రిముఖాని చ ।
అన్యాని చ వనస్థాని నాస్తి భీతిర్న సంశయః ॥ ౩౨ ॥

ఇత్యుక్త్వాన్తర్దధే దేవి దేవాన్ శరభసాలువః ।
తతస్తే స్వ-స్వధామాని యయురాహ్లాదపూర్వకమ్ ॥ ౩౩ ॥

ఏతచ్ఛరభకం స్తోత్రం మన్త్రభూతం జపేన్నరః ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి శివలోకం చ గచ్ఛతి ॥ ౩౪ ॥

ఇతి శ్రీఆకాశభైరవకల్పోక్తం ప్రత్యక్షసిద్ధిప్రదే
ఉమామహేశ్వరసంవాదే శరభేశాష్టకస్తోత్రమన్త్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts