Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati | Bhairava Slokam

Sri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati:

શ્રીબટુકભૈરવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૨
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ ॥

॥ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

॥ શ્રીભૈરવાય નમઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીબટુકભૈરવસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય કાલગ્નિરુદ્ર ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । આપદુદ્ધારકબટુકભૈરવો દેવતા । હ્રીં બીજમ્ ।
ભૈરવીવલ્લભઃ શક્તિઃ । નીલવર્ણો દણ્ડપાણિરિતિ કીલકમ્ ।
સમસ્તશત્રુદમને સમસ્તાપન્નિવારણે સર્વાભીષ્ટપ્રદાને ચ વિનિયોગઃ ॥

॥ ઋષ્યાદિ ન્યાસઃ ॥

ૐ કાલાગ્નિરુદ્ર ઋષયે નમઃ શિરસિ । અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ મુખે ।
આપદુદ્ધારકશ્રીબટુકભૈરવ દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
હ્રીં બીજાય નમઃ ગુહ્યે । ભૈરવીવલ્લભ શક્તયે નમઃ પાદયોઃ ।
નીલવર્ણો દણ્ડપાણિરિતિ કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
સમસ્તશત્રુદમને સમસ્તાપન્નિવારણે સર્વાભીષ્ટપ્રદાને
વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ।
॥ ઇતિ ઋષ્યાદિ ન્યાસઃ ॥

॥ અથ મૂલમન્ત્રઃ ॥

॥ ૐ હ્રીં વાં બટુકાય ક્ષ્રૌં ક્ષૌ આપદુદ્ધારણાય
કુરુ કુરુ બટુકાય હ્રાં બટુકાય સ્વાહા ॥

॥ ઇતિ મૂલમન્ત્રઃ ॥

॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥

નીલજીમૂતસઙ્કાશો જટિલો રક્તલોચનઃ ।
દંષ્ટ્રાકરાલવદનઃ સર્પયજ્ઞોપવીતવાન્ ॥

દંષ્ટ્રાયુધાલંકૃતશ્ચ કપાલસ્રગ્વિભૂષિતઃ ।
હસ્તન્યસ્તકરોટીકો ભસ્મભૂષિતવિગ્રહઃ ॥
નાગરાજકટીસૂત્રો બાલમૂર્તિ દિગમ્બરઃ ।
મઞ્જુ સિઞ્જાનમઞ્જરી પાદકમ્પિતભૂતલઃ ॥
ભૂતપ્રેતપિશાચૈશ્ચ સર્વતઃ પરિવારિતઃ ।
યોગિનીચક્રમધ્યસ્થો માતૃમણ્ડલવેષ્ટિતઃ ॥
અટ્ટહાસસ્ફુરદ્વક્ત્રો ભ્રુકુટીભીષણાનનઃ ।
ભક્તસંરક્ષણાર્થાય દિક્ષુભ્રમણતત્પરઃ ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।
ૐ હ્રીં બટુકો વરદઃ શૂરો ભૈરવઃ કાલભૈરવઃ ।
ભૈરવીવલ્લભો ભવ્યો દણ્ડપાણિર્દયાનિધિઃ ॥ ૧ ॥

વેતાલવાહનો રૌદ્રો રુદ્રભ્રુકુટિસમ્ભવઃ ।
કપાલલોચનઃ કાન્તઃ કામિનીવશકૃદ્વશી ॥ ૨ ॥
આપદુદ્ધારણો ધીરો હરિણાઙ્કશિરોમણિઃ ।
દંષ્ટ્રાકરાલો દષ્ટોષ્ઠૌ ધૃષ્ટો દુષ્ટનિબર્હણઃ ॥ ૩ ॥

સર્પહારઃ સર્પશિરાઃ સર્પકુણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
કપાલી કરુણાપૂર્ણઃ કપાલૈકશિરોમણિઃ ॥ ૪ ॥

શ્મશાનવાસી માંસાશી મધુમત્તોઽટ્ટહાસવાન્ ।
વાગ્મી વામવ્રતો વામો વામદેવપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૫ ॥
વનેચરો રાત્રિચરો વસુદો વાયુવેગવાન્ ।
યોગી યોગવ્રતધરો યોગિનીવલ્લભો યુવા ॥ ૬ ॥

