Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Bhairava Slokam

Sri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2
॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಭೈರವಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಕಾಲಗ್ನಿರುದ್ರ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಆಪದುದ್ಧಾರಕಬಟುಕಭೈರವೋ ದೇವತಾ । ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್ ।
ಭೈರವೀವಲ್ಲಭಃ ಶಕ್ತಿಃ । ನೀಲವರ್ಣೋ ದಂಡಪಾಣಿರಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಶತ್ರುದಮನೇ ಸಮಸ್ತಾಪನ್ನಿವಾರಣೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾನೇ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಕಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ । ಭೈರವೀವಲ್ಲಭ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ನೀಲವರ್ಣೋ ದಂಡಪಾಣಿರಿತಿ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ಸಮಸ್ತಶತ್ರುದಮನೇ ಸಮಸ್ತಾಪನ್ನಿವಾರಣೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾನೇ
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ।
॥ ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

॥ ಅಥ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಃ ॥

॥ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಾಂ ಬಟುಕಾಯ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಕ್ಷೌ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ
ಕುರು ಕುರು ಬಟುಕಾಯ ಹ್ರಾಂ ಬಟುಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ॥

॥ ಇತಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಃ ॥

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ನೀಲಜೀಮೂತಸಂಕಾಶೋ ಜಟಿಲೋ ರಕ್ತಲೋಚನಃ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಃ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಲಂಕೃತಶ್ಚ ಕಪಾಲಸ್ರಗ್ವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಹಸ್ತನ್ಯಸ್ತಕರೋಟೀಕೋ ಭಸ್ಮಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥
ನಾಗರಾಜಕಟೀಸೂತ್ರೋ ಬಾಲಮೂರ್ತಿ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಮಂಜು ಸಿಂಜಾನಮಂಜರೀ ಪಾದಕಮ್ಪಿತಭೂತಲಃ ॥
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚೈಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮಾತೃಮಂಡಲವೇಷ್ಟಿತಃ ॥
ಅಟ್ಟಹಾಸಸ್ಫುರದ್ವಕ್ತ್ರೋ ಭ್ರುಕುಟೀಭೀಷಣಾನನಃ ।
ಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಯ ದಿಕ್ಷುಭ್ರಮಣತತ್ಪರಃ ॥

॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಬಟುಕೋ ವರದಃ ಶೂರೋ ಭೈರವಃ ಕಾಲಭೈರವಃ ।
ಭೈರವೀವಲ್ಲಭೋ ಭವ್ಯೋ ದಂಡಪಾಣಿರ್ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 1 ॥

ವೇತಾಲವಾಹನೋ ರೌದ್ರೋ ರುದ್ರಭ್ರುಕುಟಿಸಮ್ಭವಃ ।
ಕಪಾಲಲೋಚನಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಿನೀವಶಕೃದ್ವಶೀ ॥ 2 ॥
ಆಪದುದ್ಧಾರಣೋ ಧೀರೋ ಹರಿಣಾಂಕಶಿರೋಮಣಿಃ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲೋ ದಷ್ಟೋಷ್ಠೌ ಧೃಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟನಿಬರ್ಹಣಃ ॥ 3 ॥

ಸರ್ಪಹಾರಃ ಸರ್ಪಶಿರಾಃ ಸರ್ಪಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಕಪಾಲೀ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಃ ಕಪಾಲೈಕಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ 4 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸೀ ಮಾಂಸಾಶೀ ಮಧುಮತ್ತೋಽಟ್ಟಹಾಸವಾನ್ ।
ವಾಗ್ಮೀ ವಾಮವ್ರತೋ ವಾಮೋ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 5 ॥
ವನೇಚರೋ ರಾತ್ರಿಚರೋ ವಸುದೋ ವಾಯುವೇಗವಾನ್ ।
ಯೋಗೀ ಯೋಗವ್ರತಧರೋ ಯೋಗಿನೀವಲ್ಲಭೋ ಯುವಾ ॥ 6 ॥

