Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Telugu | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 4 Lyrics in Telugu:

శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౪
అగస్త్య ఉవాచ-
హయగ్రీవ దయాసిన్ధో భగవన్భక్తవత్సల ।
బాలాత్రిపురసున్దర్యా నామ్నామష్టోత్తరం శుభమ్ ॥

వదస్వ మే త్వం కృపయా యేన జ్ఞానం ప్రవర్తతే ॥ ౧
హయగ్రీవ ఉవాచ –
శృణు సమ్యక్ప్రవక్ష్యామి శ్రీబాలాష్టోత్తరం శతమ్ ।
సర్వవిద్యాత్మకం జ్ఞేయం శ్రీబాలాప్రీతిదాయకమ్ ॥ ౨
అస్య శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య దక్షిణామూర్తిః ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । బాలాత్రిపురసున్దరీ దేవతా ।
ఐం బీజం । క్లీం శక్తిః । సౌః కీలకం ।
శ్రీబాలాప్రిత్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః ।
మూలేన కరాఙ్గన్యాసౌ ।

ధ్యానం –
ఉదఞ్చద్దినేశప్రపఞ్చ ప్రకాశాం
ఉదూఢేన్దురే ఖాముదారాం త్రిణేత్రామ్ ।
వహన్తీం వరాభీతికోశాక్షమాలాః
వహన్తీం స్ఫుటే హల్లకే నౌమి బాలామ్ ॥ ౧ var ౧ మాలాసృణీపుస్తకపాశహస్తాం బాలాం భజేఽహం లలితాం కుమారీమ్ ।
లమిత్యాది పఞ్చ పూజాః ।
(కుమారకామేశ్వరకేలిలోలాం నమామి గౌరీం నవవర్షదోశ్యామ్ ॥)

