Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in English | Shakthi Slokas

Sri Bala Ashtottarashatanama Stotram 4 Lyrics in English:

sribalastottarasatanamastotram 4
agastya uvaca-
hayagriva dayasindho bhagavanbhaktavatsala ।
balatripurasundarya namnamastottaram subham ॥

vadasva me tvam krpaya yena jnanam pravartate ॥ 1
hayagriva uvaca –
srnu samyakpravaksyami sribalastottaram satam ।
sarvavidyatmakam jneyam sribalapritidayakam ॥ 2
asya sribalastottarasatanamastotramahamantrasya daksinamurtih rsih ।
anustup chandah । balatripurasundari devata ।
aim bijam । klim saktih । sauh kilakam ।
sribalaprityarthe namaparayane viniyogah ।
mulena karanganyasau ।

dhyanam –
udancaddinesaprapanca prakasam
ududhendure khamudaram trinetram ।
vahantim varabhitikosaksamalah
vahantim sphute hallake naumi balam ॥ 1 var 1 malasrnipustakapasahastam balam bhaje’ham lalitam kumarim ।
lamityadi panca pujah ।
(kumarakamesvarakelilolam namami gaurim navavarsadosyam ॥)

kalyani tripura bala maya tripurasundari ।
saundaryabhagyasamyukta klinkari sarvamangala ॥ 2 3 var 2 sundari sarvasaubhagyavati hrinkararupini ।
ainkari sarvajanani3 para pancadasaksari । ( var 3 skandajanani klinkari paramesvari ।
trailokyamohanadhisa sarvasapuravallabha ॥ 4 (sauhkari sarvasaktisca para pancadasaksari ॥
sarvasanksobhanadhisa sarvasaubhagyadayini ।
sarvarthasadhakadhisa sarvaraksakaradhipa ॥ 5
sarvarogaharadhisa sarvasiddhipradayika ।
sarvanandamayadhisa yoginicakranayika ॥ 6
bhaktanurakta4 raktangi sankarardhasaririni । var 4 bhaktanuraksa
puspabaneksukodandapasankusalasatkara ॥ 5 7 var 5 puspabanaiksavadhanuhpasankusalasatkara ।
samvidanandalahari6 srividya tripuresvari । var 6 saccidanandalahari
sarvasanksobhinipurvanavamudresvari siva7 ॥ 8 var 7 purva canantamudresi sarvasanksobhini siva ।
anangakusumaradhya cakresi8 bhuvanesvari । var 8 anangakusumapida cakrini
gupta guptatara nitya nityaklinna madadrava9 ॥ 9 var 9 nityaklinnamadadrava
mohini paramananda kamesi taruni kala ।
padmavati10 bhagavati padmaragakiritini ॥ 10 var kalavati10
raktavastra raktabhusa raktagandhanulepana ।
saugandhikamiladveni mantrini mantrarupini ॥ 11
tattvasana11 tattvamayi siddhantahpuravasini । var tattvatraya11
srimati ca mahadevi kaulini paradevata ॥ 12
kaivalyarekha vasini 12sarvesi saptamatrka । var sarvamatrka sarvamangala12
visnusvasa vedavedya13 sarvasampatpradayini ॥ 13 var 13vedamayi devamata
kinkaribhuta14girvani sudhapanavinodini । var 14srivani
15adharapithanilaya svadhisthanasamasraya ॥ 14 var 15adharavithipathika
manipurasamasina canahatanivasini ।
16ajnacakrabjanilaya 17visuddhisthalasamsraya ॥ 15 var 16ajnapadmasanasina 17visuddhacakranilaya cajnacakranivasini
astatrimsatkalamurtih 18susumnadvaramadhyaga । var 18susumnagaramadhyaga
yogisvaramanodhyeya19 parabrahmasvarupini ॥ 16 var yogisvaramanodhyeya19
caturbhuja candracuda puranagamarupini ।
onkari vividhakara pancabrahmasvarupini20 ॥ 17 var onkari vimala vidya pancapranavarupini20
bhutesvari bhutamayi pancasatpitharupini21। var pancasadvarnarupini21
sodhanyasamahabhusa kamaksi dasamatrka ॥ 18
adharavithipathika22 laksmistripurabhairavi । var adharasaktiraruna22
rahahpujasamalola rahoyajnasvarupini ॥ 19
trikonamadhyanilaya satkonapuravasini ।
vasukonapuravasa 23dasaradvayavasini ॥ 20 var 23dasaradvandva
caturdasarakonastha vasupatranivasini ।
24svarabjapatranilaya vrttatrayanivasinih ॥ 21 var 24svarabjacakra
caturasrasvarupa ca bindusthalamanohara25। var bindusthalanivasini25
namnamastottarasatam bhaveddevyah samantrakam ॥ 22
pratyaham pujayedbalam sraddhabhaktisamanvitah ।
arcayetkunkumenaiva jaticampakapankajaih ॥ 23
anyaih sugandhikusumaih ketakikaravirakaih ।
yo’rcayetparaya bhaktya sa labhedvanchitam phalam ।
bhaktya nityam pathetsamyagvagisvarasamo bhavet ॥ 24

iti sribalastottarasatanamastotram (4) sampurnam ।

Also Read:

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in English | Shakthi Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top