વીરભદ્રો વિશ્વનાથો વિજેતા વીરવન્દિતઃ ।
ભૃતધ્યક્ષો ભૂતિધરો ભૂતભીતિનિવારણઃ ॥ ૭ ॥

કલઙ્કહીનઃ કઙ્કાલી ક્રૂરકુક્કુરવાહનઃ ।
ગાઢો ગહનગમ્ભીરો ગણનાથસહોદરઃ ॥ ૮ ॥

દેવીપુત્રો દિવ્યમૂર્તિર્દીપ્તિમાન્ દીપ્તિલોચનઃ ।
મહાસેનપ્રિયકરો માન્યો માધવમાતુલઃ ॥ ૯ ॥

ભદ્રકાલીપતિર્ભદ્રો ભદ્રદો ભદ્રવાહનઃ ।
પશૂપહારરસિકઃ પાશી પશુપતિઃ પતિઃ ॥ ૧૦ ॥
ચણ્ડઃ પ્રચણ્ડચણ્ડેશશ્ચણ્ડીહૃદયનન્દનઃ ।
દક્ષો દક્ષાધ્વરહરો દિગ્વાસા દીર્ઘલોચનઃ ॥ ૧૧ ॥

નિરાતઙ્કો નિર્વિકલ્પઃ કલ્પઃ કલ્પાન્તભૈરવઃ ।
મદતાણ્ડવકૃન્મત્તો મહાદેવપ્રિયો મહાન્ ॥ ૧૨ ॥

ખટ્વાઙ્ગપાણિઃ ખાતીતઃ ખરશૂલઃ ખરાન્તકૃત્ ।
બ્રહ્માણ્ડભેદનો બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રાહ્મણપાલકઃ ॥ ૧૩ ॥

દિગ્ચરો ભૂચરો ભૂષ્ણુઃ ખેચરઃ ખેલનપ્રિયઃ । દિગ્ચરો
સર્વદુષ્ટપ્રહર્તા ચ સર્વરોગનિષૂદનઃ ।
સર્વકામપ્રદઃ શર્વઃ સર્વપાપનિકૃન્તનઃ ॥ ૧૪ ॥

ઇત્થમષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં સર્વસમૃદ્ધિદમ્ ।
આપદુદ્ધારજનકં બટુકસ્ય પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૧૫ ॥
એતચ્ચ શૃણુયાન્નિત્યં લિખેદ્વા સ્થાપયેદ્ગૃહે ।
ધારયેદ્વા ગલે બાહૌ તસ્ય સર્વા સમૃદ્ધયઃ ॥ ૧૬ ॥

ન તસ્ય દુરિતં કિઞ્ચિન્ન ચોરનૃપજં ભયમ્ ।
ન ચાપસ્મૃતિરોગેભ્યો ડાકિનીભ્યો ભયં ન હિ ॥ ૧૭ ॥

ન કૂષ્માણ્ડગ્રહાદિભ્યો નાપમૃત્યોર્ન ચ જ્વરાત્ ।
માસમેકં ત્રિસન્ધ્યં તુ શુચિર્ભૂત્વા પઠેન્નરઃ ॥ ૧૮ ॥

સર્વદારિદ્ર્યનિર્મુક્તો નિધિં પશ્યતિ ભૂતલે ।
માસદ્વયમધીયાનઃ પાદુકાસિદ્ધિમાન્ ભવેત્ ॥ ૧૯ ॥

અઞ્જનં ગુટિકા ખડ્ગં ધાતુવાદરસાયનમ્ ।
સારસ્વતં ચ વેતાલવાહનં બિલસાધનમ્ ॥ ૨૦ ॥
કાર્યસિદ્ધિં મહાસિદ્ધિં મન્ત્રં ચૈવ સમીહિતમ્ ।
વર્ષમાત્રમધીયાનઃ પ્રાપ્નુયાત્સાધકોત્તમઃ ॥ ૨૧ ॥

એતત્તે કથિતં દેવિ ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં પરમ્ ।
કલિકલ્મષનાશનં વશીકરણં ચામ્બિકે ॥ ૨૨ ॥

॥ ઇતિ કાલસઙ્કર્ષણતન્ત્રોક્ત
શ્રીબટુકભૈરવાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Gujarati | Bhairava Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top