Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati:

શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૨
શ્રીબાલા શ્રીમહાદેવી શ્રીમત્પઞ્ચાસનેશ્વરી ।
શિવવામાઙ્ગસમ્ભૂતા શિવમાનસહંસિની ॥ ૧ ॥

ત્રિસ્થા ત્રિનેત્રા ત્રિગુણા ત્રિમૂર્તિવશવર્તિની ।
ત્રિજન્મપાપસંહર્ત્રી ત્રિયમ્બકકુટમ્બિની ॥ ૨ ॥

બાલાર્કકોટિસઙ્કાશા નીલાલકલસત્કચા ।
ફાલસ્થહેમતિલકા લોલમૌક્તિકનાસિકા ॥ ૩ ॥

પૂર્ણચન્દ્રાનના ચૈવ સ્વર્ણતાટઙ્કશોભિતા ।
હરિણીનેત્રસાકારકરુણાપૂર્ણલોચના ॥ ૪ ॥

દાડિમીબીજરદના બિમ્બોષ્ઠી મન્દહાસિની ।
શઙ્ખઃગ્રીવા ચતુર્હસ્તા કુચપઙ્કજકુડ્મલા ॥ ૫ ॥

ગ્રૈવેયાઙ્ગદમાઙ્ગલ્યસૂત્રશોભિતકન્ધરા ।
વટપત્રોદરા ચૈવ નિર્મલા ઘનમણ્ડિતા ॥ ૬ ॥

મન્દાવલોકિની મધ્યા કુસુમ્ભવદનોજ્જ્વલા ।
તપ્તકાઞ્ચનકાન્ત્યાઢ્યા હેમભૂષિતવિગ્રહા ॥ ૭ ॥

માણિક્યમુકુરાદર્શજાનુદ્વયવિરાજિતા ।
કામતૂણીરજઘના કામપ્રેષ્ઠગતલ્પગા ॥ ૮ ॥

રક્તાબ્જપાદયુગલા ક્વણન્માણિક્યનૂપુરા ।
વાસવાદિદિશાનાથપૂજિતાઙ્ઘ્રિસરોરુહા ॥ ૯ ॥

વરાભયસ્ફાટિકાક્ષમાલાપુસ્તકધારિણી ।
સ્વર્ણકઙ્કણજાલાભકરાઙ્ગુષ્ઠવિરાજિતા ॥ ૧૦ ॥

સર્વાભરણભૂષાઢ્યા સર્વાવયવસુન્દરી ।
ઐઙ્કારરૂપા ઐઙ્કારી ઐશ્વર્યફલદાયિની ॥ ૧૧ ॥

ક્લીંઙ્કારરૂપા ક્લીઙ્કારી ક્લૃપ્તબ્રહ્માણ્ડમણ્ડલા ।
સૌઃકારરૂપા સૌઃ કારી સૌન્દર્યગુણસંયુતા ॥ ૧૨ ॥

સચામરરતીન્દ્રાણી સવ્યદક્ષિણસેવિતા ।
બિન્દુત્રિકોણષટ્કોણવૃત્તાષ્ટદલસંયુતા ॥ ૧૩ ॥

સત્યાદિલોકપાલાન્તદેવ્યાવરણસંવૃતા ।
ઓડ્યાણપીઠનિલયા ઓજસ્તેજઃસ્વરૂપિણી ॥ ૧૪ ॥

અનઙ્ગપીઠનિલયા કામિતાર્થફલપ્રદા ।
જાલન્ધરમહાપીઠા જાનકીનાથસોદરી ॥ ૧૫ ॥

પૂર્ણાગિરિપીઠગતા પૂર્ણાયુઃ સુપ્રદાયિની ।
મન્ત્રમૂર્તિર્મહાયોગા મહાવેગા મહાબલા ॥ ૧૬ ॥

મહાબુદ્ધિર્મહાસિદ્ધિર્મહાદેવમનોહરી ।
કીર્તિયુક્તા કીર્તિધરા કીર્તિદા કીર્તિવૈભવા ॥ ૧૭ ॥

વ્યાધિશૈલવ્યૂહવજ્રા યમવૃક્ષકુઠારિકા ।
વરમૂર્તિગૃહાવાસા પરમાર્થસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮ ॥

કૃપાનિધિઃ કૃપાપૂરા કૃતાર્થફલદાયિની ।
અષ્ટાત્રિંશત્કલામૂર્તિઃ ચતુઃષષ્ટિકલાત્મિકા ॥ ૧૯ ॥

ચતુરઙ્ગબલાદાત્રી બિન્દુનાદસ્વરૂપિણી ।
દશાબ્દવયસોપેતા દિવિપૂજ્યા શિવાભિધા ॥ ૨૦ ॥

આગમારણ્યમાયૂરી આદિમધ્યાન્તવર્જિતા ।
કદમ્બવનસમ્પન્ના સર્વદોષવિનાશિની ॥ ૨૧ ॥

સામગાનપ્રિયા ધ્યેયા ધ્યાનસિદ્ધાભિવન્દિતા ।
જ્ઞાનમૂર્તિર્જ્ઞાનરૂપા જ્ઞાનદા ભયસંહરા ॥ ૨૨ ॥

તત્ત્વજ્ઞાના તત્ત્વરૂપા તત્ત્વમય્યાશ્રિતાવની ।
દીર્ઘાયુર્વિજયારોગ્યપુત્રપૌત્રપ્રદાયિની ॥ ૨૩ ॥

મન્દસ્મિતમુખામ્ભોજા મઙ્ગલપ્રદમઙ્ગલા ।
વરદાભયમુદ્રાઢ્યા બાલાત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૨૪ ॥

બાલાત્રિપુરસુન્દર્યા નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
પઠનાન્મનનાદ્‍ધ્યાનાત્સર્વમઙ્ગલકારકમ્ ॥ ૨૫ ॥

ઇતિ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં (૨) સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top