Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Shree Bagla Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀବଗଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଅଥଵା ଅଥଵା ବଗଲାମୁଖୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ନାରଦ ଉଵାଚ ।
ଭଗଵନ୍ଦେଵଦେଵେଶ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଲୟାତ୍ମକ ।
ଶତମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ନାମ୍ନାଂ ବଗଲାୟା ଵଦାଧୁନା ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ ।
ଶୃଣୁ ଵତ୍ସ ପ୍ରଵକ୍ଷ୍ୟାମି ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ପୀତାମ୍ବର୍ୟାଂ ମହାଦେଵ୍ୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥ ୨ ॥

ୟସ୍ୟ ପ୍ରପଠନାତ୍ସଦ୍ୟୋ ଵାଦୀ ମୂକୋ ଭଵେତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ।
ରିପୁଣାଂ ସ୍ତମ୍ଭନଂ ୟାତି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ଵଦାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୩ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରସ୍ୟ ସଦାଶିଵ ଋଷିଃ,
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ଛନ୍ଦଃ, ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରା ଦେଵତା,
ଶ୍ରୀପୀତାମ୍ବରାପ୍ରୀତୟେ ପାଠେ ଵିନିୟୋଗଃ ।
ଓଂ ବଗଲା ଵିଷ୍ଣୁଵନିତା ଵିଷ୍ଣୁଶଙ୍କରଭାମିନୀ ।
ବହୁଲା ଵେଦମାତା ଚ ମହାଵିଷ୍ଣୁପ୍ରସୂରପି ॥ ୪ ॥

ମହାମତ୍ସ୍ୟା ମହାକୂର୍ମ୍ମା ମହାଵାରାହରୂପିଣୀ ।
ନାରସିଂହପ୍ରିୟା ରମ୍ୟା ଵାମନା ବଟୁରୂପିଣୀ ॥ ୫ ॥

ଜାମଦଗ୍ନ୍ୟସ୍ଵରୂପା ଚ ରାମା ରାମପ୍ରପୂଜିତା ।
କୃଷ୍ଣା କପର୍ଦିନୀ କୃତ୍ୟା କଲହା କଲକାରିଣୀ ॥ ୬ ॥

ବୁଦ୍ଧିରୂପା ବୁଦ୍ଧଭାର୍ୟା ବୌଦ୍ଧପାଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡିନୀ ।
କଲ୍କିରୂପା କଲିହରା କଲିଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ॥ ୭ ॥

କୋଟିସୂର୍ୟ୍ୟପ୍ରତୀକାଶା କୋଟିକନ୍ଦର୍ପମୋହିନୀ ।
କେଵଲା କଠିନା କାଲୀ କଲା କୈଵଲ୍ୟଦାୟିନୀ ॥ ୮ ॥

କେଶଵୀ କେଶଵାରାଧ୍ୟା କିଶୋରୀ କେଶଵସ୍ତୁତା ।
ରୁଦ୍ରରୂପା ରୁଦ୍ରମୂର୍ତୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ରୁଦ୍ରଦେଵତା ॥ ୯ ॥

ନକ୍ଷତ୍ରରୂପା ନକ୍ଷତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରେଶପ୍ରପୂଜିତା ।
ନକ୍ଷତ୍ରେଶପ୍ରିୟା ନିତ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରପତିଵନ୍ଦିତା ॥ ୧୦ ॥

ନାଗିନୀ ନାଗଜନନୀ ନାଗରାଜପ୍ରଵନ୍ଦିତା ।
ନାଗେଶ୍ଵରୀ ନାଗକନ୍ୟା ନାଗରୀ ଚ ନଗାତ୍ମଜା ॥ ୧୧ ॥

ନଗାଧିରାଜତନୟା ନଗରାଜପ୍ରପୂଜିତା ।
ନଵୀନା ନୀରଦା ପୀତା ଶ୍ୟାମା ସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ୟକାରିଣୀ ॥ ୧୨ ॥

ରକ୍ତା ନୀଲା ଘନା ଶୁଭ୍ରା ଶ୍ଵେତା ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ ।
ସୁନ୍ଦରୀ ସୌଭଗା ସୌମ୍ୟା ସ୍ଵର୍ଣାଭା ସ୍ଵର୍ଗତିପ୍ରଦା ॥ ୧୩ ॥

ରିପୁତ୍ରାସକରୀ ରେଖା ଶତ୍ରୁସଂହାରକାରିଣୀ ।
ଭାମିନୀ ଚ ତଥା ମାୟା ସ୍ତମ୍ଭିନୀ ମୋହିନୀ ଶୁଭା ॥ ୧୪ ॥

ରାଗଦ୍ଵେଷକରୀ ରାତ୍ରୀ ରୌରଵଧ୍ଵଂସକାରିଣୀ ।
ୟକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧନିଵହା ସିଦ୍ଧେଶା ସିଦ୍ଧିରୂପିଣୀ ॥ ୧୫ ॥

ଲଙ୍କାପତିଧ୍ଵଂସକରୀ ଲଙ୍କେଶୀ ରିପୁଵନ୍ଦିତା ।
ଲଙ୍କାନାଥକୁଲହରା ମହାରାଵଣହାରିଣୀ ॥ ୧୬ ॥

ଦେଵଦାନଵସିଦ୍ଧୌଘପୂଜିତା ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ପରାଣୁରୂପା ପରମା ପରତନ୍ତ୍ରଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୭ ॥

ଵରଦା ଵରଦାରାଧ୍ୟା ଵରଦାନପରାୟଣା ।
ଵରଦେଶପ୍ରିୟା ଵୀରା ଵୀରଭୂଷଣଭୂଷିତା ॥ ୧୮ ॥

ଵସୁଦା ବହୁଦା ଵାଣୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ଵରାନନା ।
ବଲଦା ପୀତଵସନା ପୀତଭୂଷଣଭୂଷିତା ॥ ୧୯ ॥

ପୀତପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ପୀତହାରା ପୀତସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଇତି ତେ କଥିତଂ ଵିପ୍ର ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ୟଃ ପଠେତ୍ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ଶୃଣୁୟାଦ୍ଵା ସମାହିତଃ ।
ତସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଃ କ୍ଷୟଂ ସଦ୍ୟୋ ୟାତି ନୈଵାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୨୧ ॥

ପ୍ରଭାତକାଲେ ପ୍ରୟତୋ ମନୁଷ୍ୟଃ ପଠେତ୍ସୁଭକ୍ତ୍ୟା ପରିଚିନ୍ତ୍ୟ ପୀତାମ୍ ।
ଦ୍ରୁତଂ ଭଵେତ୍ତସ୍ୟ ସମସ୍ତବୁଦ୍ଧିର୍ଵିନାଶମାୟାତି ଚ ତସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଃ ॥ ୨୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁୟାମଲେ ନାରଦଵିଷ୍ଣୁସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀବଗଲାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Also Read:

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bagaiashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top