Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Mahakala Shanimrityunjaya Stotram Lyrics in Gujarati | Hindu Shataka

Shri Mahakal Shani Mrityunjaya Stotra Lyrics in Gujarati:

શ્રીમહાકાલશનિમૃત્યુઞ્જયસ્તોત્રમ્
અથ શનૈશ્ચરમૃત્યુઞ્જયસ્તોત્રમ્ ।
વિનિયોગઃ-
ઓં અસ્ય શ્રી મહાકાલ શનિ મૃત્યુઞ્જયસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય પિપ્લાદ
ઋષિરનુષ્ટુપ્છન્દો મહાકાલ શનિર્દેવતા શં બીજં માયસી શક્તિઃ કાલ
પુરુષાયેતિ કીલકં મમ અકાલ અપમૃત્યુ નિવારણાર્થે પાઠે વિનિયોગઃ ।
શ્રી ગણેશાય નમઃ ।

ઓં મહાકાલ શનિ મૃત્યુઞ્જાયાય નમઃ ।
નીલાદ્રીશોભાઞ્ચિતદિવ્યમૂર્તિઃ ખડ્ગો ત્રિદણ્ડી શરચાપહસ્તઃ ।
શમ્ભુર્મહાકાલશનિઃ પુરારિર્જયત્યશેષાસુરનાશકારી ॥ ૧
મેરુપૃષ્ઠે સમાસીનં સામરસ્યે સ્થિતં શિવમ્ ।
પ્રણમ્ય શિરસા ગૌરી પૃચ્છતિસ્મ જગદ્ધિતમ્ ॥ ૨ ॥

પાર્વત્યુવાચ –
ભગવન્ ! દેવદેવેશ ! ભક્તાનુગ્રહકારક ! ।
અલ્પમૃત્યુવિનાશાય યત્ત્વયા પૂર્વ સૂચિતમ્ ॥ ૩ ॥

તદેવત્વં મહાબાહો ! લોકાનાં હિતકારકમ્ ।
તવ મૂર્તિ પ્રભેદસ્ય મહાકાલસ્ય સામ્પ્રતમ્ ॥ ૪ ॥

શનેર્મૃત્યુઞ્જયસ્તોત્રં બ્રૂહિ મે નેત્રજન્મનઃ ।
અકાલ મૃત્યુહરણમપમૃત્યુ નિવારણમ્ ॥ ૫ ॥

શનિમન્ત્રપ્રભેદા યે તૈર્યુક્તં યત્સ્તવં શુભમ્ ।
પ્રતિનામ ચથુર્યન્તં નમોન્તં મનુનાયુતમ્ ॥ ૬ ॥

શ્રીશઙ્કર ઉવાચ –
નિત્યે પ્રિયતમે ગૌરિ સર્વલોક-હિતેરતે ।
ગુહ્યાદ્ગુહ્યતમં દિવ્યં સર્વલોકોપકારકમ્ ॥ ૭ ॥

શનિમૃત્યુઞ્જયસ્તોત્રં પ્રવક્ષ્યામિ તવઽધુના ।
સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યં સર્વશત્રુ વિમર્દનમ્ ॥ ૮ ॥

સર્વરોગપ્રશમનં સર્વાપદ્વિનિવારણમ્ ।
શરીરારોગ્યકરણમાયુર્વૃદ્ધિકરં નૃણામ્ ॥ ૯ ॥

યદિ ભક્તાસિ મે ગૌરી ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ।
ગોપિતં સર્વતન્ત્રેષુ તચ્છ્રણુષ્વ મહેશ્વરી ! ॥ ૧૦ ॥

ઋષિન્યાસં કરન્યાસં દેહન્યાસં સમાચરેત્ ।
મહોગ્રં મૂર્ઘ્નિ વિન્યસ્ય મુખે વૈવસ્વતં ન્યસેત્ ॥ ૧૧ ॥

