Home / Ashtottara Shatanama / Shri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sri Angarakashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ sriangarakastottarasatanamastotram ॥

mangala bija mantra - Om kra~ krim kraum sah bhaumaya namah ॥

mahisuto mahabhago mamgaḷo mamgaḷapradah ।
mahaviro mahasuro mahabalaparakramah ॥ 1 ॥

maharaudro mahabhadro mananiyo dayakarah ।
manajo'marsanah krurah tapapapavivarjitah ॥ 2 ॥

supratipah sutamraksah subrahmanyah sukhapradah ।
vakrastambhadigamano varenyo varadah sukhi ॥ 3 ॥

virabhadro virupakso vidurastho vibhavasuh ।
naksatracakrasancari ksatrapah ksatravarjitah ॥ 4 ॥

ksayavrddhivinirmuktah ksamayukto vicaksanah ।
aksinaphaladah caksurgocarassubhalaksanah ॥ 5 ॥

vitarago vitabhayo vijvaro visvakaranah ।
naksatrarasisancaro nanabhayanikrntanah ॥ 6 ॥

kamaniyo dayasarah kanatkanakabhusanah ।
bhayaghno bhavyaphalado bhaktabhayavarapradah ॥ 7 ॥

satruhanta samopetah saranagataposakah ।
sahasah sadgunadhyaksah sadhuh samaradurjayah ॥ 8 ॥

dustadurah sistapujyah sarvakastanivarakah ।
duscestavarako duhkhabhanjano durdharo harih ॥ 9 ॥

duhsvapnahanta durdharso dustagarvavimocakah ।
bharadvajakulodbhuto bhusuto bhavyabhusanah ॥ 10 ॥

raktambaro raktavapurbhaktapalanatatparah ।
caturbhujo gadadhari mesavaho mitasanah ॥ 11 ॥

saktisuladharassaktah sastravidyavisaradah ।
tarkikah tamasadharah tapasvi tamralocanah ॥ 12 ॥

taptakancanasamkaso raktakinjalkasannibhah ।
gotradhidevo gomadhyacaro gunavibhusanah ॥ 13 ॥

asrjamgarako'vantidesadhiso janardanah ।
suryayamyapradesastho yavano yamyadi'gmukhah ॥ 14 ॥

trikonamandalagato tridasadhipasannutah ।
sucih sucikarah suro sucivasyah subhavahah ॥ 15 ॥

mesavrscikarasiso medhavi mitabhasanah ।
sukhapradah surupaksah sarvabhistaphalapradah ॥ 16 ॥

॥ iti mangala evam angarakastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment