Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2
ಶ್ರೀಬಾಲಾ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚಾಸನೇಶ್ವರೀ ।
ಶಿವವಾಮಾಂಗಸಮ್ಭೂತಾ ಶಿವಮಾನಸಹಂಸಿನೀ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವಶವರ್ತಿನೀ ।
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹರ್ತ್ರೀ ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಕುಟಮ್ಬಿನೀ ॥ 2 ॥

ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಸಂಕಾಶಾ ನೀಲಾಲಕಲಸತ್ಕಚಾ ।
ಫಾಲಸ್ಥಹೇಮತಿಲಕಾ ಲೋಲಮೌಕ್ತಿಕನಾಸಿಕಾ ॥ 3 ॥

ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾನನಾ ಚೈವ ಸ್ವರ್ಣತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾ ।
ಹರಿಣೀನೇತ್ರಸಾಕಾರಕರುಣಾಪೂರ್ಣಲೋಚನಾ ॥ 4 ॥

ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಮನ್ದಹಾಸಿನೀ ।
ಶಂಖಃಗ್ರೀವಾ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾ ಕುಚಪಂಕಜಕುಡ್ಮಲಾ ॥ 5 ॥

ಗ್ರೈವೇಯಾಂಗದಮಾಂಗಲ್ಯಸೂತ್ರಶೋಭಿತಕನ್ಧರಾ ।
ವಟಪತ್ರೋದರಾ ಚೈವ ನಿರ್ಮಲಾ ಘನಮಂಡಿತಾ ॥ 6 ॥

ಮನ್ದಾವಲೋಕಿನೀ ಮಧ್ಯಾ ಕುಸುಮ್ಭವದನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಕಾನ್ತ್ಯಾಢ್ಯಾ ಹೇಮಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 7 ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುರಾದರ್ಶಜಾನುದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾ ।
ಕಾಮತೂಣೀರಜಘನಾ ಕಾಮಪ್ರೇಷ್ಠಗತಲ್ಪಗಾ ॥ 8 ॥

ರಕ್ತಾಬ್ಜಪಾದಯುಗಲಾ ಕ್ವಣನ್ಮಾಣಿಕ್ಯನೂಪುರಾ ।
ವಾಸವಾದಿದಿಶಾನಾಥಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾ ॥ 9 ॥

ವರಾಭಯಸ್ಫಾಟಿಕಾಕ್ಷಮಾಲಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ।
ಸ್ವರ್ಣಕಂಕಣಜಾಲಾಭಕರಾಂಗುಷ್ಠವಿರಾಜಿತಾ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಯವಸುನ್ದರೀ ।
ಐಂಕಾರರೂಪಾ ಐಂಕಾರೀ ಐಶ್ವರ್ಯಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 11 ॥

ಕ್ಲೀಂಂಕಾರರೂಪಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕ್ಲೃಪ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾ ।
ಸೌಃಕಾರರೂಪಾ ಸೌಃ ಕಾರೀ ಸೌನ್ದರ್ಯಗುಣಸಂಯುತಾ ॥ 12 ॥

ಸಚಾಮರರತೀನ್ದ್ರಾಣೀ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾ ।
ಬಿನ್ದುತ್ರಿಕೋಣಷಟ್ಕೋಣವೃತ್ತಾಷ್ಟದಲಸಂಯುತಾ ॥ 13 ॥

ಸತ್ಯಾದಿಲೋಕಪಾಲಾನ್ತದೇವ್ಯಾವರಣಸಂವೃತಾ ।
ಓಡ್ಯಾಣಪೀಠನಿಲಯಾ ಓಜಸ್ತೇಜಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಅನಂಗಪೀಠನಿಲಯಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ ।
ಜಾಲನ್ಧರಮಹಾಪೀಠಾ ಜಾನಕೀನಾಥಸೋದರೀ ॥ 15 ॥

ಪೂರ್ಣಾಗಿರಿಪೀಠಗತಾ ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಸುಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಯೋಗಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹಾಬಲಾ ॥ 16 ॥

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾದೇವಮನೋಹರೀ ।
ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತಾ ಕೀರ್ತಿಧರಾ ಕೀರ್ತಿದಾ ಕೀರ್ತಿವೈಭವಾ ॥ 17 ॥

ವ್ಯಾಧಿಶೈಲವ್ಯೂಹವಜ್ರಾ ಯಮವೃಕ್ಷಕುಠಾರಿಕಾ ।
ವರಮೂರ್ತಿಗೃಹಾವಾಸಾ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18 ॥

ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಕೃಪಾಪೂರಾ ಕೃತಾರ್ಥಫಲದಾಯಿನೀ ।
ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಮೂರ್ತಿಃ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 19 ॥

ಚತುರಂಗಬಲಾದಾತ್ರೀ ಬಿನ್ದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದಶಾಬ್ದವಯಸೋಪೇತಾ ದಿವಿಪೂಜ್ಯಾ ಶಿವಾಭಿಧಾ ॥ 20 ॥

ಆಗಮಾರಣ್ಯಮಾಯೂರೀ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಾ ।
ಕದಮ್ಬವನಸಮ್ಪನ್ನಾ ಸರ್ವದೋಷವಿನಾಶಿನೀ ॥ 21 ॥

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಧ್ಯಾನಸಿದ್ಧಾಭಿವನ್ದಿತಾ ।
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಜ್ಞಾನದಾ ಭಯಸಂಹರಾ ॥ 22 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತತ್ತ್ವಮಯ್ಯಾಶ್ರಿತಾವನೀ ।
ದೀರ್ಘಾಯುರ್ವಿಜಯಾರೋಗ್ಯಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಭೋಜಾ ಮಂಗಲಪ್ರದಮಂಗಲಾ ।
ವರದಾಭಯಮುದ್ರಾಢ್ಯಾ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 24 ॥

ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಪಠನಾನ್ಮನನಾದ್‍ಧ್ಯಾನಾತ್ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಮ್ ॥ 25 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ (2) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top