Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam

h2>Sri Guru Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗുര്‍വാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

ഗുരു ബീജ മന്ത്ര – ഓം ഗ്രാँ ഗ്രീം ഗ്രൌം സഃ ഗുരവേ നമഃ ॥

ഗുരുര്‍ഗുണവരോ ഗോപ്താ ഗോചരോ ഗോപതിപ്രിയഃ ।
ഗുണീ ഗുണവതാംശ്രേഷ്ഠോ ഗുരൂണാങ്ഗുരുരവ്യയഃ ॥ 1 ॥

ജേതാ ജയന്തോ ജയദോ ജീവോഽനന്തോ ജയാവഹഃ ।
ആങ്ഗീരസോഽധ്വരാസക്തോ വിവിക്തോഽധ്വരകൃത്പരഃ ॥ 2 ॥

വാചസ്പതിര്‍ വശീ വശ്യോ വരിഷ്ഠോ വാഗ്വിചക്ഷണഃ ।
ചിത്തശുദ്ധികരഃ ശ്രീമാന്‍ ചൈത്രഃ ചിത്രശിഖണ്ഡിജഃ ॥ 3 ॥

ബൃഹദ്രഥോ ബൃഹദ്ഭാനുര്‍ബൃഹസ്പതിരഭീഷ്ടദഃ ।
സുരാചാര്യഃ സുരാരാധ്യഃ സുരകാര്യഹിതംകരഃ ॥ 4 ॥

ഗീര്‍വാണപോഷകോ ധന്യോ ഗീഷ്പതിര്‍ഗിരിശോഽനഘഃ ।
ധീവരോ ധിഷണോ ദിവ്യഭൂഷണോ ദേവപൂജിതഃ ॥ 5 ॥

ധനുര്‍ധരോ ദൈത്യഹന്താ ദയാസാരോ ദയാകരഃ ।
ദാരിദ്ര്യനാശകോ ധന്യോ ദക്ഷിണായനസംഭവഃ ॥ 6 ॥

ധനുര്‍മീനാധിപോ ദേവോ ധനുര്‍ബാണധരോ ഹരിഃ ।
ആങ്ഗീരസാബ്ദസഞ്ജാതോ ആങ്ഗീരസകുലസംഭവഃ ॥ 7 ॥ var ആങ്ഗീരസകുലോദ്ഭവഃ
സിന്ധുദേശാധിപോ ധീമാന്‍ സ്വര്‍ണവര്‍ണഃ ചതുര്‍ഭുജഃ । var സ്വര്‍ണകശ്ച
ഹേമാങ്ഗദോ ഹേമവപുര്‍ഹേമഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 8 ॥

പുഷ്യനാഥഃ പുഷ്യരാഗമണിമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
കാശപുഷ്പസമാനാഭഃ കലിദോഷനിവാരകഃ ॥ 9 ॥

ഇന്ദ്രാദിദേവോദേവേഷോ ദേവതാഭീഷ്ടദായകഃ ।
അസമാനബലഃ സത്ത്വഗുണസമ്പദ്വിഭാസുരഃ ॥ 10 ॥

ഭൂസുരാഭീഷ്ടദോ ഭൂരിയശഃ പുണ്യവിവര്‍ധനഃ ।
ധര്‍മരൂപോ ധനാധ്യക്ഷോ ധനദോ ധര്‍മപാലനഃ ॥ 11 ॥

സര്‍വവേദാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞഃ സര്‍വാപദ്വിനിവാരകഃ ।
സര്‍വപാപപ്രശമനഃ സ്വമതാനുഗതാമരഃ ॥ 12 ॥
var സ്വമാതാനുഗതാമരഃ, സ്വമാതാനുഗതാവരഃ
ഋഗ്വേദപാരഗോ ഋക്ഷരാശിമാര്‍ഗപ്രചാരകഃ ।
സദാനന്ദഃ സത്യസന്ധഃ സത്യസംകല്‍പമാനസഃ ॥ 13 ॥

സര്‍വാഗമജ്ഞഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വവേദാന്തവിദ്വരഃ ।
ബ്രഹ്മപുത്രോ ബ്രാഹ്മണേശോ ബ്രഹ്മവിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 14 ॥

സമാനാധികനിര്‍മുക്തഃ സര്‍വലോകവശംവദഃ ।
സസുരാസുരഗന്ധര്‍വവന്ദിതഃ സത്യഭാഷണഃ ॥ 15 ॥

നമഃ സുരേന്ദ്രവന്ദ്യായ ദേവാചാര്യായ തേ നമഃ ।
നമസ്തേഽനന്തസാമര്‍ഥ്യ വേദസിദ്ധാന്തപാരഗഃ ॥ 16 ॥

സദാനന്ദ നമസ്തേസ്തു നമഃ പീഡാഹരായ ച ।
നമോ വാചസ്പതേ തുഭ്യം നമസ്തേ പീതവാസസേ ॥ 17 ॥

നമോഽദ്വിതീയരൂപായ ലംബകൂര്‍ചായ തേ നമഃ ।
നമഃ പ്രകൃഷ്ടനേത്രായ വിപ്രാണാമ്പതയേ നമഃ ॥ 18 ॥

നമോ ഭാര്‍ഗവഷിഷ്യായ വിപന്നഹിതകാരിണേ ।
നമസ്തേ സുരസൈന്യാനാംവിപത്ഛിദ്രാനകേതവേ ॥ 19 ॥

ബൃഹസ്പതിഃ സുരാചാര്യോ ദയാവാന്‍ ശുഭലക്ഷണഃ ।
ലോകത്രയഗുരുഃ ശ്രീമാന്‍ സര്‍വഗഃ സര്‍വതോവിഭുഃ ॥ 20 ॥

സര്‍വേശഃ സര്‍വദാതുഷ്ടഃ സര്‍വദഃ സര്‍വപൂജിതഃ ।
അക്രോധനോ മുനിശ്രേഷ്ഠോ ദീപ്തികര്‍താ ജഗത്പിതാ ॥ 21 ॥

വിശ്വാത്മാ വിശ്വകര്‍താ ച വിശ്വയോനിരയോനിജഃ ।
ഭൂര്‍ഭുവോധനദാസാജഭക്താജീവോ മഹാബലഃ ॥ 22 ॥

ബൃഹസ്പതിഃ കാഷ്യപേയോ ദയാവാന്‍ ഷുഭലക്ഷണഃ ।
അഭീഷ്ടഫലദഃ ശ്രീമാന്‍ സുഭദ്ഗര നമോസ്തു തേ ॥ 23 ॥

ബൃഹസ്പതിസ്സുരാചാര്യോ ദേവാസുരസുപൂജിതഃ ।
ആചാര്യോദാനവാരിഷ്ട സുരമന്ത്രീ പുരോഹിതഃ ॥ 24 ॥

കാലജ്ഞഃ കാലഋഗ്വേത്താ ചിത്തദശ്ച പ്രജാപതിഃ ।
വിഷ്ണുഃ കൃഷ്ണഃ സദാസൂക്ഷ്മഃ പ്രതിദേവോജ്ജ്വലഗ്രഹഃ ॥ 25 ॥

॥ ഇതി ഗുര്‍വാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top