Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada

h2>Sri Guru Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗುರ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಗುರು ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ – ಓಂ ಗ್ರಾँ ಗ್ರೀಂ ಗ್ರೌಂ ಸಃ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ಗುರುರ್ಗುಣವರೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಚರೋ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣೀ ಗುಣವತಾಂಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗುರೂಣಾಂಗುರುರವ್ಯಯಃ ॥ 1 ॥

ಜೇತಾ ಜಯನ್ತೋ ಜಯದೋ ಜೀವೋಽನನ್ತೋ ಜಯಾವಹಃ ।
ಆಂಗೀರಸೋಽಧ್ವರಾಸಕ್ತೋ ವಿವಿಕ್ತೋಽಧ್ವರಕೃತ್ಪರಃ ॥ 2 ॥

ವಾಚಸ್ಪತಿರ್ ವಶೀ ವಶ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಾಗ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚೈತ್ರಃ ಚಿತ್ರಶಿಖಂಡಿಜಃ ॥ 3 ॥

ಬೃಹದ್ರಥೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿರಭೀಷ್ಟದಃ ।
ಸುರಾಚಾರ್ಯಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುರಕಾರ್ಯಹಿತಂಕರಃ ॥ 4 ॥

ಗೀರ್ವಾಣಪೋಷಕೋ ಧನ್ಯೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ ।
ಧೀವರೋ ಧಿಷಣೋ ದಿವ್ಯಭೂಷಣೋ ದೇವಪೂಜಿತಃ ॥ 5 ॥

ಧನುರ್ಧರೋ ದೈತ್ಯಹನ್ತಾ ದಯಾಸಾರೋ ದಯಾಕರಃ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಕೋ ಧನ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಸಮ್ಭವಃ ॥ 6 ॥

ಧನುರ್ಮೀನಾಧಿಪೋ ದೇವೋ ಧನುರ್ಬಾಣಧರೋ ಹರಿಃ ।
ಆಂಗೀರಸಾಬ್ದಸಂಜಾತೋ ಆಂಗೀರಸಕುಲಸಮ್ಭವಃ ॥ 7 ॥ var ಆಂಗೀರಸಕುಲೋದ್ಭವಃ
ಸಿನ್ಧುದೇಶಾಧಿಪೋ ಧೀಮಾನ್ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಃ ಚತುರ್ಭುಜಃ । var ಸ್ವರ್ಣಕಶ್ಚ
ಹೇಮಾಂಗದೋ ಹೇಮವಪುರ್ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 8 ॥

ಪುಷ್ಯನಾಥಃ ಪುಷ್ಯರಾಗಮಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಕಾಶಪುಷ್ಪಸಮಾನಾಭಃ ಕಲಿದೋಷನಿವಾರಕಃ ॥ 9 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವೋದೇವೇಷೋ ದೇವತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ಅಸಮಾನಬಲಃ ಸತ್ತ್ವಗುಣಸಮ್ಪದ್ವಿಭಾಸುರಃ ॥ 10 ॥

ಭೂಸುರಾಭೀಷ್ಟದೋ ಭೂರಿಯಶಃ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಃ ।
ಧರ್ಮರೂಪೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನದೋ ಧರ್ಮಪಾಲನಃ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಃ ಸ್ವಮತಾನುಗತಾಮರಃ ॥ 12 ॥
var ಸ್ವಮಾತಾನುಗತಾಮರಃ, ಸ್ವಮಾತಾನುಗತಾವರಃ
ಋಗ್ವೇದಪಾರಗೋ ಋಕ್ಷರಾಶಿಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರಕಃ ।
ಸದಾನನ್ದಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಮಾನಸಃ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತವಿದ್ವರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 14 ॥

ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂವದಃ ।
ಸಸುರಾಸುರಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಃ ಸತ್ಯಭಾಷಣಃ ॥ 15 ॥

ನಮಃ ಸುರೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಾಯ ದೇವಾಚಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಸ್ತೇಽನನ್ತಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತಪಾರಗಃ ॥ 16 ॥

ಸದಾನನ್ದ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ನಮಃ ಪೀಡಾಹರಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಪೀತವಾಸಸೇ ॥ 17 ॥

ನಮೋಽದ್ವಿತೀಯರೂಪಾಯ ಲಮ್ಬಕೂರ್ಚಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟನೇತ್ರಾಯ ವಿಪ್ರಾಣಾಮ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 18 ॥

ನಮೋ ಭಾರ್ಗವಷಿಷ್ಯಾಯ ವಿಪನ್ನಹಿತಕಾರಿಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸುರಸೈನ್ಯಾನಾಂವಿಪತ್ಛಿದ್ರಾನಕೇತವೇ ॥ 19 ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ।
ಲೋಕತ್ರಯಗುರುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವತೋವಿಭುಃ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವೇಶಃ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ ।
ಅಕ್ರೋಧನೋ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೀಪ್ತಿಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪಿತಾ ॥ 21 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಚ ವಿಶ್ವಯೋನಿರಯೋನಿಜಃ ।
ಭೂರ್ಭುವೋಧನದಾಸಾಜಭಕ್ತಾಜೀವೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 22 ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಕಾಷ್ಯಪೇಯೋ ದಯಾವಾನ್ ಷುಭಲಕ್ಷಣಃ ।
ಅಭೀಷ್ಟಫಲದಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಭದ್ಗರ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ॥ 23 ॥

ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ದೇವಾಸುರಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಆಚಾರ್ಯೋದಾನವಾರಿಷ್ಟ ಸುರಮನ್ತ್ರೀ ಪುರೋಹಿತಃ ॥ 24 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲಋಗ್ವೇತ್ತಾ ಚಿತ್ತದಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।
ವಿಷ್ಣುಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸದಾಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪ್ರತಿದೇವೋಜ್ಜ್ವಲಗ್ರಹಃ ॥ 25 ॥

॥ ಇತಿ ಗುರ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top