ವೀರಭದ್ರೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿಜೇತಾ ವೀರವನ್ದಿತಃ ।
ಭೃತಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭೂತಿಧರೋ ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣಃ ॥ 7 ॥

ಕಲಂಕಹೀನಃ ಕಂಕಾಲೀ ಕ್ರೂರಕುಕ್ಕುರವಾಹನಃ ।
ಗಾಢೋ ಗಹನಗಮ್ಭೀರೋ ಗಣನಾಥಸಹೋದರಃ ॥ 8 ॥

ದೇವೀಪುತ್ರೋ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ದೀಪ್ತಿಲೋಚನಃ ।
ಮಹಾಸೇನಪ್ರಿಯಕರೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾಧವಮಾತುಲಃ ॥ 9 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀಪತಿರ್ಭದ್ರೋ ಭದ್ರದೋ ಭದ್ರವಾಹನಃ ।
ಪಶೂಪಹಾರರಸಿಕಃ ಪಾಶೀ ಪಶುಪತಿಃ ಪತಿಃ ॥ 10 ॥
ಚಂಡಃ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೇಶಶ್ಚಂಡೀಹೃದಯನನ್ದನಃ ।
ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ದಿಗ್ವಾಸಾ ದೀರ್ಘಲೋಚನಃ ॥ 11 ॥

ನಿರಾತಂಕೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವಃ ।
ಮದತಾಂಡವಕೃನ್ಮತ್ತೋ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯೋ ಮಹಾನ್ ॥ 12 ॥

ಖಟ್ವಾಂಗಪಾಣಿಃ ಖಾತೀತಃ ಖರಶೂಲಃ ಖರಾನ್ತಕೃತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಃ ॥ 13 ॥

ದಿಗ್ಚರೋ ಭೂಚರೋ ಭೂಷ್ಣುಃ ಖೇಚರಃ ಖೇಲನಪ್ರಿಯಃ । ದಿಗ್ಚರೋ
ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ಸರ್ವರೋಗನಿಷೂದನಃ ।
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಃ ಶರ್ವಃ ಸರ್ವಪಾಪನಿಕೃನ್ತನಃ ॥ 14 ॥

ಇತ್ಥಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧಿದಮ್ ।
ಆಪದುದ್ಧಾರಜನಕಂ ಬಟುಕಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 15 ॥
ಏತಚ್ಚ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಲಿಖೇದ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯೇದ್ಗೃಹೇ ।
ಧಾರಯೇದ್ವಾ ಗಲೇ ಬಾಹೌ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಸಮೃದ್ಧಯಃ ॥ 16 ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುರಿತಂ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಚೋರನೃಪಜಂ ಭಯಮ್ ।
ನ ಚಾಪಸ್ಮೃತಿರೋಗೇಭ್ಯೋ ಡಾಕಿನೀಭ್ಯೋ ಭಯಂ ನ ಹಿ ॥ 17 ॥

ನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ ನಾಪಮೃತ್ಯೋರ್ನ ಚ ಜ್ವರಾತ್ ।
ಮಾಸಮೇಕಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ತು ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ನಿಧಿಂ ಪಶ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ।
ಮಾಸದ್ವಯಮಧೀಯಾನಃ ಪಾದುಕಾಸಿದ್ಧಿಮಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 19 ॥

ಅಂಜನಂ ಗುಟಿಕಾ ಖಡ್ಗಂ ಧಾತುವಾದರಸಾಯನಮ್ ।
ಸಾರಸ್ವತಂ ಚ ವೇತಾಲವಾಹನಂ ಬಿಲಸಾಧನಮ್ ॥ 20 ॥
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಚೈವ ಸಮೀಹಿತಮ್ ।
ವರ್ಷಮಾತ್ರಮಧೀಯಾನಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ॥ 21 ॥

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಪರಮ್ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಂ ವಶೀಕರಣಂ ಚಾಮ್ಬಿಕೇ ॥ 22 ॥

॥ ಇತಿ ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಣತನ್ತ್ರೋಕ್ತ
ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada | Bhairava Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top