Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Kannada | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 4 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 4
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ-
ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿನ್ಧೋ ಭಗವನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।
ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶುಭಮ್ ॥

ವದಸ್ವ ಮೇ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಯೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 1
ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ ॥ 2
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ ।
ಐಂ ಬೀಜಂ । ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ ।
ಶ್ರೀಬಾಲಾಪ್ರಿತ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಮೂಲೇನ ಕರಾಂಗನ್ಯಾಸೌ ।

ಧ್ಯಾನಂ –
ಉದಂಚದ್ದಿನೇಶಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕಾಶಾಂ
ಉದೂಢೇನ್ದುರೇ ಖಾಮುದಾರಾಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಮ್ ।
ವಹನ್ತೀಂ ವರಾಭೀತಿಕೋಶಾಕ್ಷಮಾಲಾಃ
ವಹನ್ತೀಂ ಸ್ಫುಟೇ ಹಲ್ಲಕೇ ನೌಮಿ ಬಾಲಾಮ್ ॥ 1 var 1 ಮಾಲಾಸೃಣೀಪುಸ್ತಕಪಾಶಹಸ್ತಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇಽಹಂ ಲಲಿತಾಂ ಕುಮಾರೀಮ್ ।
ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚ ಪೂಜಾಃ ।
(ಕುಮಾರಕಾಮೇಶ್ವರಕೇಲಿಲೋಲಾಂ ನಮಾಮಿ ಗೌರೀಂ ನವವರ್ಷದೋಶ್ಯಾಮ್ ॥)

