Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Shree Bagla Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਬਗਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਥਵਾ ਅਥਵਾ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ ।
ਭਗਵਨ੍ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਾਤ੍ਮਕ ।
ਸ਼ਤਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਬਗਲਾਯਾ ਵਦਾਧੁਨਾ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਾਨੁਵਾਚ ।
ਸ਼ਣੁ ਵਤ੍ਸ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰ੍ਯਾਂ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਪਠਨਾਤ੍ਸਦ੍ਯੋ ਵਾਦੀ ਮੂਕੋ ਭਵੇਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
ਰਿਪੁਣਾਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਂ ਯਾਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਵਦਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ऋਸ਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾ ਦੇਵਤਾ,
ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਪ੍ਰੀਤਯੇ ਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਬਗਲਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਨਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਙ੍ਕਰਭਾਮਿਨੀ ।
ਬਹੁਲਾ ਵੇਦਮਾਤਾ ਚ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਸੂਰਪਿ ॥ ੪ ॥

ਮਹਾਮਤ੍ਸ੍ਯਾ ਮਹਾਕੂਰ੍ਮ੍ਮਾ ਮਹਾਵਾਰਾਹਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਾਰਸਿਂਹਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮ੍ਯਾ ਵਾਮਨਾ ਬਟੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫ ॥

ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਰਾਮਾ ਰਾਮਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕਤ੍ਯਾ ਕਲਹਾ ਕਲਕਾਰਿਣੀ ॥ ੬ ॥

ਬੁਦ੍ਧਿਰੂਪਾ ਬੁਦ੍ਧਭਾਰ੍ਯਾ ਬੌਦ੍ਧਪਾਖਣ੍ਡਖਣ੍ਡਿਨੀ ।
ਕਲ੍ਕਿਰੂਪਾ ਕਲਿਹਰਾ ਕਲਿਦੁਰ੍ਗਤਿ ਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯ੍ਯਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਮੋਹਿਨੀ ।
ਕੇਵਲਾ ਕਠਿਨਾ ਕਾਲੀ ਕਲਾ ਕੈਵਲ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮ ॥

ਕੇਸ਼ਵੀ ਕੇਸ਼ਵਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਕੇਸ਼ਵਸ੍ਤੁਤਾ ।
ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ ਰੁਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤੀ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਰੁਦ੍ਰਦੇਵਤਾ ॥ ੯ ॥

ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਰੂਪਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੇਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਪਤਿਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੦ ॥

ਨਾਗਿਨੀ ਨਾਗਜਨਨੀ ਨਾਗਰਾਜਪ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਨਾਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਾਗਕਨ੍ਯਾ ਨਾਗਰੀ ਚ ਨਗਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੧੧ ॥

ਨਗਾਧਿਰਾਜਤਨਯਾ ਨਗਰਾਜਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਨਵੀਨਾ ਨੀਰਦਾ ਪੀਤਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯ੍ਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨ ॥

ਰਕ੍ਤਾ ਨੀਲਾ ਘਨਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਸ਼੍ਵੇਤਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸੌਭਗਾ ਸੌਮ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਭਾ ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੩ ॥

ਰਿਪੁਤ੍ਰਾਸਕਰੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਾਰਕਾਰਿਣੀ ।
ਭਾਮਿਨੀ ਚ ਤਥਾ ਮਾਯਾ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੧੪ ॥

ਰਾਗਦ੍ਵੇਸ਼ਕਰੀ ਰਾਤ੍ਰੀ ਰੌਰਵਧ੍ਵਂਸਕਾਰਿਣੀ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਸਿਦ੍ਧਨਿਵਹਾ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼ਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫ ॥

ਲਙ੍ਕਾਪਤਿਧ੍ਵਂਸਕਰੀ ਲਙ੍ਕੇਸ਼ੀ ਰਿਪੁਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਲਙ੍ਕਾਨਾਥਕੁਲਹਰਾ ਮਹਾਰਾਵਣਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬ ॥

ਦੇਵਦਾਨਵਸਿਦ੍ਧੌਘਪੂਜਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪਰਾਣੁਰੂਪਾ ਪਰਮਾ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਵਰਦਾ ਵਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾ ਵਰਦਾਨਪਰਾਯਣਾ ।
ਵਰਦੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀਰਾ ਵੀਰਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਵਸੁਦਾ ਬਹੁਦਾ ਵਾਣੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਵਰਾਨਨਾ ।
ਬਲਦਾ ਪੀਤਵਸਨਾ ਪੀਤਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਪੀਤਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾ ਪੀਤਹਾਰਾ ਪੀਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਵਿਪ੍ਰ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ਵਾ ਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਃ ਕ੍ਸ਼ਯਂ ਸਦ੍ਯੋ ਯਾਤਿ ਨੈਵਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੧ ॥

ਪ੍ਰਭਾਤਕਾਲੇ ਪ੍ਰਯਤੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਰਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਪੀਤਾਮ੍ ।
ਦ੍ਰੁਤਂ ਭਵੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਸਮਸ੍ਤਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵਿਨਾਸ਼ਮਾਯਾਤਿ ਚ ਤਸ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਃ ॥ ੨੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੁਯਾਮਲੇ ਨਾਰਦਵਿਸ਼੍ਣੁਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਬਗਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top