ગલે તુ વિન્યસેન્મન્દં બાહ્વોર્મહાગ્રહં ન્યસેત્ ।
હૃદિ ન્યસેન્મહાકાલં ગુહ્યે કૃશતનું ન્યસેત્ ॥ ૧૨ ॥

જાન્વોમ્તૂડુચરં ન્યસ્ય પાદયોસ્તુ શનૈશ્ચરમ્ ।
એવં ન્યાસવિધિ કૃત્વા પશ્ચાત્ કાલાત્મનઃ શનેઃ ॥ ૧૩ ॥

ન્યાસં ધ્યાનં પ્રવક્ષ્યામિ તનૌ શ્યાર્વા પઠેન્નરઃ ।
કલ્પાદિયુગભેદાંશ્ચ કરાઙ્ગન્યાસરુપિણઃ ॥ ૧૪ ॥

કાલાત્મનો ન્યસેદ્ ગાત્રે મૃત્યુઞ્જય ! નમોઽસ્તુ તે ।
મન્વન્તરાણિ સર્વાણિ મહાકાલસ્વરુપિણઃ ॥ ૧૫ ॥

ભાવયેત્પ્રતિ પ્રત્યઙ્ગે મહાકાલાય તે નમઃ ।
ભાવયેત્પ્રભવાદ્યબ્દાન્ શીર્ષે કાલજિતે નમઃ ॥ ૧૬ ॥

નમસ્તે નિત્યસેવ્યાય વિન્યસેદયને ભ્રુવોઃ ।
સૌરયે ચ નમસ્તેઽતુ ગણ્ડયોર્વિન્યસેદૃતૂન્ ॥ ૧૭ ॥

શ્રાવણં ભાવયેદક્ષ્ણોર્નમઃ કૃષ્ણનિભાય ચ ।
મહોગ્રાય નમો ભાર્દં તથા શ્રવણયોર્ન્યસેત્ ॥ ૧૮ ॥

નમો વૈ દુર્નિરીક્ષ્યાય ચાશ્વિનં વિન્યસેન્મુખે ।
નમો નીલમયૂખાય ગ્રીવાયાં કાર્તિકં ન્યસેત્ ॥ ૧૯ ॥

માર્ગશીર્ષ ન્યસેદ્-બાહ્વોર્મહારૌદ્રાય તે નમઃ ।
ઊર્દ્વલોક-નિવાસાય પૌષં તુ હૃદયે ન્યસેત્ ॥ ૨૦ ॥

નમઃ કાલપ્રબોધાય માઘં વૈ ચોદરેન્યસેત્ ।
મન્દગાય નમો મેઢ્રે ન્યસેર્દ્વફાલ્ગુનં તથા ॥ ૨૧ ॥

ઊર્વોર્ન્યસેચ્ચૈત્રમાસં નમઃ શિવોસ્ભવાય ચ ।
વૈશાખં વિન્યસેજ્જાન્વોર્નમઃ સંવર્ત્તકાય ચ ॥ ૨૨ ॥

જઙ્ઘયોર્ભાવયેજ્જ્યેષ્ઠં ભૈરવાય નમસ્તથા ।
આષાઢ़ં પાદ્યોશ્ચૈવ શનયે ચ નમસ્તથા ॥ ૨૩ ॥

કૃષ્ણપક્ષં ચ ક્રૂરાય નમઃ આપાદમસ્તકે ।
ન્યસેદાશીર્ષપાદાન્તે શુક્લપક્ષં ગ્રહાય ચ ॥ ૨૪ ॥

નયસેન્મૂલં પાદયોશ્ચ ગ્રહાય શનયે નમઃ ।
નમઃ સર્વજિતે ચૈવ તોયં સર્વાઙ્ગુલૌ ન્યસેત્ ॥ ૨૫ ॥

ન્યસેદ્-ગુલ્ફ-દ્વયે વિશ્વં નમઃ શુષ્કતરાય ચ ।
વિષ્ણુભં ભાવયેજ્જઙ્ઘોભયે શિષ્ટતમાય તે ॥ ૨૬ ॥

