Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram Lyrics in Bengali | Durga Slokam

Sri Bhuvaneshwari Devi Shatanama Stotram Lyrics in Bengali:

শ্রীভুবনেশ্বরীশতনামস্তোত্রম্
কৈলাসশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে ।
নরনারীহিতার্থায় শিবং পপ্রচ্ছ পার্বতী ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ –
ভুবনেশীমহাবিদ্যানাম্নামষ্টোত্তরং শতম্ ।
কথয়স্ব মহাদেব য়দ্যহং তব বল্লভা ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ –
শৃণু দেবি মহাভাগে স্তবরাজমিদং শুভম্ ।
সহস্রনাম্নামধিকং সিদ্ধিদং মোক্ষহেতুকম্ ॥ ৩ ॥

শুচিভিঃ প্রাতরুত্থায় পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ।
ত্রিকালং শ্রদ্ধয়া য়ুক্তৈঃ সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৪ ॥

অস্য শ্রীভুবনেশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রস্য শক্তিরৃষিঃ
গায়ত্রী ছন্দঃভুবনেশ্বরী দেবতা চতুর্বর্গসাধনে জপে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ মহামায়া মহাবিদ্যা মহাভোগা মহোত্কটা ।
মাহেশ্বরী কুমারী চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৫ ॥

বাগীশ্বরী য়োগরূপা য়োগিনীকোটিসেবিতা ।
জয়া চ বিজয়া চৈব কৌমারী সর্বমঙ্গলা ॥ ৬ ॥

হিঙ্গুলা চ বিলাসী চ জ্বালিনী জ্বালরূপিণী ।
ঈশ্বরী ক্রূরসংহারী কুলমার্গপ্রদায়িনী ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবী সুভগাকারা সুকুল্যা কুলপূজিতা ।
বামাঙ্গা বামচারা চ বামদেবপ্রিয়া তথা ॥ ৮ ॥

ডাকিনী য়োগিনীরূপা ভূতেশী ভূতনায়িকা ।
পদ্মাবতী পদ্মনেত্রা প্রবুদ্ধা চ সরস্বতী ॥ ৯ ॥

ভূচরী খেচরী মায়া মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী ।
কান্তা পতিব্রতা সাক্ষী সুচক্ষুঃ কুণ্ডবাসিনী ॥ ১০ ॥

উমা কুমারী লোকেশী সুকেশী পদ্মরাগিণী ।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্ম চাণ্ডালী চণ্ডিকা বায়ুবল্লভা ॥ ১১ ॥

সর্বধাতুময়ীমূর্তির্জলরূপা জলোদরী ।
আকাশী রণগা চৈব নৃকপালবিভূষণা ॥ ১২ ॥

নর্মদা মোক্ষদা চৈব ধর্মকামার্থদায়িনী ।
গায়ত্রী চাথ সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যা তীর্থগামিনী ॥ ১৩ ॥

অষ্টমী নবমী চৈব দশম্যেকাদশী তথা ।
পৌর্ণমাসী কুহূরূপা তিথিমূর্তিস্বরূপিণী ॥ ১৪ ॥

সুরারিনাশকারী চ উগ্ররূপা চ বত্সলা ।
অনলা অর্ধমাত্রা চ অরুণা পীতলোচনা ॥ ১৫ ॥

লজ্জা সরস্বতী বিদ্যা ভবানী পাপনাশিনী ।
নাগপাশধরা মূর্তিরগাধা ধৃতকুণ্ডলা ॥ ১৬ ॥

ক্ষত্ররূপা ক্ষয়করী তেজস্বিনী শুচিস্মিতা ।
অব্যক্তা ব্যক্তলোকা চ শম্ভুরূপা মনস্বিনী ॥ ১৭ ॥

মাতঙ্গী মত্তমাতঙ্গী মহাদেবপ্রিয়া সদা ।
দৈত্যহা চৈব বারাহী সর্বশাস্ত্রময়ী শুভা ॥ ১৮ ॥

য় ইদং পঠতে ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্বা সমাহিতঃ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো ধনবান্ ভবেত্ ॥ ১৯ ॥

মূর্খোঽপি লভতে শাস্ত্রং চোরোঽপি লভতে গতিম্ ।
বেদানাং পাঠকো বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেত্ ॥ ২০ ॥

বৈশ্যস্তু ধনবান্ভূয়াচ্ছূদ্রস্তু সুখমেধতে ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাং চৈকচেতসঃ ॥ ২১ ॥

য়ে পঠন্তি সদা ভক্ত্যা ন তে বৈ দুঃখভাগিনঃ ।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বা চতুর্থকম্ ॥ ২২ ॥

য়ে পঠন্তি সদা ভক্ত্যা স্বর্গলোকে চ পূজিতাঃ ।
রুদ্রং দৃষ্ট্বা য়থা দেবাঃ পন্নগা গরুডং য়থা ॥

শত্রবঃ প্রপলায়ন্তে তস্য বক্ত্রবিলোকনাত্ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীরুদ্রয়ামলে দেবীশঙ্করসংবাদে ভুবনেশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ॥

Also Read:

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top