Ashtottara Shatanama

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in English | Bhairava Slokam

Sri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English:

sribatukabhairavastottarasatanamastotram 2
॥ sriganesaya namah ॥

॥ sriumamahesvarabhyam namah ॥

॥ srigurave namah ॥

॥ sribhairavaya namah ॥

Om asya sribatukabhairavastotramantrasya kalagnirudra rsih ।
anustup chandah । apaduddharakabatukabhairavo devata । hrim bijam ।
bhairavivallabhah saktih । nilavarno dandapaniriti kilakam ।
samastasatrudamane samastapannivarane sarvabhistapradane ca viniyogah ॥

॥ rsyadi nyasah ॥

Om kalagnirudra rsaye namah sirasi । anustupchandase namah mukhe ।
apaduddharakasribatukabhairava devatayai namah hrdaye ।
hrim bijaya namah guhye । bhairavivallabha saktaye namah padayoh ।
nilavarno dandapaniriti kilakaya namah nabhau ।
samastasatrudamane samastapannivarane sarvabhistapradane
viniyogaya namah sarvange ।
॥ iti rsyadi nyasah ॥

॥ atha mulamantrah ॥

॥ Om hrim vam batukaya ksraum ksau apaduddharanaya
kuru kuru batukaya hram batukaya svaha ॥

॥ iti mulamantrah ॥

॥ atha dhyanam ॥

nilajimutasankaso jatilo raktalocanah ।
damstrakaralavadanah sarpayajnopavitavan ॥

damstrayudhalamkrtasca kapalasragvibhusitah ।
hastanyastakarotiko bhasmabhusitavigrahah ॥
nagarajakatisutro balamurti digambarah ।
manju sinjanamanjari padakampitabhutalah ॥
bhutapretapisacaisca sarvatah parivaritah ।
yoginicakramadhyastho matrmandalavestitah ॥
attahasasphuradvaktro bhrukutibhisanananah ।
bhaktasamraksanarthaya diksubhramanatatparah ॥

॥ iti dhyanam ॥

atha stotram ।
Om hrim batuko varadah suro bhairavah kalabhairavah ।
bhairavivallabho bhavyo dandapanirdayanidhih ॥ 1 ॥

vetalavahano raudro rudrabhrukutisambhavah ।
kapalalocanah kantah kaminivasakrdvasi ॥ 2 ॥
apaduddharano dhiro harinankasiromanih ।
damstrakaralo dastosthau dhrsto dustanibarhanah ॥ 3 ॥

sarpaharah sarpasirah sarpakundalamanditah ।
kapali karunapurnah kapalaikasiromanih ॥ 4 ॥

smasanavasi mamsasi madhumatto’ttahasavan ।
vagmi vamavrato vamo vamadevapriyankarah ॥ 5 ॥
vanecaro ratricaro vasudo vayuvegavan ।
yogi yogavratadharo yoginivallabho yuva ॥ 6 ॥

virabhadro visvanatho vijeta viravanditah ।
bhrtadhyakso bhutidharo bhutabhitinivaranah ॥ 7 ॥

kalankahinah kankali krurakukkuravahanah ।
gadho gahanagambhiro gananathasahodarah ॥ 8 ॥

deviputro divyamurtirdiptiman diptilocanah ।
mahasenapriyakaro manyo madhavamatulah ॥ 9 ॥

bhadrakalipatirbhadro bhadrado bhadravahanah ।
pasupahararasikah pasi pasupatih patih ॥ 10 ॥
candah pracandacandesascandihrdayanandanah ।
dakso daksadhvaraharo digvasa dirghalocanah ॥ 11 ॥

niratanko nirvikalpah kalpah kalpantabhairavah ।
madatandavakrnmatto mahadevapriyo mahan ॥ 12 ॥

khatvangapanih khatitah kharasulah kharantakrt ।
brahmandabhedano brahmajnani brahmanapalakah ॥ 13 ॥

digcaro bhucaro bhusnuh khecarah khelanapriyah । digcaro
sarvadustapraharta ca sarvaroganisudanah ।
sarvakamapradah sarvah sarvapapanikrntanah ॥ 14 ॥

itthamastottarasatam namnam sarvasamrddhidam ।
apaduddharajanakam batukasya prakirtitam ॥ 15 ॥
etacca srnuyannityam likhedva sthapayedgrhe ।
dharayedva gale bahau tasya sarva samrddhayah ॥ 16 ॥

na tasya duritam kincinna coranrpajam bhayam ।
na capasmrtirogebhyo dakinibhyo bhayam na hi ॥ 17 ॥

na kusmandagrahadibhyo napamrtyorna ca jvarat ।
masamekam trisandhyam tu sucirbhutva pathennarah ॥ 18 ॥

sarvadaridryanirmukto nidhim pasyati bhutale ।
masadvayamadhiyanah padukasiddhiman bhavet ॥ 19 ॥

anjanam gutika khadgam dhatuvadarasayanam ।
sarasvatam ca vetalavahanam bilasadhanam ॥ 20 ॥
karyasiddhim mahasiddhim mantram caiva samihitam ।
varsamatramadhiyanah prapnuyatsadhakottamah ॥ 21 ॥

etatte kathitam devi guhyadguhyataram param ।
kalikalmasanasanam vasikaranam cambike ॥ 22 ॥

॥ iti kalasankarsanatantrokta
sribatukabhairavastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil