Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Punjabi | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 4 Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੪
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯ ਉਵਾਚ-
ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੋ ਭਗਵਨ੍ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ ।
ਬਾਲਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥

ਵਦਸ੍ਵ ਮੇ ਤ੍ਵਂ ਕਪਯਾ ਯੇਨ ਜ੍ਞਾਨਂ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ॥ ੧
ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਉਵਾਚ –
ਸ਼ਣੁ ਸਮ੍ਯਕ੍ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਜ੍ਞੇਯਂ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਪ੍ਰੀਤਿਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੨
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਬਾਲਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ਦੇਵਤਾ ।
ਐਂ ਬੀਜਂ । ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ । ਸੌਃ ਕੀਲਕਂ ।
ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਪ੍ਰਿਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਮੂਲੇਨ ਕਰਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸੌ ।

ਧ੍ਯਾਨਂ –
ਉਦਞ੍ਚਦ੍ਦਿਨੇਸ਼ਪ੍ਰਪਞ੍ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ
ਉਦੂਢੇਨ੍ਦੁਰੇ ਖਾਮੁਦਾਰਾਂ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਵਹਨ੍ਤੀਂ ਵਰਾਭੀਤਿਕੋਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਃ
ਵਹਨ੍ਤੀਂ ਸ੍ਫੁਟੇ ਹਲ੍ਲਕੇ ਨੌਮਿ ਬਾਲਾਮ੍ ॥ ੧ var ੧ ਮਾਲਾਸਣੀਪੁਸ੍ਤਕਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਭਜੇऽਹਂ ਲਲਿਤਾਂ ਕੁਮਾਰੀਮ੍ ।
ਲਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚ ਪੂਜਾਃ ।
(ਕੁਮਾਰਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਕੇਲਿਲੋਲਾਂ ਨਮਾਮਿ ਗੌਰੀਂ ਨਵਵਰ੍ਸ਼ਦੋਸ਼੍ਯਾਮ੍ ॥)

ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਬਾਲਾ ਮਾਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਭਾਗ੍ਯਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੨ ੩ var ੨ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਵਤੀ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਐਙ੍ਕਾਰੀ ਸਰ੍ਵਜਨਨੀ੩ ਪਰਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ । ( var ੩ ਸ੍ਕਨ੍ਦਜਨਨੀ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨਾਧੀਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਾਸ਼ਾਪੂਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੪ (ਸੌਃਕਾਰੀ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਪਰਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ॥
ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਣਾਧੀਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਕਾਧੀਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਾਧਿਪਾ ॥ ੫
ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾਧੀਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯਾਧੀਸ਼ਾ ਯੋਗਿਨੀਚਕ੍ਰਨਾਯਿਕਾ ॥ ੬
ਭਕ੍ਤਾਨੁਰਕ੍ਤਾ੪ ਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ । var ੪ ਭਕ੍ਤਾਨੁਰਕ੍ਸ਼ਾ
ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਲਸਤ੍ਕਰਾ ॥ ੫ ੭ var ੫ ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣੈਕ੍ਸ਼ਵਧਨੁਃਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਲਸਤ੍ਕਰਾ ।
ਸਂਵਿਦਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀ੬ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ । var ੬ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀ
ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀਪੂਰ੍ਵਨਵਮੁਦ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਿਵਾ੭॥ ੮ var ੭ ਪੂਰ੍ਵਾ ਚਾਨਨ੍ਤਮੁਦ੍ਰੇਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਅਨਙ੍ਗਕੁਸੁਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਚਕ੍ਰੇਸ਼ੀ੮ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ । var ੮ ਅਨਙ੍ਗਕੁਸੁਮਾਪੀਡਾ ਚਕ੍ਰਿਣੀ
ਗੁਪ੍ਤਾ ਗੁਪ੍ਤਤਰਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਮਦਦ੍ਰਵਾ੯॥ ੯ var ੯ ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਮਦਦ੍ਰਵਾ
ਮੋਹਿਨੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਤਰੁਣੀ ਕਲਾ ।
ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ੧੦ ਭਗਵਤੀ ਪਦ੍ਮਰਾਗਕਿਰੀਟਿਨੀ ॥ ੧੦ var ਕਲਾਵਤੀ੧੦
ਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਰਕ੍ਤਭੂਸ਼ਾ ਰਕ੍ਤਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਾ ।
ਸੌਗਨ੍ਧਿਕਮਿਲਦ੍ਵੇਣੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਨਾ੧੧ ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੀ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਃਪੁਰਵਾਸਿਨੀ । var ਤਤ੍ਤ੍ਵਤ੍ਰਯਾ੧੧
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚ ਮਹਾਦੇਵੀ ਕੌਲਿਨੀ ਪਰਦੇਵਤਾ ॥ ੧੨
ਕੈਵਲ੍ਯਰੇਖਾ ਵਸ਼ਿਨੀ ੧੨ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੀ ਸਪ੍ਤਮਾਤਕਾ । var ਸਰ੍ਵਮਾਤਕਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ੧੨
ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਵਸਾ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾ੧੩ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩ var ੧੩ਵੇਦਮਯੀ ਦੇਵਮਾਤਾ
ਕਿਙ੍ਕਰੀਭੂਤ੧੪ਗੀਰ੍ਵਾਣੀ ਸੁਧਾਪਾਨਵਿਨੋਦਿਨੀ । var ੧੪ਸ਼੍ਰੀਵਾਣੀ
੧੫ਆਧਾਰਪੀਠਨਿਲਯਾ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੪ var ੧੫ਆਧਾਰਵੀਥਿਪਥਿਕਾ
ਮਣਿਪੂਰਸਮਾਸੀਨਾ ਚਾਨਾਹਤਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
੧੬ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ ੧੭ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਸ੍ਥਲਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੫ var ੧੬ਆਜ੍ਞਾਪਦ੍ਮਾਸਨਾਸੀਨਾ ੧੭ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਚਕ੍ਰਨਿਲਯਾ ਚਾਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੀ
ਅਸ਼੍ਟਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਕਲਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ੧੮ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਦ੍ਵਾਰਮਧ੍ਯਗਾ । var ੧੮ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਗਾਰਮਧ੍ਯਗਾ
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਮਨੋਧ੍ਯੇਯਾ੧੯ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੬ var ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਮਨੋਧ੍ਯੇਯਾ੧੯
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾ ਪੁਰਾਣਾਗਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਓਙ੍ਕਾਰੀ ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾ ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ੨੦॥ ੧੭ var ਓਙ੍ਕਾਰੀ ਵਿਮਲਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰਣਵਰੂਪਿਣੀ੨੦
ਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੀ ਭੂਤਮਯੀ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠਰੂਪਿਣੀ੨੧। var ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ੨੧
ਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਮਹਾਭੂਸ਼ਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦਸ਼ਮਾਤਕਾ ॥ ੧੮
ਆਧਾਰਵੀਥੀਪਥਿਕਾ੨੨ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵੀ । var ਆਧਾਰਸ਼ਕ੍ਤਿਰਰੁਣਾ੨੨
ਰਹਃਪੂਜਾਸਮਾਲੋਲਾ ਰਹੋਯਜ੍ਞਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੯
ਤ੍ਰਿਕੋਣਮਧ੍ਯਨਿਲਯਾ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਵਸੁਕੋਣਪੁਰਾਵਾਸਾ ੨੩ਦਸ਼ਾਰਦ੍ਵਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੦ var ੨੩ਦਸ਼ਾਰਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵ
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਾਰਕੋਣਸ੍ਥਾ ਵਸੁਪਤ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
੨੪ਸ੍ਵਰਾਬ੍ਜਪਤ੍ਰਨਿਲਯਾ ਵਤ੍ਤਤ੍ਰਯਨਿਵਾਸਿਨੀਃ ॥ ੨੧ var ੨੪ਸ੍ਵਰਾਬ੍ਜਚਕ੍ਰ
ਚਤੁਰਸ਼੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਥਲਮਨੋਹਰਾ੨੫। var ਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਥਲਨਿਵਾਸਿਨੀ੨੫
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਂ ਭਵੇਦ੍ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸਮਨ੍ਤ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੨੨
ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਬਾਲਾਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਭਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਅਰ੍ਚਯੇਤ੍ਕੁਙ੍ਕੁਮੇਨੈਵ ਜਾਤੀਚਮ੍ਪਕਪਙ੍ਕਜੈਃ ॥ ੨੩
ਅਨ੍ਯੈਃ ਸੁਗਨ੍ਧਿਕੁਸੁਮੈਃ ਕੇਤਕੀਕਰਵੀਰਕੈਃ ।
ਯੋऽਰ੍ਚਯੇਤ੍ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਲਭੇਦ੍ਵਾਞ੍ਛਿਤਂ ਫਲਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠੇਤ੍ਸਮ੍ਯਗ੍ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੪

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ (੪) ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Punjabi | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top