Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati

h2>Sri Guru Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગુર્વાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

ગુરુ બીજ મન્ત્ર – ૐ ગ્રાઁ ગ્રીં ગ્રૌં સઃ ગુરવે નમઃ ॥

ગુરુર્ગુણવરો ગોપ્તા ગોચરો ગોપતિપ્રિયઃ ।
ગુણી ગુણવતાંશ્રેષ્ઠો ગુરૂણાઙ્ગુરુરવ્યયઃ ॥ ૧ ॥

જેતા જયન્તો જયદો જીવોઽનન્તો જયાવહઃ ।
આઙ્ગીરસોઽધ્વરાસક્તો વિવિક્તોઽધ્વરકૃત્પરઃ ॥ ૨ ॥

વાચસ્પતિર્ વશી વશ્યો વરિષ્ઠો વાગ્વિચક્ષણઃ ।
ચિત્તશુદ્ધિકરઃ શ્રીમાન્ ચૈત્રઃ ચિત્રશિખણ્ડિજઃ ॥ ૩ ॥

બૃહદ્રથો બૃહદ્ભાનુર્બૃહસ્પતિરભીષ્ટદઃ ।
સુરાચાર્યઃ સુરારાધ્યઃ સુરકાર્યહિતંકરઃ ॥ ૪ ॥

ગીર્વાણપોષકો ધન્યો ગીષ્પતિર્ગિરિશોઽનઘઃ ।
ધીવરો ધિષણો દિવ્યભૂષણો દેવપૂજિતઃ ॥ ૫ ॥

ધનુર્ધરો દૈત્યહન્તા દયાસારો દયાકરઃ ।
દારિદ્ર્યનાશકો ધન્યો દક્ષિણાયનસમ્ભવઃ ॥ ૬ ॥

ધનુર્મીનાધિપો દેવો ધનુર્બાણધરો હરિઃ ।
આઙ્ગીરસાબ્દસઞ્જાતો આઙ્ગીરસકુલસમ્ભવઃ ॥ ૭ ॥ var આઙ્ગીરસકુલોદ્ભવઃ
સિન્ધુદેશાધિપો ધીમાન્ સ્વર્ણવર્ણઃ ચતુર્ભુજઃ । var સ્વર્ણકશ્ચ
હેમાઙ્ગદો હેમવપુર્હેમભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૮ ॥

પુષ્યનાથઃ પુષ્યરાગમણિમણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
કાશપુષ્પસમાનાભઃ કલિદોષનિવારકઃ ॥ ૯ ॥

ઇન્દ્રાદિદેવોદેવેષો દેવતાભીષ્ટદાયકઃ ।
અસમાનબલઃ સત્ત્વગુણસમ્પદ્વિભાસુરઃ ॥ ૧૦ ॥

ભૂસુરાભીષ્ટદો ભૂરિયશઃ પુણ્યવિવર્ધનઃ ।
ધર્મરૂપો ધનાધ્યક્ષો ધનદો ધર્મપાલનઃ ॥ ૧૧ ॥

સર્વવેદાર્થતત્ત્વજ્ઞઃ સર્વાપદ્વિનિવારકઃ ।
સર્વપાપપ્રશમનઃ સ્વમતાનુગતામરઃ ॥ ૧૨ ॥
var સ્વમાતાનુગતામરઃ, સ્વમાતાનુગતાવરઃ
ઋગ્વેદપારગો ઋક્ષરાશિમાર્ગપ્રચારકઃ ।
સદાનન્દઃ સત્યસન્ધઃ સત્યસંકલ્પમાનસઃ ॥ ૧૩ ॥

સર્વાગમજ્ઞઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવેદાન્તવિદ્વરઃ ।
બ્રહ્મપુત્રો બ્રાહ્મણેશો બ્રહ્મવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૧૪ ॥

સમાનાધિકનિર્મુક્તઃ સર્વલોકવશંવદઃ ।
સસુરાસુરગન્ધર્વવન્દિતઃ સત્યભાષણઃ ॥ ૧૫ ॥

નમઃ સુરેન્દ્રવન્દ્યાય દેવાચાર્યાય તે નમઃ ।
નમસ્તેઽનન્તસામર્થ્ય વેદસિદ્ધાન્તપારગઃ ॥ ૧૬ ॥

સદાનન્દ નમસ્તેસ્તુ નમઃ પીડાહરાય ચ ।
નમો વાચસ્પતે તુભ્યં નમસ્તે પીતવાસસે ॥ ૧૭ ॥

નમોઽદ્વિતીયરૂપાય લમ્બકૂર્ચાય તે નમઃ ।
નમઃ પ્રકૃષ્ટનેત્રાય વિપ્રાણામ્પતયે નમઃ ॥ ૧૮ ॥

નમો ભાર્ગવષિષ્યાય વિપન્નહિતકારિણે ।
નમસ્તે સુરસૈન્યાનાંવિપત્છિદ્રાનકેતવે ॥ ૧૯ ॥

બૃહસ્પતિઃ સુરાચાર્યો દયાવાન્ શુભલક્ષણઃ ।
લોકત્રયગુરુઃ શ્રીમાન્ સર્વગઃ સર્વતોવિભુઃ ॥ ૨૦ ॥

સર્વેશઃ સર્વદાતુષ્ટઃ સર્વદઃ સર્વપૂજિતઃ ।
અક્રોધનો મુનિશ્રેષ્ઠો દીપ્તિકર્તા જગત્પિતા ॥ ૨૧ ॥

વિશ્વાત્મા વિશ્વકર્તા ચ વિશ્વયોનિરયોનિજઃ ।
ભૂર્ભુવોધનદાસાજભક્તાજીવો મહાબલઃ ॥ ૨૨ ॥

બૃહસ્પતિઃ કાષ્યપેયો દયાવાન્ ષુભલક્ષણઃ ।
અભીષ્ટફલદઃ શ્રીમાન્ સુભદ્ગર નમોસ્તુ તે ॥ ૨૩ ॥

બૃહસ્પતિસ્સુરાચાર્યો દેવાસુરસુપૂજિતઃ ।
આચાર્યોદાનવારિષ્ટ સુરમન્ત્રી પુરોહિતઃ ॥ ૨૪ ॥

કાલજ્ઞઃ કાલઋગ્વેત્તા ચિત્તદશ્ચ પ્રજાપતિઃ ।
વિષ્ણુઃ કૃષ્ણઃ સદાસૂક્ષ્મઃ પ્રતિદેવોજ્જ્વલગ્રહઃ ॥ ૨૫ ॥

॥ ઇતિ ગુર્વાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top