Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shree Bagla Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ sribagalastottarasatanamastotram ॥

athava athava bagalamukhi astottarasatanamastotram ।

sriganesaya namah ।
narada uvaca ।
bhagavandevadevesa srstisthitilayatmaka ।
satamastottaram namnam bagalaya vadadhuna ॥ 1 ॥

sribhagavanuvaca ।
srnu vatsa pravaksyami namnamastottaram satam ।
pitambaryam mahadevyah stotram papapranasanam ॥ 2 ॥

yasya prapathanatsadyo vadi muko bhavetksanat ।
ripunam stambhanam yati satyam satyam vadamyaham ॥ 3 ॥

Om asya sripitambarastottarasatanamastotrasya sadasiva rsih,
anustupchandah, sripitambara devata,
sripitambarapritaye pathe viniyogah ।
Om bagala visnuvanita visnusankarabhamini ।
bahula vedamata ca mahavisnuprasurapi ॥ 4 ॥

mahamatsya mahakurmma mahavaraharupini ।
narasimhapriya ramya vamana baturupini ॥ 5 ॥

jamadagnyasvarupa ca rama ramaprapujita ।
krsna kapardini krtya kalaha kalakarini ॥ 6 ॥

buddhirupa buddhabharya bauddhapakhanḍakhanḍini ।
kalkirupa kalihara kalidurgati nasini ॥ 7 ॥

kotisuryyapratikasa kotikandarpamohini ।
kevala kathina kali kala kaivalyadayini ॥ 8 ॥

kesavi kesavaradhya kisori kesavastuta ।
rudrarupa rudramurti rudrani rudradevata ॥ 9 ॥

naksatrarupa naksatra naksatresaprapujita ।
naksatresapriya nitya naksatrapativandita ॥ 10 ॥

nagini nagajanani nagarajapravandita ।
nagesvari nagakanya nagari ca nagatmaja ॥ 11 ॥

nagadhirajatanaya nagarajaprapujita ।
navina nirada pita syama saundaryyakarini ॥ 12 ॥

rakta nila ghana subhra sveta saubhagyadayini ।
sundari saubhaga saumya svarnabha svargatiprada ॥ 13 ॥

riputrasakari rekha satrusamharakarini ।
bhamini ca tatha maya stambhini mohini subha ॥ 14 ॥

ragadvesakari ratri rauravadhvamsakarini ।
yaksini siddhanivaha siddhesa siddhirupini ॥ 15 ॥

lankapatidhvamsakari lankesi ripuvandita ।
lankanathakulahara maharavanaharini ॥ 16 ॥

devadanavasiddhaughapujita paramesvari ।
paranurupa parama paratantravinasini ॥ 17 ॥

varada varadaradhya varadanaparayana ।
varadesapriya vira virabhusanabhusita ॥ 18 ॥

vasuda bahuda vani brahmarupa varanana ।
balada pitavasana pitabhusanabhusita ॥ 19 ॥

pitapuspapriya pitahara pitasvarupini ।
iti te kathitam vipra namnamastottaram satam ॥ 20 ॥

yah pathetpathayedvapi srnuyadva samahitah ।
tasya satruh ksayam sadyo yati naivatra samsayah ॥ 21 ॥

prabhatakale prayato manusyah pathetsubhaktya paricintya pitam ।
drutam bhavettasya samastabuddhirvinasamayati ca tasya satruh ॥ 22 ॥

॥ iti srivisnuyamale naradavisnusamvade
sribagalastottarasatanamastotram samaptam ॥

Also Read:

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top