Home / Ashtaka / Shital Ashtakam Lyrics in Kannada | Shitala Chalisa

Shital Ashtakam Lyrics in Kannada | Shitala Chalisa

Seethala Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಶೀತಲಾಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶೀತಲಾ ದೇವತಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬೀಜಮ್ । ಭವಾನೀ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಸರ್ವವಿಸ್ಫೋಟಕನಿವೃತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ವನ್ದೇಽಹಂ ಶೀತಲಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಸಭಸ್ಥಾಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಮ್ ।
ಮಾರ್ಜನೀಕಲಶೋಪೇತಾಂ ಶೂರ್ಪಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾಮ್ ॥ 1 ॥

ವನ್ದೇಽಹಂ ಶೀತಲಾಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವರೋಗಭಯಾಪಹಾಮ್।
ಯಾಮಾಸಾದ್ಯ ನಿವರ್ತೇತ ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಮಹತ್ ॥ 2 ॥

ಶೀತಲೇ ಶೀತಲೇ ಚೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯದ್ದಾಹಪೀಡಿತಃ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಘೋರಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ॥ 3 ॥

ಯಸ್ತ್ವಾಮುದಕಮಧ್ಯೇ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಮ್ಪೂಜಯೇನ್ನರಃ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಘೋರಂ ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 4 ॥

ಶೀತಲೇ ಜ್ವರದಗ್ಧಸ್ಯ ಪೂತಿಗನ್ಧಯುತಸ್ಯ ಚ ।
ಪ್ರಣಷ್ಟಚಕ್ಷುಷಃ ಪುಂಸಸ್ತ್ವಾಮಾಹುರ್ಜೀವನೌಷಧಮ್ ॥ 5 ॥

ಶೀತಲೇ ತನುಜಾನ್ ರೋಗಾನ್ ನೃಣಾಂ ಹರಸಿ ದುಸ್ತ್ಯಜಾನ್ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕವಿದೀರ್ಣಾನಾಂ ತ್ವಮೇಕಾಽಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಗಲಗಂಡಗ್ರಹಾ ರೋಗಾ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದಾರುಣಾ ನೃಣಾಮ್ ।
ತ್ವದನುಧ್ಯಾನಮಾತ್ರೇಣ ಶೀತಲೇ ಯಾನ್ತಿ ಸಂಕ್ಷಯಮ್ ॥ 7 ॥

ನ ಮನ್ತ್ರೋ ನೌಷಧಂ ತಸ್ಯ ಪಾಪರೋಗಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ತ್ವಾಮೇಕಾಂ ಶೀತಲೇ ಧಾತ್ರೀಂ ನಾನ್ಯಾಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವತಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಮೃಣಾಲತನ್ತುಸದೃಶೀಂ ನಾಭಿಹೃನ್ಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಚಿನ್ತಯೇದ್ದೇವಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ಜಾಯತೇ ॥ 9 ॥

ಅಷ್ಟಕಂ ಶೀತಲಾದೇವ್ಯಾ ಯೋ ನರಃ ಪ್ರಪಠೇತ್ಸದಾ ।
ವಿಸ್ಫೋಟಕಭಯಂ ಘೋರಂ ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 10 ॥

ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಚ ಶ್ರದ್ಧಾಭಾಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೈಃ ।
ಉಪಸರ್ಗವಿನಾಶಾಯ ಪರಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್ ॥ 11 ॥

ಶೀತಲೇ ತ್ವಂ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಶೀತಲೇ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪಿತಾ ।
ಶೀತಲೇ ತ್ವಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 12 ॥

ರಾಸಭೋ ಗರ್ದಭಶ್ಚೈವ ಖರೋ ವೈಶಾಖನನ್ದನಃ ।
ಶೀತಲಾವಾಹನಶ್ಚೈವ ದೂರ್ವಾಕನ್ದನಿಕೃನ್ತನಃ ॥ 13 ॥

ಏತಾನಿ ಖರನಾಮಾನಿ ಶೀತಲಾಗ್ರೇ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ಶಿಶೂನಾಂ ಚ ಶೀತಲಾರುಙ್ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 14 ॥

ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಮೇವೇದಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ದಾತವ್ಯಂ ಚ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತಾಯ ವೈ ॥ 15 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment