Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Gujarati | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 4 Lyrics in Gujarati:

શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૪
અગસ્ત્ય ઉવાચ-
હયગ્રીવ દયાસિન્ધો ભગવન્ભક્તવત્સલ ।
બાલાત્રિપુરસુન્દર્યા નામ્નામષ્ટોત્તરં શુભમ્ ॥

વદસ્વ મે ત્વં કૃપયા યેન જ્ઞાનં પ્રવર્તતે ॥ ૧
હયગ્રીવ ઉવાચ –
શૃણુ સમ્યક્પ્રવક્ષ્યામિ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
સર્વવિદ્યાત્મકં જ્ઞેયં શ્રીબાલાપ્રીતિદાયકમ્ ॥ ૨
અસ્ય શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય દક્ષિણામૂર્તિઃ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । બાલાત્રિપુરસુન્દરી દેવતા ।
ઐં બીજં । ક્લીં શક્તિઃ । સૌઃ કીલકં ।
શ્રીબાલાપ્રિત્યર્થે નામપારાયણે વિનિયોગઃ ।
મૂલેન કરાઙ્ગન્યાસૌ ।

ધ્યાનં –
ઉદઞ્ચદ્દિનેશપ્રપઞ્ચ પ્રકાશાં
ઉદૂઢેન્દુરે ખામુદારાં ત્રિણેત્રામ્ ।
વહન્તીં વરાભીતિકોશાક્ષમાલાઃ
વહન્તીં સ્ફુટે હલ્લકે નૌમિ બાલામ્ ॥ ૧ var ૧ માલાસૃણીપુસ્તકપાશહસ્તાં બાલાં ભજેઽહં લલિતાં કુમારીમ્ ।
લમિત્યાદિ પઞ્ચ પૂજાઃ ।
(કુમારકામેશ્વરકેલિલોલાં નમામિ ગૌરીં નવવર્ષદોશ્યામ્ ॥)

કલ્યાણી ત્રિપુરા બાલા માયા ત્રિપુરસુન્દરી ।
સૌન્દર્યભાગ્યસંયુક્તા ક્લીઙ્કારી સર્વમઙ્ગલા ॥ ૨ ૩ var ૨ સુન્દરી સર્વસૌભાગ્યવતી હ્રીઙ્કારરૂપિણી ।
ઐઙ્કારી સર્વજનની૩ પરા પઞ્ચદશાક્ષરી । ( var ૩ સ્કન્દજનની ક્લીઙ્કારી પરમેશ્વરી ।
ત્રૈલોક્યમોહનાધીશા સર્વાશાપૂરવલ્લભા ॥ ૪ (સૌઃકારી સર્વશક્તિશ્ચ પરા પઞ્ચદશાક્ષરી ॥
સર્વસઙ્ક્ષોભણાધીશા સર્વસૌભાગ્યદાયિની ।
સર્વાર્થસાધકાધીશા સર્વરક્ષાકરાધિપા ॥ ૫
સર્વરોગહરાધીશા સર્વસિદ્ધિપ્રદાયિકા ।
સર્વાનન્દમયાધીશા યોગિનીચક્રનાયિકા ॥ ૬
ભક્તાનુરક્તા૪ રક્તાઙ્ગી શઙ્કરાર્ધશરીરિણી । var ૪ ભક્તાનુરક્ષા
પુષ્પબાણેક્ષુકોદણ્ડપાશાઙ્કુશલસત્કરા ॥ ૫ ૭ var ૫ પુષ્પબાણૈક્ષવધનુઃપાશાઙ્કુશલસત્કરા ।
સંવિદાનન્દલહરી૬ શ્રીવિદ્યા ત્રિપુરેશ્વરી । var ૬ સચ્ચિદાનન્દલહરી
સર્વસઙ્ક્ષોભિણીપૂર્વનવમુદ્રેશ્વરી શિવા૭॥ ૮ var ૭ પૂર્વા ચાનન્તમુદ્રેશી સર્વસઙ્ક્ષોભિણી શિવા ।
અનઙ્ગકુસુમારાધ્યા ચક્રેશી૮ ભુવનેશ્વરી । var ૮ અનઙ્ગકુસુમાપીડા ચક્રિણી
ગુપ્તા ગુપ્તતરા નિત્યા નિત્યક્લિન્ના મદદ્રવા૯॥ ૯ var ૯ નિત્યક્લિન્નમદદ્રવા
મોહિની પરમાનન્દા કામેશી તરુણી કલા ।
પદ્માવતી૧૦ ભગવતી પદ્મરાગકિરીટિની ॥ ૧૦ var કલાવતી૧૦
રક્તવસ્ત્રા રક્તભૂષા રક્તગન્ધાનુલેપના ।
સૌગન્ધિકમિલદ્વેણી મન્ત્રિણી મન્ત્રરૂપિણી ॥ ૧૧
તત્ત્વાસના૧૧ તત્ત્વમયી સિદ્ધાન્તઃપુરવાસિની । var તત્ત્વત્રયા૧૧
શ્રીમતી ચ મહાદેવી કૌલિની પરદેવતા ॥ ૧૨
કૈવલ્યરેખા વશિની ૧૨સર્વેશી સપ્તમાતૃકા । var સર્વમાતૃકા સર્વમઙ્ગલા૧૨
વિષ્ણુસ્વસા વેદવેદ્યા૧૩ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિની ॥ ૧૩ var ૧૩વેદમયી દેવમાતા
કિઙ્કરીભૂત૧૪ગીર્વાણી સુધાપાનવિનોદિની । var ૧૪શ્રીવાણી
૧૫આધારપીઠનિલયા સ્વાધિષ્ઠાનસમાશ્રયા ॥ ૧૪ var ૧૫આધારવીથિપથિકા
મણિપૂરસમાસીના ચાનાહતનિવાસિની ।
૧૬આજ્ઞાચક્રાબ્જનિલયા ૧૭વિશુદ્ધિસ્થલસંશ્રયા ॥ ૧૫ var ૧૬આજ્ઞાપદ્માસનાસીના ૧૭વિશુદ્ધચક્રનિલયા ચાજ્ઞાચક્રનિવાસિની
અષ્ટાત્રિંશત્કલામૂર્તિઃ ૧૮સુષુમ્નાદ્વારમધ્યગા । var ૧૮સુષુમ્નાગારમધ્યગા
યોગીશ્વરમનોધ્યેયા૧૯ પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૬ var યોગીશ્વરમનોધ્યેયા૧૯
ચતુર્ભુજા ચન્દ્રચૂડા પુરાણાગમરૂપિણી ।
ઓઙ્કારી વિવિધાકારા પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપિણી૨૦॥ ૧૭ var ઓઙ્કારી વિમલા વિદ્યા પઞ્ચપ્રણવરૂપિણી૨૦
ભૂતેશ્વરી ભૂતમયી પઞ્ચાશત્પીઠરૂપિણી૨૧। var પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપિણી૨૧
ષોઢાન્યાસમહાભૂષા કામાક્ષી દશમાતૃકા ॥ ૧૮
આધારવીથીપથિકા૨૨ લક્ષ્મીસ્ત્રિપુરભૈરવી । var આધારશક્તિરરુણા૨૨
રહઃપૂજાસમાલોલા રહોયજ્ઞસ્વરૂપિણી ॥ ૧૯
ત્રિકોણમધ્યનિલયા ષટ્કોણપુરવાસિની ।
વસુકોણપુરાવાસા ૨૩દશારદ્વયવાસિની ॥ ૨૦ var ૨૩દશારદ્વન્દ્વ
ચતુર્દશારકોણસ્થા વસુપત્રનિવાસિની ।
૨૪સ્વરાબ્જપત્રનિલયા વૃત્તત્રયનિવાસિનીઃ ॥ ૨૧ var ૨૪સ્વરાબ્જચક્ર
ચતુરશ્રસ્વરૂપા ચ બિન્દુસ્થલમનોહરા૨૫। var બિન્દુસ્થલનિવાસિની૨૫
નામ્નામષ્ટોત્તરશતં ભવેદ્દેવ્યાઃ સમન્ત્રકમ્ ॥ ૨૨
પ્રત્યહં પૂજયેદ્બાલાં શ્રદ્ધાભક્તિસમન્વિતઃ ।
અર્ચયેત્કુઙ્કુમેનૈવ જાતીચમ્પકપઙ્કજૈઃ ॥ ૨૩
અન્યૈઃ સુગન્ધિકુસુમૈઃ કેતકીકરવીરકૈઃ ।
યોઽર્ચયેત્પરયા ભક્ત્યા સ લભેદ્વાઞ્છિતં ફલમ્ ।
ભક્ત્યા નિત્યં પઠેત્સમ્યગ્વાગીશ્વરસમો ભવેત્ ॥ ૨૪

ઇતિ શ્રીબાલાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં (૪) સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top