Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi

h2>Sri Guru Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ੍ਵਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਗੁਰੁ ਬੀਜ ਮਨ੍ਤ੍ਰ – ॐ ਗ੍ਰਾਁ ਗ੍ਰੀਂ ਗ੍ਰੌਂ ਸਃ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਗੁਣਵਰੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਚਰੋ ਗੋਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੁਣੀ ਗੁਣਵਤਾਂਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗੁਰੂਣਾਙ੍ਗੁਰੁਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੧ ॥

ਜੇਤਾ ਜਯਨ੍ਤੋ ਜਯਦੋ ਜੀਵੋऽਨਨ੍ਤੋ ਜਯਾਵਹਃ ।
ਆਙ੍ਗੀਰਸੋऽਧ੍ਵਰਾਸਕ੍ਤੋ ਵਿਵਿਕ੍ਤੋऽਧ੍ਵਰਕਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨ ॥

ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਰ੍ ਵਸ਼ੀ ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋ ਵਾਗ੍ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਚਿਤ੍ਤਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਚੈਤ੍ਰਃ ਚਿਤ੍ਰਸ਼ਿਖਣ੍ਡਿਜਃ ॥ ੩ ॥

ਬਹਦ੍ਰਥੋ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਰ੍ਬਹਸ੍ਪਤਿਰਭੀਸ਼੍ਟਦਃ ।
ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯਃ ਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸੁਰਕਾਰ੍ਯਹਿਤਂਕਰਃ ॥ ੪ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣਪੋਸ਼ਕੋ ਧਨ੍ਯੋ ਗੀਸ਼੍ਪਤਿਰ੍ਗਿਰਿਸ਼ੋऽਨਘਃ ।
ਧੀਵਰੋ ਧਿਸ਼ਣੋ ਦਿਵ੍ਯਭੂਸ਼ਣੋ ਦੇਵਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫ ॥

ਧਨੁਰ੍ਧਰੋ ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤਾ ਦਯਾਸਾਰੋ ਦਯਾਕਰਃ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਕੋ ਧਨ੍ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯਨਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੬ ॥

ਧਨੁਰ੍ਮੀਨਾਧਿਪੋ ਦੇਵੋ ਧਨੁਰ੍ਬਾਣਧਰੋ ਹਰਿਃ ।
ਆਙ੍ਗੀਰਸਾਬ੍ਦਸਞ੍ਜਾਤੋ ਆਙ੍ਗੀਰਸਕੁਲਸਮ੍ਭਵਃ ॥ ੭ ॥ var ਆਙ੍ਗੀਰਸਕੁਲੋਦ੍ਭਵਃ
ਸਿਨ੍ਧੁਦੇਸ਼ਾਧਿਪੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣਃ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ । var ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਸ਼੍ਚ
ਹੇਮਾਙ੍ਗਦੋ ਹੇਮਵਪੁਰ੍ਹੇਮਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਪੁਸ਼੍ਯਨਾਥਃ ਪੁਸ਼੍ਯਰਾਗਮਣਿਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਕਾਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਨਾਭਃ ਕਲਿਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੯ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵੋਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੇਵਤਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ।
ਅਸਮਾਨਬਲਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਗੁਣਸਮ੍ਪਦ੍ਵਿਭਾਸੁਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ਭੂਸੁਰਾਭੀਸ਼੍ਟਦੋ ਭੂਰਿਯਸ਼ਃ ਪੁਣ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਧਰ੍ਮਰੂਪੋ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧਨਦੋ ਧਰ੍ਮਪਾਲਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਰ੍ਥਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨਃ ਸ੍ਵਮਤਾਨੁਗਤਾਮਰਃ ॥ ੧੨ ॥
var ਸ੍ਵਮਾਤਾਨੁਗਤਾਮਰਃ, ਸ੍ਵਮਾਤਾਨੁਗਤਾਵਰਃ
ऋਗ੍ਵੇਦਪਾਰਗੋ ऋਕ੍ਸ਼ਰਾਸ਼ਿਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਚਾਰਕਃ ।
ਸਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਃ ਸਤ੍ਯਸਂਕਲ੍ਪਮਾਨਸਃ ॥ ੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਗਮਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਦ੍ਵਰਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਤ੍ਰੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸਮਾਨਾਧਿਕਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਵਸ਼ਂਵਦਃ ।
ਸਸੁਰਾਸੁਰਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਃ ਸਤ੍ਯਭਾਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫ ॥

ਨਮਃ ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਦੇਵਾਚਾਰ੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇऽਨਨ੍ਤਸਾਮਰ੍ਥ੍ਯ ਵੇਦਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਪਾਰਗਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਦਾਨਨ੍ਦ ਨਮਸ੍ਤੇਸ੍ਤੁ ਨਮਃ ਪੀਡਾਹਰਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਵਾਚਸ੍ਪਤੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਸ੍ਤੇ ਪੀਤਵਾਸਸੇ ॥ ੧੭ ॥

ਨਮੋऽਦ੍ਵਿਤੀਯਰੂਪਾਯ ਲਮ੍ਬਕੂਰ੍ਚਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਨੇਤ੍ਰਾਯ ਵਿਪ੍ਰਾਣਾਮ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮ ॥

ਨਮੋ ਭਾਰ੍ਗਵਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਵਿਪਨ੍ਨਹਿਤਕਾਰਿਣੇ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸੁਰਸੈਨ੍ਯਾਨਾਂਵਿਪਤ੍ਛਿਦ੍ਰਾਨਕੇਤਵੇ ॥ ੧੯ ॥

ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯੋ ਦਯਾਵਾਨ੍ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਲੋਕਤ੍ਰਯਗੁਰੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵਤੋਵਿਭੁਃ ॥ ੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਦਾਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਦਃ ਸਰ੍ਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਕ੍ਰੋਧਨੋ ਮੁਨਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਦੀਪ੍ਤਿਕਰ੍ਤਾ ਜਗਤ੍ਪਿਤਾ ॥ ੨੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਰਯੋਨਿਜਃ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵੋਧਨਦਾਸਾਜਭਕ੍ਤਾਜੀਵੋ ਮਹਾਬਲਃ ॥ ੨੨ ॥

ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ਕਾਸ਼੍ਯਪੇਯੋ ਦਯਾਵਾਨ੍ ਸ਼ੁਭਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਅਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸੁਭਦ੍ਗਰ ਨਮੋਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ ੨੩ ॥

ਬਹਸ੍ਪਤਿਸ੍ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯੋ ਦੇਵਾਸੁਰਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਆਚਾਰ੍ਯੋਦਾਨਵਾਰਿਸ਼੍ਟ ਸੁਰਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਲऋਗ੍ਵੇਤ੍ਤਾ ਚਿਤ੍ਤਦਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਸਦਾਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਪ੍ਰਤਿਦੇਵੋਜ੍ਜ੍ਵਲਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਗੁਰ੍ਵਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top