Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English

h2>Sri Guru Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srigurvasṭottarasatanamastotram ॥

guru bija mantra – Om gra~ grim graum sah gurave namah ॥

gururgunavaro gopta gocaro gopatipriyah ।
guni gunavatamsresṭho gurunangururavyayah ॥ 1 ॥

jeta jayanto jayado jivo’nanto jayavahah ।
angiraso’dhvarasakto vivikto’dhvarakrtparah ॥ 2 ॥

vacaspatir vasi vasyo varisṭho vagvicaksanah ।
cittasuddhikarah sriman caitrah citrasikhandijah ॥ 3 ॥

brhadratho brhadbhanurbrhaspatirabhisṭadah ।
suracaryah suraradhyah surakaryahitamkarah ॥ 4 ॥

girvanaposako dhanyo gispatirgiriso’naghah ।
dhivaro dhisano divyabhusano devapujitah ॥ 5 ॥

dhanurdharo daityahanta dayasaro dayakarah ।
daridryanasako dhanyo daksinayanasambhavah ॥ 6 ॥

dhanurminadhipo devo dhanurbanadharo harih ।
angirasabdasanjato angirasakulasambhavah ॥ 7 ॥ var angirasakulodbhavah
sindhudesadhipo dhiman svarnavarnah caturbhujah । var svarnakasca
hemangado hemavapurhemabhusanabhusitah ॥ 8 ॥

pusyanathah pusyaragamanimandalamanditah ।
kasapuspasamanabhah kalidosanivarakah ॥ 9 ॥

indradidevodeveso devatabhisṭadayakah ।
asamanabalah sattvagunasampadvibhasurah ॥ 10 ॥

bhusurabhisṭado bhuriyasah punyavivardhanah ।
dharmarupo dhanadhyakso dhanado dharmapalanah ॥ 11 ॥

sarvavedarthatattvajnah sarvapadvinivarakah ।
sarvapapaprasamanah svamatanugatamarah ॥ 12 ॥
var svamatanugatamarah, svamatanugatavarah
rgvedaparago rksarasimargapracarakah ।
sadanandah satyasandhah satyasamkalpamanasah ॥ 13 ॥

sarvagamajnah sarvajnah sarvavedantavidvarah ।
brahmaputro brahmaneso brahmavidyavisaradah ॥ 14 ॥

samanadhikanirmuktah sarvalokavasamvadah ।
sasurasuragandharvavanditah satyabhasanah ॥ 15 ॥

namah surendravandyaya devacaryaya te namah ।
namaste’nantasamarthya vedasiddhantaparagah ॥ 16 ॥

sadananda namastestu namah pidaharaya ca ।
namo vacaspate tubhyam namaste pitavasase ॥ 17 ॥

namo’dvitiyarupaya lambakurcaya te namah ।
namah prakrsṭanetraya vipranampataye namah ॥ 18 ॥

namo bhargavasisyaya vipannahitakarine ।
namaste surasainyanamvipatchidranaketave ॥ 19 ॥

brhaspatih suracaryo dayavan subhalaksanah ।
lokatrayaguruh sriman sarvagah sarvatovibhuh ॥ 20 ॥

sarvesah sarvadatusṭah sarvadah sarvapujitah ।
akrodhano munisresṭho diptikarta jagatpita ॥ 21 ॥

visvatma visvakarta ca visvayonirayonijah ।
bhurbhuvodhanadasajabhaktajivo mahabalah ॥ 22 ॥

brhaspatih kasyapeyo dayavan subhalaksanah ।
abhisṭaphaladah sriman subhadgara namostu te ॥ 23 ॥

brhaspatissuracaryo devasurasupujitah ।
acaryodanavarisṭa suramantri purohitah ॥ 24 ॥

kalajnah kalargvetta cittadasca prajapatih ।
visnuh krsnah sadasuksmah pratidevojjvalagrahah ॥ 25 ॥

॥ iti gurvasṭottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Guru Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top