જાનુદ્વયે ધનિષ્ઠાં ચ ન્યસેત્ કૃષ્ણરુચે નમઃ ।
ઊરુદ્વયે વારુર્ણાન્ન્યસેત્કાલભૃતે નમઃ ॥ ૨૭ ॥

પૂર્વભાદ્રં ન્યસેન્મેઢ્રે જટાજૂટધરાય ચ ।
પૃષ્ઠઉત્તરભાદ્રં ચ કરાલાય નમસ્તથા ॥ ૨૮ ॥

રેવતીં ચ ન્યસેન્નાભો નમો મન્દચરાય ચ ।
ગર્ભદેશે ન્યસેદ્દસ્ત્રં નમઃ શ્યામતરાય ચ ॥ ૨૯ ॥

નમો ભોગિસ્રજે નિત્યં યમં સ્તનયુગે ન્યસેત્ ।
ન્યેસત્કૃત્તિકાં હૃદયે નમસ્તૈલપ્રિયાય ચ ॥ ૩૦ ॥

રોહિણીં ભાવયેદ્ધસ્તે નમસ્તે ખડ્ગધારીણે ।
મૃગં ન્યેસતદ્વામ હસ્તે ત્રિદણ્ડોલ્લસિતાય ચ ॥ ૩૧ ॥

દક્ષોર્દ્ધ્વ ભાવયેદ્રૌદ્રં નમો વૈ બાણધારિણે ।
પુનર્વસુમૂર્દ્ધ્વ નમો વૈ ચાપધારિણે ॥ ૩૨ ॥

તિષ્યં ન્યસેદ્દક્ષબાહૌ નમસ્તે હર મન્યવે ।
સાર્પં ન્યસેદ્વામબાહૌ ચોગ્રચાપાય તે નમઃ ॥ ૩૩ ॥

મઘાં વિભાવયેત્કણ્ઠે નમસ્તે ભસ્મધારિણે ।
મુખે ન્યસેદ્-ભગર્ક્ષ ચ નમઃ ક્રૂરગ્રહાય ચ ॥ ૩૪ ॥

ભાવયેદ્દક્ષનાસાયામર્યમાણશ્વ યોગિને ।
ભાવયેદ્વામનાસાયાં હસ્તર્ક્ષં ધારિણે નમઃ ॥ ૩૫ ॥

ત્વાષ્ટ્રં ન્યસેદ્દક્ષકર્ણે કૃસરાન્ન પ્રિયાય તે ।
સ્વાતીં ન્યેસદ્વામકર્ણે નમો બૃહ્મમયાય તે ॥ ૩૬ ॥

વિશાખાં ચ દક્ષનેત્રે નમસ્તે જ્ઞાનદૃષ્ટયે ।
મૈત્રં ન્યસેદ્વામનેત્રે નમોઽન્ધલોચનાય તે ॥ ૩૭ ॥

શાક્રં ન્યસેચ્ચ શિરસિ નમઃ સંવર્તકાય ચ ।
વિષ્કુમ્ભં ભાવયેચ્છીર્ષેસન્ધૌ કાલાય તે નમઃ ॥ ૩૮ ॥

પ્રીતિયોગં ભ્રુવોઃ સન્ધૌ મહામન્દં ! નમોઽસ્તુ તે ।
નેત્રયોઃ સન્ધાવાયુષ્મદ્યોગં ભીષ્માય તે નમઃ ॥ ૩૯ ॥

સૌભાગ્યં ભાવયેન્નાસાસન્ધૌ ફલાશનાય ચ ।
શોભનં ભાવયેત્કર્ણે સન્ધૌ પિણ્યાત્મને નમઃ ॥ ૪૦ ॥

નમઃ કૃષ્ણયાતિગણ્ડં હનુસન્ધૌ વિભાવયેત્ ।
નમો નિર્માંસદેહાય સુકર્માણં શિરોધરે ॥ ૪૧ ॥

ધૃતિં ન્યસેદ્દક્ષવાહૌ પૃષ્ઠે છાયાસુતાય ચ ।
તન્મૂલસન્ધૌ શૂલં ચ ન્યસેદુગ્રાય તે નમઃ ॥ ૪૨ ॥

તત્કૂર્પરે ન્યસેદગણ્ડે નિત્યાનન્દાય તે નમઃ ।
વૃદ્ધિં તન્મણિબન્ધે ચ કાલજ્ઞાય નમો ન્યસેત્ ॥ ૪૩ ॥

ધ્રુવં તદ્ઙ્ગુલી-મૂલસન્ધૌ કૃષ્ણાય તે નમઃ ।
વ્યાઘાતં ભાવયેદ્વામબાહુપૃષ્ઠે કૃશાય ચ ॥ ૪૪ ॥

હર્ષણં તન્મૂલસન્ધૌ ભુતસન્તાપિને નમઃ ।
તત્કૂર્પરે ન્યસેદ્વજ્રં સાનન્દાય નમોઽસ્તુ તે ॥ ૪૫ ॥

સિદ્ધિં તન્મણિબન્ધે ચ ન્યસેત્ કાલાગ્નયે નમઃ ।
વ્યતીપાતં કરાગ્રેષુ ન્યસેત્કાલકૃતે નમઃ ॥ ૪૬ ॥

વરીયાંસં દક્ષપાર્શ્વસન્ધૌ કાલાત્મને નમઃ ।
પરિઘં ભાવયેદ્વામપાર્શ્વસન્ધૌ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૪૭ ॥

ન્યસેદ્દક્ષોરુસન્ધૌ ચ શિવં વૈ કાલસાક્ષિણે ।
તજ્જાનૌ ભાવયેત્સિદ્ધિં મહાદેહાય તે નમઃ ॥ ૪૮ ॥

સાધ્યં ન્યસેચ્ચ તદ્-ગુલ્ફસન્ધૌ ઘોરાય તે નમઃ ।
ન્યસેત્તદઙ્ગુલીસન્ધૌ શુભં રૌદ્રાય તે નમઃ ॥ ૪૯ ॥

ન્યસેદ્વામારુસન્ધૌ ચ શુક્લકાલવિદે નમઃ ।
બ્રહ્મયોગં ચ તજ્જાનો ન્યસેત્સદ્યોગિને નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ઐન્દ્રં તદ્-ગુલ્ફસન્ધૌ ચ યોગાઽધીશાય તે નમઃ ।
ન્યસેત્તદઙ્ગુલીસન્ધૌ નમો ભવ્યાય વૈધૃતિમ્ ॥ ૫૧ ॥

ચર્મણિ બવકરણં ભાવયેદ્યજ્વને નમઃ ।
બાલવં ભાવયેદ્રક્તે સંહારક ! નમોઽસ્તુ તે ॥ ૫૨ ॥

કૌલવં ભાવયેદસ્થ્નિ નમસ્તે સર્વભક્ષિણે ।
તૈત્તિલં ભાવયેન્મસિ આમમાંસપ્રિયાય તે ॥ ૫૩ ॥

ગરં ન્યસેદ્વપાયાં ચ સર્વગ્રાસાય તે નમઃ ।
ન્યસેદ્વણિજં મજ્જાયાં સર્વાન્તક ! નમોઽસ્તુ તે ॥ ૫૪ ॥

વિર્યેવિભાવયેદ્વિષ્ટિં નમો મન્યૂગ્રતેજસે ।
રુદ્રમિત્ર ! પિતૃવસુવારીણ્યેતાંશ્ચ પઞ્ચ ચ ॥ ૫૫ ॥

મુહૂર્તાંશ્ચ દક્ષપાદનખેષુ ભાવયેન્નમઃ ।
ખગેશાય ચ ખસ્થાય ખેચરાય સ્વરુપિણે ॥ ૫૬ ॥

પુરુહૂતશતમખે વિશ્વવેધો-વિધૂંસ્તથા ।
મુહૂર્તાંશ્ચ વામપાદનખેષુ ભાવયેન્નમઃ ॥ ૫૭ ॥

સત્યવ્રતાય સત્યાય નિત્યસત્યાય તે નમઃ ।
સિદ્ધેશ્વર ! નમસ્તુભ્યં યોગેશ્વર ! નમોઽસ્તુ તે ॥ ૫૮ ॥

વહ્નિનક્તઞ્ચરાંશ્ચૈવ વરુણાર્યમયોનકાન્ ।
મુહૂર્તાંશ્ચ દક્ષહસ્તનખેષુ ભાવયેન્નમઃ ॥ ૫૯ ॥

લગ્નોદયાય દીર્ઘાય માર્ગિણે દક્ષદૃષ્ટયે ।
વક્રાય ચાતિક્રૂરાય નમસ્તે વામદૃષ્ટયે ॥ ૬૦ ॥

વામહસ્તનખેષ્વન્ત્યવર્ણેશાય નમોઽસ્તુ તે ।
ગિરિશાહિર્બુધ્ન્યપૂષાજપષ્દ્દસ્ત્રાંશ્ચ ભાવયેત્ ॥ ૬૧ ॥

રાશિભોક્ત્રે રાશિગાય રાશિભ્રમણકારિણે ।
રાશિનાથાય રાશીનાં ફલદાત્રે નમોઽસ્તુ તે ॥ ૬૨ ॥

યમાગ્નિ-ચન્દ્રાદિતિજવિધાતૃંશ્ચ વિભાવયેત્ ।
ઊર્દ્ધ્વ-હસ્ત-દક્ષનખેષ્વત્યકાલાય તે નમઃ ॥ ૬૩ ॥

તુલોચ્ચસ્થાય સૌમ્યાય નક્રકુમ્ભગૃહાય ચ ।
સમીરત્વષ્ટજીવાંશ્ચ વિષ્ણુ તિગ્મ દ્યુતીન્નયસેત્ ॥ ૬૪ ॥

ઊર્ધ્વ-વામહસ્ત-નખેષ્વન્યગ્રહ નિવારિણે ।
તુષ્ટાય ચ વરિષ્ઠાય નમો રાહુસખાય ચ ॥ ૬૫ ॥

રવિવારં લલાટે ચ ન્યસેદ્-ભીમદૃશે નમઃ ।
સોમવારં ન્યસેદાસ્યે નમો મૃતપ્રિયાય ચ ॥ ૬૬ ॥

ભૌમવારં ન્યસેત્સ્વાન્તે નમો બ્રહ્મ-સ્વરુપિણે ।
મેઢ્રં ન્યસેત્સૌમ્યવારં નમો જીવ-સ્વરુપિણે ॥ ૬૭ ॥

વૃષણે ગુરુવારં ચ નમો મન્ત્ર-સ્વરુપિણે ।
ભૃગુવારં મલદ્વારે નમઃ પ્રલયકારિણે ॥ ૬૮ ॥

પાદયોઃ શનિવારં ચ નિર્માંસાય નમોઽસ્તુ તે ।
ઘટિકા ન્યસેત્કેશેષુ નમસ્તે સૂક્ષ્મરુપિણે ॥ ૬૯ ॥

કાલરુપિન્નમસ્તેઽસ્તુ સર્વપાપપ્રણાશકઃ !।
ત્રિપુરસ્ય વધાર્થાંય શમ્ભુજાતાય તે નમઃ ॥ ૭૦ ॥

નમઃ કાલશરીરાય કાલનુન્નાય તે નમઃ ।
કાલહેતો ! નમસ્તુભ્યં કાલનન્દાય વૈ નમઃ ॥ ૭૧ ॥

અખણ્ડદણ્ડમાનાય ત્વનાદ્યન્તાય વૈ નમઃ ।
કાલદેવાય કાલાય કાલકાલાય તે નમઃ ॥ ૭૨ ॥

નિમેષાદિમહાકલ્પકાલરુપં ચ ભૈરવમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૩ ॥

દાતારં સર્વભવ્યાનાં ભક્તાનામભયઙ્કરમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૪ ॥