కల్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసున్దరీ ।
సౌన్దర్యభాగ్యసంయుక్తా క్లీఙ్కారీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౨ ౩ var ౨ సున్దరీ సర్వసౌభాగ్యవతీ హ్రీఙ్కారరూపిణీ ।
ఐఙ్కారీ సర్వజననీ౩ పరా పఞ్చదశాక్షరీ । ( var ౩ స్కన్దజననీ క్లీఙ్కారీ పరమేశ్వరీ ।
త్రైలోక్యమోహనాధీశా సర్వాశాపూరవల్లభా ॥ ౪ (సౌఃకారీ సర్వశక్తిశ్చ పరా పఞ్చదశాక్షరీ ॥
సర్వసఙ్క్షోభణాధీశా సర్వసౌభాగ్యదాయినీ ।
సర్వార్థసాధకాధీశా సర్వరక్షాకరాధిపా ॥ ౫
సర్వరోగహరాధీశా సర్వసిద్ధిప్రదాయికా ।
సర్వానన్దమయాధీశా యోగినీచక్రనాయికా ॥ ౬
భక్తానురక్తా౪ రక్తాఙ్గీ శఙ్కరార్ధశరీరిణీ । var ౪ భక్తానురక్షా
పుష్పబాణేక్షుకోదణ్డపాశాఙ్కుశలసత్కరా ॥ ౫ ౭ var ౫ పుష్పబాణైక్షవధనుఃపాశాఙ్కుశలసత్కరా ।
సంవిదానన్దలహరీ౬ శ్రీవిద్యా త్రిపురేశ్వరీ । var ౬ సచ్చిదానన్దలహరీ
సర్వసఙ్క్షోభిణీపూర్వనవముద్రేశ్వరీ శివా౭॥ ౮ var ౭ పూర్వా చానన్తముద్రేశీ సర్వసఙ్క్షోభిణీ శివా ।
అనఙ్గకుసుమారాధ్యా చక్రేశీ౮ భువనేశ్వరీ । var ౮ అనఙ్గకుసుమాపీడా చక్రిణీ
గుప్తా గుప్తతరా నిత్యా నిత్యక్లిన్నా మదద్రవా౯॥ ౯ var ౯ నిత్యక్లిన్నమదద్రవా
మోహినీ పరమానన్దా కామేశీ తరుణీ కలా ।
పద్మావతీ౧౦ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ ॥ ౧౦ var కలావతీ౧౦
రక్తవస్త్రా రక్తభూషా రక్తగన్ధానులేపనా ।
సౌగన్ధికమిలద్వేణీ మన్త్రిణీ మన్త్రరూపిణీ ॥ ౧౧
తత్త్వాసనా౧౧ తత్త్వమయీ సిద్ధాన్తఃపురవాసినీ । var తత్త్వత్రయా౧౧
శ్రీమతీ చ మహాదేవీ కౌలినీ పరదేవతా ॥ ౧౨
కైవల్యరేఖా వశినీ ౧౨సర్వేశీ సప్తమాతృకా । var సర్వమాతృకా సర్వమఙ్గలా౧౨
విష్ణుస్వసా వేదవేద్యా౧౩ సర్వసమ్పత్ప్రదాయినీ ॥ ౧౩ var ౧౩వేదమయీ దేవమాతా
కిఙ్కరీభూత౧౪గీర్వాణీ సుధాపానవినోదినీ । var ౧౪శ్రీవాణీ
౧౫ఆధారపీఠనిలయా స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయా ॥ ౧౪ var ౧౫ఆధారవీథిపథికా
మణిపూరసమాసీనా చానాహతనివాసినీ ।
౧౬ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా ౧౭విశుద్ధిస్థలసంశ్రయా ॥ ౧౫ var ౧౬ఆజ్ఞాపద్మాసనాసీనా ౧౭విశుద్ధచక్రనిలయా చాజ్ఞాచక్రనివాసినీ
అష్టాత్రింశత్కలామూర్తిః ౧౮సుషుమ్నాద్వారమధ్యగా । var ౧౮సుషుమ్నాగారమధ్యగా
యోగీశ్వరమనోధ్యేయా౧౯ పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ ॥ ౧౬ var యోగీశ్వరమనోధ్యేయా౧౯
చతుర్భుజా చన్ద్రచూడా పురాణాగమరూపిణీ ।
ఓఙ్కారీ వివిధాకారా పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపిణీ౨౦॥ ౧౭ var ఓఙ్కారీ విమలా విద్యా పఞ్చప్రణవరూపిణీ౨౦
భూతేశ్వరీ భూతమయీ పఞ్చాశత్పీఠరూపిణీ౨౧। var పఞ్చాశద్వర్ణరూపిణీ౨౧
షోఢాన్యాసమహాభూషా కామాక్షీ దశమాతృకా ॥ ౧౮
ఆధారవీథీపథికా౨౨ లక్ష్మీస్త్రిపురభైరవీ । var ఆధారశక్తిరరుణా౨౨
రహఃపూజాసమాలోలా రహోయజ్ఞస్వరూపిణీ ॥ ౧౯
త్రికోణమధ్యనిలయా షట్కోణపురవాసినీ ।
వసుకోణపురావాసా ౨౩దశారద్వయవాసినీ ॥ ౨౦ var ౨౩దశారద్వన్ద్వ
చతుర్దశారకోణస్థా వసుపత్రనివాసినీ ।
౨౪స్వరాబ్జపత్రనిలయా వృత్తత్రయనివాసినీః ॥ ౨౧ var ౨౪స్వరాబ్జచక్ర
చతురశ్రస్వరూపా చ బిన్దుస్థలమనోహరా౨౫। var బిన్దుస్థలనివాసినీ౨౫
నామ్నామష్టోత్తరశతం భవేద్దేవ్యాః సమన్త్రకమ్ ॥ ౨౨
ప్రత్యహం పూజయేద్బాలాం శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః ।
అర్చయేత్కుఙ్కుమేనైవ జాతీచమ్పకపఙ్కజైః ॥ ౨౩
అన్యైః సుగన్ధికుసుమైః కేతకీకరవీరకైః ।
యోఽర్చయేత్పరయా భక్త్యా స లభేద్వాఞ్ఛితం ఫలమ్ ।
భక్త్యా నిత్యం పఠేత్సమ్యగ్వాగీశ్వరసమో భవేత్ ॥ ౨౪

ఇతి శ్రీబాలాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం (౪) సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Telugu | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top