Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Telugu | Bhairava Slokam

Sri Batukabhairava Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Telugu:

శ్రీబటుకభైరవాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ౨
॥ శ్రీగణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః ॥

॥ శ్రీగురవే నమః ॥

॥ శ్రీభైరవాయ నమః ॥

ఓం అస్య శ్రీబటుకభైరవస్తోత్రమన్త్రస్య కాలగ్నిరుద్ర ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । ఆపదుద్ధారకబటుకభైరవో దేవతా । హ్రీం బీజమ్ ।
భైరవీవల్లభః శక్తిః । నీలవర్ణో దణ్డపాణిరితి కీలకమ్ ।
సమస్తశత్రుదమనే సమస్తాపన్నివారణే సర్వాభీష్టప్రదానే చ వినియోగః ॥

॥ ఋష్యాది న్యాసః ॥

ఓం కాలాగ్నిరుద్ర ఋషయే నమః శిరసి । అనుష్టుప్ఛన్దసే నమః ముఖే ।
ఆపదుద్ధారకశ్రీబటుకభైరవ దేవతాయై నమః హృదయే ।
హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే । భైరవీవల్లభ శక్తయే నమః పాదయోః ।
నీలవర్ణో దణ్డపాణిరితి కీలకాయ నమః నాభౌ ।
సమస్తశత్రుదమనే సమస్తాపన్నివారణే సర్వాభీష్టప్రదానే
వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గే ।
॥ ఇతి ఋష్యాది న్యాసః ॥

॥ అథ మూలమన్త్రః ॥

॥ ఓం హ్రీం వాం బటుకాయ క్ష్రౌం క్షౌ ఆపదుద్ధారణాయ
కురు కురు బటుకాయ హ్రాం బటుకాయ స్వాహా ॥

॥ ఇతి మూలమన్త్రః ॥

॥ అథ ధ్యానమ్ ॥

నీలజీమూతసఙ్కాశో జటిలో రక్తలోచనః ।
దంష్ట్రాకరాలవదనః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥

దంష్ట్రాయుధాలంకృతశ్చ కపాలస్రగ్విభూషితః ।
హస్తన్యస్తకరోటీకో భస్మభూషితవిగ్రహః ॥
నాగరాజకటీసూత్రో బాలమూర్తి దిగమ్బరః ।
మఞ్జు సిఞ్జానమఞ్జరీ పాదకమ్పితభూతలః ॥
భూతప్రేతపిశాచైశ్చ సర్వతః పరివారితః ।
యోగినీచక్రమధ్యస్థో మాతృమణ్డలవేష్టితః ॥
అట్టహాసస్ఫురద్వక్త్రో భ్రుకుటీభీషణాననః ।
భక్తసంరక్షణార్థాయ దిక్షుభ్రమణతత్పరః ॥

॥ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
ఓం హ్రీం బటుకో వరదః శూరో భైరవః కాలభైరవః ।
భైరవీవల్లభో భవ్యో దణ్డపాణిర్దయానిధిః ॥ ౧ ॥

వేతాలవాహనో రౌద్రో రుద్రభ్రుకుటిసమ్భవః ।
కపాలలోచనః కాన్తః కామినీవశకృద్వశీ ॥ ౨ ॥
ఆపదుద్ధారణో ధీరో హరిణాఙ్కశిరోమణిః ।
దంష్ట్రాకరాలో దష్టోష్ఠౌ ధృష్టో దుష్టనిబర్హణః ॥ ౩ ॥

సర్పహారః సర్పశిరాః సర్పకుణ్డలమణ్డితః ।
కపాలీ కరుణాపూర్ణః కపాలైకశిరోమణిః ॥ ౪ ॥

శ్మశానవాసీ మాంసాశీ మధుమత్తోఽట్టహాసవాన్ ।
వాగ్మీ వామవ్రతో వామో వామదేవప్రియఙ్కరః ॥ ౫ ॥
వనేచరో రాత్రిచరో వసుదో వాయువేగవాన్ ।
యోగీ యోగవ్రతధరో యోగినీవల్లభో యువా ॥ ౬ ॥

