Home / Ashtaka / Shri Chandrashekharabharati Ashtakam Lyrics in English

Shri Chandrashekharabharati Ashtakam Lyrics in English

śrīcandraśekharabhāratyaṣṭakam Lyrics in English:

sisyavrndasevitam samastadosavarjitam
bhasmamandrarajitam pavitradandasobhitam ।
namralokapujitam suradhirajabhavitam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 1॥

candracudapujanaprasaktacittamanasam
sattvabodhanastahrdyasisyavargasadhvasam ।
purnacandrabimbakantikantavaktrasarasam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 2॥

padapadmanamrakamitarthakalpapadapam
satprasaktisuddhacittabhumitapasadhipam ।
vismitatmahrttamisravarane dinadhipam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 3॥

praktanatibhagyarasilabdhasaivatejasam
sankararyasampradayabodhanaikamanasam ।
vedasastrabhasyatattvavedinam mahaujasam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 4॥

srngasailadharmapithasobhamanamurtikam
sankararyasaradapadarcakam subodhakam ।
cakrarajapujakam kiritacarumastakam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 5॥

rajalaksmalaksitam samagrarajapujitam
sarvasastrapanditam svadharmaraksaniratam ।
aksamalyamanditam payodhijakataksitam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 6॥

gadyapadyavaksravahadevataryasannibham
jnanavardhikaustubham sukarmanisthavallabham ।
dustalokadurlabham bhavabdhitarakam subham
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 7॥

khanditanyadarsanam samarthitatmadarsanam
papatapamardanam supaksasarvasadhanam ।
bhutajatavaranam nivasabhumipavanam
candrasekhararyarajamasrayami muktaye ॥ 8॥

iti sricandrasekharabharatyastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment