Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Durga Slokam

Sri Bhuvaneshwari Devi Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీభువనేశ్వరీశతనామస్తోత్రమ్
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానారత్నోపశోభితే ।
నరనారీహితార్థాయ శివం పప్రచ్ఛ పార్వతీ ॥ ౧ ॥

దేవ్యువాచ –
భువనేశీమహావిద్యానామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
కథయస్వ మహాదేవ యద్యహం తవ వల్లభా ॥ ౨ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ –
శృణు దేవి మహాభాగే స్తవరాజమిదం శుభమ్ ।
సహస్రనామ్నామధికం సిద్ధిదం మోక్షహేతుకమ్ ॥ ౩ ॥

శుచిభిః ప్రాతరుత్థాయ పఠితవ్యం సమాహితైః ।
త్రికాలం శ్రద్ధయా యుక్తైః సర్వకామఫలప్రదమ్ ॥ ౪ ॥

అస్య శ్రీభువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య శక్తిరృషిః
గాయత్రీ ఛన్దఃభువనేశ్వరీ దేవతా చతుర్వర్గసాధనే జపే వినియోగః ।

ఓం మహామాయా మహావిద్యా మహాభోగా మహోత్కటా ।
మాహేశ్వరీ కుమారీ చ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౫ ॥

వాగీశ్వరీ యోగరూపా యోగినీకోటిసేవితా ।
జయా చ విజయా చైవ కౌమారీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౬ ॥

హిఙ్గులా చ విలాసీ చ జ్వాలినీ జ్వాలరూపిణీ ।
ఈశ్వరీ క్రూరసంహారీ కులమార్గప్రదాయినీ ॥ ౭ ॥

వైష్ణవీ సుభగాకారా సుకుల్యా కులపూజితా ।
వామాఙ్గా వామచారా చ వామదేవప్రియా తథా ॥ ౮ ॥

డాకినీ యోగినీరూపా భూతేశీ భూతనాయికా ।
పద్మావతీ పద్మనేత్రా ప్రబుద్ధా చ సరస్వతీ ॥ ౯ ॥

భూచరీ ఖేచరీ మాయా మాతఙ్గీ భువనేశ్వరీ ।
కాన్తా పతివ్రతా సాక్షీ సుచక్షుః కుణ్డవాసినీ ॥ ౧౦ ॥

ఉమా కుమారీ లోకేశీ సుకేశీ పద్మరాగిణీ ।
ఇన్ద్రాణీ బ్రహ్మ చాణ్డాలీ చణ్డికా వాయువల్లభా ॥ ౧౧ ॥

సర్వధాతుమయీమూర్తిర్జలరూపా జలోదరీ ।
ఆకాశీ రణగా చైవ నృకపాలవిభూషణా ॥ ౧౨ ॥

నర్మదా మోక్షదా చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ ।
గాయత్రీ చాథ సావిత్రీ త్రిసన్ధ్యా తీర్థగామినీ ॥ ౧౩ ॥

అష్టమీ నవమీ చైవ దశమ్యేకాదశీ తథా ।
పౌర్ణమాసీ కుహూరూపా తిథిమూర్తిస్వరూపిణీ ॥ ౧౪ ॥

సురారినాశకారీ చ ఉగ్రరూపా చ వత్సలా ।
అనలా అర్ధమాత్రా చ అరుణా పీతలోచనా ॥ ౧౫ ॥

లజ్జా సరస్వతీ విద్యా భవానీ పాపనాశినీ ।
నాగపాశధరా మూర్తిరగాధా ధృతకుణ్డలా ॥ ౧౬ ॥

క్షత్రరూపా క్షయకరీ తేజస్వినీ శుచిస్మితా ।
అవ్యక్తా వ్యక్తలోకా చ శమ్భురూపా మనస్వినీ ॥ ౧౭ ॥

మాతఙ్గీ మత్తమాతఙ్గీ మహాదేవప్రియా సదా ।
దైత్యహా చైవ వారాహీ సర్వశాస్త్రమయీ శుభా ॥ ౧౮ ॥

య ఇదం పఠతే భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః ।
అపుత్రో లభతే పుత్రం నిర్ధనో ధనవాన్ భవేత్ ॥ ౧౯ ॥

మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చోరోఽపి లభతే గతిమ్ ।
వేదానాం పాఠకో విప్రః క్షత్రియో విజయీ భవేత్ ॥ ౨౦ ॥

వైశ్యస్తు ధనవాన్భూయాచ్ఛూద్రస్తు సుఖమేధతే ।
అష్టమ్యాఞ్చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః ॥ ౨౧ ॥

యే పఠన్తి సదా భక్త్యా న తే వై దుఃఖభాగినః ।
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వా చతుర్థకమ్ ॥ ౨౨ ॥

యే పఠన్తి సదా భక్త్యా స్వర్గలోకే చ పూజితాః ।
రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవాః పన్నగా గరుడం యథా ॥

శత్రవః ప్రపలాయన్తే తస్య వక్త్రవిలోకనాత్ ॥ ౨౩ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశఙ్కరసంవాదే భువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

Also Read:

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram Lyrics in Telugu | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top