Home / Ashtottara Shatanamavali / Shri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Arunachaleshwara

Shri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names of Arunachaleshwara

Sri Arunachaleshvara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

॥ ಶ್ರೀಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರೀ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಗಿರಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರಿಶಿಖರವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯನಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನರಕಾನ್ತಕಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜರಾಜವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮದುಃಖವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣದರ್ಪವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗನ್ಧಲೇಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಪಂಕಜಹರಸುಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಚಿತಪಾಪವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌತಮಾದಿಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಥನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಭಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಷಭವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಕಪಾಲಕಲಾಪಮಾಲಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಓಂಕಾರವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುರ್ಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪೋಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಮುದ್ರಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾಪ್ರಕಟಿತಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಜಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸೈಕಪಾಲಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶಾರದಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಗೌರಿವದನಾಬ್ಜವೃನ್ದ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಣಭಗವದ್ವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀಮದರುಣಾಚಲೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read:

Shri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Arunachaleshwara in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment