Shiva Stotram

Shri LingaashhTakam Lyrics in English

AUM liN^gaashhTakam.h Lyrics in English:

brahmamuraarisuraarchitaliN^gam.h nirmalabhaasitashobhitaliN^gam.h |
janmajaduHkhavinaashakaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashivaliN^gam.h || 1||

devamunipravaraarchitaliN^gam.h kaamadaham.h karuNaakara liN^gam.h |
raavaNadarpavinaashanaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 2||

sarvasugandhisulepitaliN^gam.h buddhivivardhanakaaraNaliN^gam.h |
siddhasuraasuravanditaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 3||

kanakamahaamaNibhUshhitaliN^gam.h phanipativeshhTita shobhita liN^gam.h |
dakshasuyaGYa vinaashana liN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 4||

kuN^kumachandanalepitaliN^gam.h paN^kajahaarasushobhitaliN^gam.h |
saJNchitapaapavinaashanaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 5||

devagaNaarchita sevitaliN^gam.h bhaavairbhaktibhireva cha liN^gam.h |
dinakarakoTiprabhaakaraliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 6||

ashhTadalopariveshhTitaliN^gam.h sarvasamudbhavakaaraNaliN^gam.h |
ashhTadaridravinaashitaliN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 7||

suragurusuravarapUjita liN^gam.h suravanapushhpa sadaarchita liN^gam.h |
paraatparaM paramaatmaka liN^gam.h tat.h praNamaami sadaashiva liN^gam.h || 8||

liN^gaashhTakamidaM puNyaM yaH paThet shivasannidhau |
shivalokamavaapnoti shivena saha modate ||

|| AUM tat.h sat.h ||

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives