Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Durga Slokam

Sri Bhuvaneshwari Devi Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತೇ ।
ನರನಾರೀಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಶಿವಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪಾರ್ವತೀ ॥ 1 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಭುವನೇಶೀಮಹಾವಿದ್ಯಾನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಯದ್ಯಹಂ ತವ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 2 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಧಿಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಮೋಕ್ಷಹೇತುಕಮ್ ॥ 3 ॥

ಶುಚಿಭಿಃ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ।
ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತೈಃ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 4 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರೃಷಿಃ
ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃಭುವನೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಸಾಧನೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹೋತ್ಕಟಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಕುಮಾರೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ 5 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗಿನೀಕೋಟಿಸೇವಿತಾ ।
ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಕೌಮಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 6 ॥

ಹಿಂಗುಲಾ ಚ ವಿಲಾಸೀ ಚ ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಈಶ್ವರೀ ಕ್ರೂರಸಂಹಾರೀ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 7 ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ಸುಭಗಾಕಾರಾ ಸುಕುಲ್ಯಾ ಕುಲಪೂಜಿತಾ ।
ವಾಮಾಂಗಾ ವಾಮಚಾರಾ ಚ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ತಥಾ ॥ 8 ॥

ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀರೂಪಾ ಭೂತೇಶೀ ಭೂತನಾಯಿಕಾ ।
ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಪ್ರಬುದ್ಧಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 9 ॥

ಭೂಚರೀ ಖೇಚರೀ ಮಾಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಕಾನ್ತಾ ಪತಿವ್ರತಾ ಸಾಕ್ಷೀ ಸುಚಕ್ಷುಃ ಕುಂಡವಾಸಿನೀ ॥ 10 ॥

ಉಮಾ ಕುಮಾರೀ ಲೋಕೇಶೀ ಸುಕೇಶೀ ಪದ್ಮರಾಗಿಣೀ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಂಡಾಲೀ ಚಂಡಿಕಾ ವಾಯುವಲ್ಲಭಾ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಧಾತುಮಯೀಮೂರ್ತಿರ್ಜಲರೂಪಾ ಜಲೋದರೀ ।
ಆಕಾಶೀ ರಣಗಾ ಚೈವ ನೃಕಪಾಲವಿಭೂಷಣಾ ॥ 12 ॥

ನರ್ಮದಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಚೈವ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಥ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ತೀರ್ಥಗಾಮಿನೀ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟಮೀ ನವಮೀ ಚೈವ ದಶಮ್ಯೇಕಾದಶೀ ತಥಾ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ ಕುಹೂರೂಪಾ ತಿಥಿಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಸುರಾರಿನಾಶಕಾರೀ ಚ ಉಗ್ರರೂಪಾ ಚ ವತ್ಸಲಾ ।
ಅನಲಾ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಚ ಅರುಣಾ ಪೀತಲೋಚನಾ ॥ 15 ॥

ಲಜ್ಜಾ ಸರಸ್ವತೀ ವಿದ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ನಾಗಪಾಶಧರಾ ಮೂರ್ತಿರಗಾಧಾ ಧೃತಕುಂಡಲಾ ॥ 16 ॥

ಕ್ಷತ್ರರೂಪಾ ಕ್ಷಯಕರೀ ತೇಜಸ್ವಿನೀ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ।
ಅವ್ಯಕ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಲೋಕಾ ಚ ಶಮ್ಭುರೂಪಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ॥ 17 ॥

ಮಾತಂಗೀ ಮತ್ತಮಾತಂಗೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ ।
ದೈತ್ಯಹಾ ಚೈವ ವಾರಾಹೀ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಶುಭಾ ॥ 18 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ನಿರ್ಧನೋ ಧನವಾನ್ ಭವೇತ್ ॥ 19 ॥

ಮೂರ್ಖೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೋರೋಽಪಿ ಲಭತೇ ಗತಿಮ್ ।
ವೇದಾನಾಂ ಪಾಠಕೋ ವಿಪ್ರಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 20 ॥

ವೈಶ್ಯಸ್ತು ಧನವಾನ್ಭೂಯಾಚ್ಛೂದ್ರಸ್ತು ಸುಖಮೇಧತೇ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಚೈಕಚೇತಸಃ ॥ 21 ॥

ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನ ತೇ ವೈ ದುಃಖಭಾಗಿನಃ ।
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ವಾ ಚತುರ್ಥಕಮ್ ॥ 22 ॥

ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಚ ಪೂಜಿತಾಃ ।
ರುದ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯಥಾ ದೇವಾಃ ಪನ್ನಗಾ ಗರುಡಂ ಯಥಾ ॥

ಶತ್ರವಃ ಪ್ರಪಲಾಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರವಿಲೋಕನಾತ್ ॥ 23 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ದೇವೀಶಂಕರಸಂವಾದೇ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read:

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bhuvaneshwari Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Durga Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top