Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Shree Bagla Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಬಗಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಬಗಲಾಮುಖೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ದೇವದೇವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾತ್ಮಕ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಬಗಲಾಯಾ ವದಾಧುನಾ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪೀತಾಮ್ಬರ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾತ್ಸದ್ಯೋ ವಾದೀ ಮೂಕೋ ಭವೇತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ರಿಪುಣಾಂ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಯಾತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾ ದೇವತಾ,
ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಪ್ರೀತಯೇ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಬಗಲಾ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾ ವಿಷ್ಣುಶಂಕರಭಾಮಿನೀ ।
ಬಹುಲಾ ವೇದಮಾತಾ ಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಸೂರಪಿ ॥ 4 ॥

ಮಹಾಮತ್ಸ್ಯಾ ಮಹಾಕೂರ್ಮ್ಮಾ ಮಹಾವಾರಾಹರೂಪಿಣೀ ।
ನಾರಸಿಂಹಪ್ರಿಯಾ ರಮ್ಯಾ ವಾಮನಾ ಬಟುರೂಪಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ರಾಮಾ ರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪರ್ದಿನೀ ಕೃತ್ಯಾ ಕಲಹಾ ಕಲಕಾರಿಣೀ ॥ 6 ॥

ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಬುದ್ಧಭಾರ್ಯಾ ಬೌದ್ಧಪಾಖಂಡಖಂಡಿನೀ ।
ಕಲ್ಕಿರೂಪಾ ಕಲಿಹರಾ ಕಲಿದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನೀ ॥ 7 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಮೋಹಿನೀ ।
ಕೇವಲಾ ಕಠಿನಾ ಕಾಲೀ ಕಲಾ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ॥ 8 ॥

ಕೇಶವೀ ಕೇಶವಾರಾಧ್ಯಾ ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವಸ್ತುತಾ ।
ರುದ್ರರೂಪಾ ರುದ್ರಮೂರ್ತೀ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರದೇವತಾ ॥ 9 ॥

ನಕ್ಷತ್ರರೂಪಾ ನಕ್ಷತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ನಕ್ಷತ್ರೇಶಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರಪತಿವನ್ದಿತಾ ॥ 10 ॥

ನಾಗಿನೀ ನಾಗಜನನೀ ನಾಗರಾಜಪ್ರವನ್ದಿತಾ ।
ನಾಗೇಶ್ವರೀ ನಾಗಕನ್ಯಾ ನಾಗರೀ ಚ ನಗಾತ್ಮಜಾ ॥ 11 ॥

ನಗಾಧಿರಾಜತನಯಾ ನಗರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ನವೀನಾ ನೀರದಾ ಪೀತಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಸೌನ್ದರ್ಯ್ಯಕಾರಿಣೀ ॥ 12 ॥

ರಕ್ತಾ ನೀಲಾ ಘನಾ ಶುಭ್ರಾ ಶ್ವೇತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಸುನ್ದರೀ ಸೌಭಗಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣಾಭಾ ಸ್ವರ್ಗತಿಪ್ರದಾ ॥ 13 ॥

ರಿಪುತ್ರಾಸಕರೀ ರೇಖಾ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಭಾಮಿನೀ ಚ ತಥಾ ಮಾಯಾ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಮೋಹಿನೀ ಶುಭಾ ॥ 14 ॥

ರಾಗದ್ವೇಷಕರೀ ರಾತ್ರೀ ರೌರವಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೀ ।
ಯಕ್ಷಿಣೀ ಸಿದ್ಧನಿವಹಾ ಸಿದ್ಧೇಶಾ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಲಂಕಾಪತಿಧ್ವಂಸಕರೀ ಲಂಕೇಶೀ ರಿಪುವನ್ದಿತಾ ।
ಲಂಕಾನಾಥಕುಲಹರಾ ಮಹಾರಾವಣಹಾರಿಣೀ ॥ 16 ॥

ದೇವದಾನವಸಿದ್ಧೌಘಪೂಜಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪರಾಣುರೂಪಾ ಪರಮಾ ಪರತನ್ತ್ರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 17 ॥

ವರದಾ ವರದಾರಾಧ್ಯಾ ವರದಾನಪರಾಯಣಾ ।
ವರದೇಶಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ವೀರಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 18 ॥

ವಸುದಾ ಬಹುದಾ ವಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ವರಾನನಾ ।
ಬಲದಾ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 19 ॥

ಪೀತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಪೀತಹಾರಾ ಪೀತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 20 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ಕ್ಷಯಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನೈವಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 21 ॥

ಪ್ರಭಾತಕಾಲೇ ಪ್ರಯತೋ ಮನುಷ್ಯಃ ಪಠೇತ್ಸುಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿಚಿನ್ತ್ಯ ಪೀತಾಮ್ ।
ದ್ರುತಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಬುದ್ಧಿರ್ವಿನಾಶಮಾಯಾತಿ ಚ ತಸ್ಯ ಶತ್ರುಃ ॥ 22 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಯಾಮಲೇ ನಾರದವಿಷ್ಣುಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಬಗಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top