Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram Lyrics in English | Durga Slokam

Sri Bhuvaneshwari Devi Shatanama Stotram Lyrics in English:

sribhuvanesvarisatanamastotram
kailasasikhare ramye nanaratnopasobhite ।
naranarihitarthaya sivam papraccha parvati ॥ 1 ॥

devyuvaca –
bhuvanesimahavidyanamnamastottaram satam ।
kathayasva mahadeva yadyaham tava vallabha ॥ 2 ॥

isvara uvaca –
srnu devi mahabhage stavarajamidam subham ।
sahasranamnamadhikam siddhidam moksahetukam ॥ 3 ॥

sucibhih pratarutthaya pathitavyam samahitaih ।
trikalam sraddhaya yuktaih sarvakamaphalapradam ॥ 4 ॥

asya sribhuvanesvaryastottarasatanamastotrasya saktirrsih
gayatri chandahbhuvanesvari devata caturvargasadhane jape viniyogah ।

Om mahamaya mahavidya mahabhoga mahotkata ।
mahesvari kumari ca brahmani brahmarupini ॥ 5 ॥

vagisvari yogarupa yoginikotisevita ।
jaya ca vijaya caiva kaumari sarvamangala ॥ 6 ॥

hingula ca vilasi ca jvalini jvalarupini ।
isvari krurasamhari kulamargapradayini ॥ 7 ॥

vaisnavi subhagakara sukulya kulapujita ।
vamanga vamacara ca vamadevapriya tatha ॥ 8 ॥

dakini yoginirupa bhutesi bhutanayika ।
padmavati padmanetra prabuddha ca sarasvati ॥ 9 ॥

bhucari khecari maya matangi bhuvanesvari ।
kanta pativrata saksi sucaksuh kundavasini ॥ 10 ॥

uma kumari lokesi sukesi padmaragini ।
indrani brahma candali candika vayuvallabha ॥ 11 ॥

sarvadhatumayimurtirjalarupa jalodari ।
akasi ranaga caiva nrkapalavibhusana ॥ 12 ॥

narmada moksada caiva dharmakamarthadayini ।
gayatri catha savitri trisandhya tirthagamini ॥ 13 ॥

astami navami caiva dasamyekadasi tatha ।
paurnamasi kuhurupa tithimurtisvarupini ॥ 14 ॥

surarinasakari ca ugrarupa ca vatsala ।
anala ardhamatra ca aruna pitalocana ॥ 15 ॥

lajja sarasvati vidya bhavani papanasini ।
nagapasadhara murtiragadha dhrtakundala ॥ 16 ॥

ksatrarupa ksayakari tejasvini sucismita ।
avyakta vyaktaloka ca sambhurupa manasvini ॥ 17 ॥

matangi mattamatangi mahadevapriya sada ।
daityaha caiva varahi sarvasastramayi subha ॥ 18 ॥

ya idam pathate bhaktya srnuyadva samahitah ।
aputro labhate putram nirdhano dhanavan bhavet ॥ 19 ॥

murkho’pi labhate sastram coro’pi labhate gatim ।
vedanam pathako viprah ksatriyo vijayi bhavet ॥ 20 ॥

vaisyastu dhanavanbhuyacchudrastu sukhamedhate ।
astamyanca caturdasyam navamyam caikacetasah ॥ 21 ॥

ye pathanti sada bhaktya na te vai duhkhabhaginah ।
ekakalam dvikalam va trikalam va caturthakam ॥ 22 ॥

ye pathanti sada bhaktya svargaloke ca pujitah ।
rudram drstva yatha devah pannaga garudam yatha ॥

satravah prapalayante tasya vaktravilokanat ॥ 23 ॥

iti srirudrayamale devisankarasamvade bhuvanesvaryastottarasatanamastotram ॥

Also Read:

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top