ಕಲ್ಯಾಣೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ಮಾಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯಭಾಗ್ಯಸಂಯುಕ್ತಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 2 3 var 2 ಸುನ್ದರೀ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವತೀ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ।
ಐಂಕಾರೀ ಸರ್ವಜನನೀ3 ಪರಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ । ( var 3 ಸ್ಕನ್ದಜನನೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಧೀಶಾ ಸರ್ವಾಶಾಪೂರವಲ್ಲಭಾ ॥ 4 (ಸೌಃಕಾರೀ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಪರಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ ॥
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣಾಧೀಶಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಧೀಶಾ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಾಧಿಪಾ ॥ 5
ಸರ್ವರೋಗಹರಾಧೀಶಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿಕಾ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯಾಧೀಶಾ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರನಾಯಿಕಾ ॥ 6
ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾ4 ರಕ್ತಾಂಗೀ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ । var 4 ಭಕ್ತಾನುರಕ್ಷಾ
ಪುಷ್ಪಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಪಾಶಾಂಕುಶಲಸತ್ಕರಾ ॥ 5 7 var 5 ಪುಷ್ಪಬಾಣೈಕ್ಷವಧನುಃಪಾಶಾಂಕುಶಲಸತ್ಕರಾ ।
ಸಂವಿದಾನನ್ದಲಹರೀ6 ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ । var 6 ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಲಹರೀ
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪೂರ್ವನವಮುದ್ರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ7॥ 8 var 7 ಪೂರ್ವಾ ಚಾನನ್ತಮುದ್ರೇಶೀ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಶಿವಾ ।
ಅನಂಗಕುಸುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚಕ್ರೇಶೀ8 ಭುವನೇಶ್ವರೀ । var 8 ಅನಂಗಕುಸುಮಾಪೀಡಾ ಚಕ್ರಿಣೀ
ಗುಪ್ತಾ ಗುಪ್ತತರಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ ಮದದ್ರವಾ9॥ 9 var 9 ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಮದದ್ರವಾ
ಮೋಹಿನೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ಕಾಮೇಶೀ ತರುಣೀ ಕಲಾ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ10 ಭಗವತೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ ॥ 10 var ಕಲಾವತೀ10
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾ ರಕ್ತಭೂಷಾ ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾ ।
ಸೌಗನ್ಧಿಕಮಿಲದ್ವೇಣೀ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 11
ತತ್ತ್ವಾಸನಾ11 ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃಪುರವಾಸಿನೀ । var ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾ11
ಶ್ರೀಮತೀ ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಕೌಲಿನೀ ಪರದೇವತಾ ॥ 12
ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾ ವಶಿನೀ 12ಸರ್ವೇಶೀ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ । var ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ12
ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸಾ ವೇದವೇದ್ಯಾ13 ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 13 var 13ವೇದಮಯೀ ದೇವಮಾತಾ
ಕಿಂಕರೀಭೂತ14ಗೀರ್ವಾಣೀ ಸುಧಾಪಾನವಿನೋದಿನೀ । var 14ಶ್ರೀವಾಣೀ
15ಆಧಾರಪೀಠನಿಲಯಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 14 var 15ಆಧಾರವೀಥಿಪಥಿಕಾ
ಮಣಿಪೂರಸಮಾಸೀನಾ ಚಾನಾಹತನಿವಾಸಿನೀ ।
16ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜನಿಲಯಾ 17ವಿಶುದ್ಧಿಸ್ಥಲಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 15 var 16ಆಜ್ಞಾಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ 17ವಿಶುದ್ಧಚಕ್ರನಿಲಯಾ ಚಾಜ್ಞಾಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ
ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಮೂರ್ತಿಃ 18ಸುಷುಮ್ನಾದ್ವಾರಮಧ್ಯಗಾ । var 18ಸುಷುಮ್ನಾಗಾರಮಧ್ಯಗಾ
ಯೋಗೀಶ್ವರಮನೋಧ್ಯೇಯಾ19 ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 16 var ಯೋಗೀಶ್ವರಮನೋಧ್ಯೇಯಾ19
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾ ಪುರಾಣಾಗಮರೂಪಿಣೀ ।
ಓಂಕಾರೀ ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ20॥ 17 var ಓಂಕಾರೀ ವಿಮಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಪಂಚಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀ20
ಭೂತೇಶ್ವರೀ ಭೂತಮಯೀ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣೀ21। var ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ21
ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಹಾಭೂಷಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದಶಮಾತೃಕಾ ॥ 18
ಆಧಾರವೀಥೀಪಥಿಕಾ22 ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ । var ಆಧಾರಶಕ್ತಿರರುಣಾ22
ರಹಃಪೂಜಾಸಮಾಲೋಲಾ ರಹೋಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 19
ತ್ರಿಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾ ಷಟ್ಕೋಣಪುರವಾಸಿನೀ ।
ವಸುಕೋಣಪುರಾವಾಸಾ 23ದಶಾರದ್ವಯವಾಸಿನೀ ॥ 20 var 23ದಶಾರದ್ವನ್ದ್ವ
ಚತುರ್ದಶಾರಕೋಣಸ್ಥಾ ವಸುಪತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
24ಸ್ವರಾಬ್ಜಪತ್ರನಿಲಯಾ ವೃತ್ತತ್ರಯನಿವಾಸಿನೀಃ ॥ 21 var 24ಸ್ವರಾಬ್ಜಚಕ್ರ
ಚತುರಶ್ರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಬಿನ್ದುಸ್ಥಲಮನೋಹರಾ25। var ಬಿನ್ದುಸ್ಥಲನಿವಾಸಿನೀ25
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಭವೇದ್ದೇವ್ಯಾಃ ಸಮನ್ತ್ರಕಮ್ ॥ 22
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪೂಜಯೇದ್ಬಾಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಅರ್ಚಯೇತ್ಕುಂಕುಮೇನೈವ ಜಾತೀಚಮ್ಪಕಪಂಕಜೈಃ ॥ 23
ಅನ್ಯೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಕುಸುಮೈಃ ಕೇತಕೀಕರವೀರಕೈಃ ।
ಯೋಽರ್ಚಯೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಲಭೇದ್ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇತ್ಸಮ್ಯಗ್ವಾಗೀಶ್ವರಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 24

ಇತಿ ಶ್ರೀಬಾಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ (4) ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Kannada | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top