వీరభద్రో విశ్వనాథో విజేతా వీరవన్దితః ।
భృతధ్యక్షో భూతిధరో భూతభీతినివారణః ॥ ౭ ॥

కలఙ్కహీనః కఙ్కాలీ క్రూరకుక్కురవాహనః ।
గాఢో గహనగమ్భీరో గణనాథసహోదరః ॥ ౮ ॥

దేవీపుత్రో దివ్యమూర్తిర్దీప్తిమాన్ దీప్తిలోచనః ।
మహాసేనప్రియకరో మాన్యో మాధవమాతులః ॥ ౯ ॥

భద్రకాలీపతిర్భద్రో భద్రదో భద్రవాహనః ।
పశూపహారరసికః పాశీ పశుపతిః పతిః ॥ ౧౦ ॥
చణ్డః ప్రచణ్డచణ్డేశశ్చణ్డీహృదయనన్దనః ।
దక్షో దక్షాధ్వరహరో దిగ్వాసా దీర్ఘలోచనః ॥ ౧౧ ॥

నిరాతఙ్కో నిర్వికల్పః కల్పః కల్పాన్తభైరవః ।
మదతాణ్డవకృన్మత్తో మహాదేవప్రియో మహాన్ ॥ ౧౨ ॥

ఖట్వాఙ్గపాణిః ఖాతీతః ఖరశూలః ఖరాన్తకృత్ ।
బ్రహ్మాణ్డభేదనో బ్రహ్మజ్ఞానీ బ్రాహ్మణపాలకః ॥ ౧౩ ॥

దిగ్చరో భూచరో భూష్ణుః ఖేచరః ఖేలనప్రియః । దిగ్చరో
సర్వదుష్టప్రహర్తా చ సర్వరోగనిషూదనః ।
సర్వకామప్రదః శర్వః సర్వపాపనికృన్తనః ॥ ౧౪ ॥

ఇత్థమష్టోత్తరశతం నామ్నాం సర్వసమృద్ధిదమ్ ।
ఆపదుద్ధారజనకం బటుకస్య ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౧౫ ॥
ఏతచ్చ శృణుయాన్నిత్యం లిఖేద్వా స్థాపయేద్గృహే ।
ధారయేద్వా గలే బాహౌ తస్య సర్వా సమృద్ధయః ॥ ౧౬ ॥

న తస్య దురితం కిఞ్చిన్న చోరనృపజం భయమ్ ।
న చాపస్మృతిరోగేభ్యో డాకినీభ్యో భయం న హి ॥ ౧౭ ॥

న కూష్మాణ్డగ్రహాదిభ్యో నాపమృత్యోర్న చ జ్వరాత్ ।
మాసమేకం త్రిసన్ధ్యం తు శుచిర్భూత్వా పఠేన్నరః ॥ ౧౮ ॥

సర్వదారిద్ర్యనిర్ముక్తో నిధిం పశ్యతి భూతలే ।
మాసద్వయమధీయానః పాదుకాసిద్ధిమాన్ భవేత్ ॥ ౧౯ ॥

అఞ్జనం గుటికా ఖడ్గం ధాతువాదరసాయనమ్ ।
సారస్వతం చ వేతాలవాహనం బిలసాధనమ్ ॥ ౨౦ ॥
కార్యసిద్ధిం మహాసిద్ధిం మన్త్రం చైవ సమీహితమ్ ।
వర్షమాత్రమధీయానః ప్రాప్నుయాత్సాధకోత్తమః ॥ ౨౧ ॥

ఏతత్తే కథితం దేవి గుహ్యాద్గుహ్యతరం పరమ్ ।
కలికల్మషనాశనం వశీకరణం చామ్బికే ॥ ౨౨ ॥

॥ ఇతి కాలసఙ్కర్షణతన్త్రోక్త
శ్రీబటుకభైరవాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Batukabhairava Ashtottarashatanama Stotram 2 Lyrics in Telugu | Bhairava Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top