કર્ત્તારં સર્વદુઃખાનાં દુષ્ટાનાં ભયવર્ધનમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૫ ॥

હર્ત્તારં ગ્રહજાતાનાં ફલાનામઘકારિણામ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૬ ॥

સર્વેષામેવ ભૂતાનાં સુખદં શાન્તમવ્યયમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૭ ॥

કારણં સુખદુઃખાનાં ભાવાઽભાવ-સ્વરુપિણમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૮ ॥

અકાલ-મૃત્યુ-હરણઽમપમૃત્યુ નિવારણમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૭૯ ॥

કાલરુપેણ સંસાર ભક્ષયન્તં મહાગ્રહમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૮૦ ॥

દુર્નિરીક્ષ્યં સ્થૂલરોમં ભીષણં દીર્ઘ-લોચનમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૮૧ ॥

ગ્રહાણાં ગ્રહભૂતં ચ સર્વગ્રહ-નિવારણમ્ ।
મૃત્યુઞ્જયં મહાકાલં નમસ્યામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૮૨ ॥

કાલસ્ય વશગાઃ સર્વે ન કાલઃ કસ્યચિદ્વશઃ ।
તસ્માત્ત્વાં કાલપુરુષં પ્રણતોઽસ્મિ શનૈશ્ચરમ્ ॥ ૮૩ ॥

કાલદેવ જગત્સર્વં કાલ એવ વિલીયતે ।
કાલરુપં સ્વયં શમ્ભુઃ કાલાત્મા ગ્રહદેવતા ॥ ૮૪ ॥

ચણ્ડીશો રુદ્રડાકિન્યાક્રાન્તશ્ચણ્ડીશ ઉચ્યતે ।
વિદ્યુદાકલિતો નદ્યાં સમારુઢો રસાધિપઃ ॥ ૮૫ ॥

ચણ્ડીશઃ શુકસંયુક્તો જિહ્વયા લલિતઃ પુનઃ ।
ક્ષતજસ્તામસી શોભી સ્થિરાત્મા વિદ્યુતા યુતઃ ॥ ૮૬ ॥

નમોઽન્તો મનુરિત્યેષ શનિતુષ્ટિકરઃ શિવે ।
આદ્યન્તેઽષ્ટોત્તરશતં મનુમેનં જપેન્નરઃ ॥ ૮૭ ॥

યઃ પઠેચ્છ્રણુયાદ્વાપિ ધ્યાત્ત્વા સમ્પૂજ્ય ભક્તિતઃ ।
ત્રસ્ય મૃત્યોર્ભયં નૈવ શતવર્ષાવધિપ્રિયે ! ॥ ૮૮ ॥

જ્વરાઃ સર્વે વિનશ્યન્તિ દદ્રુ-વિસ્ફોટકચ્છુકાઃ ।
દિવા સૌરિં સ્મરેત્ રાત્રૌ મહાકાલં યજન્ પઠેત ॥ ૮૯ ॥

જન્મર્ક્ષે ચ યદા સૌરિર્જપેદેતત્સહસ્રકમ્ ।
વેધગે વામવેધે વા જપેદર્દ્ધસહસ્રકમ્ ॥ ૯૦ ॥

દ્વિતીયે દ્વાદશે મન્દે તનૌ વા ચાષ્ટમેઽપિ વા ।
તત્તદ્રાશૌ ભવેદ્યાવત્ પઠેત્તાવદ્દિનાવધિ ॥ ૯૧ ॥

ચતુર્થે દશમે વાઽપિ સપ્તમે નવપઞ્ચમે ।
ગોચરે જન્મલગ્નેશે દશાસ્વન્તર્દશાસુ ચ ॥ ૯૨ ॥

ગુરુલાઘવજ્ઞાનેન પઠેદાવૃત્તિસઙ્ખ્યયા ।
શતમેકં ત્રયં વાથ શતયુગ્મં કદાચન ॥ ૯૩ ॥

આપદસ્તસ્ય નશ્યન્તિ પાપાનિ ચ જયં ભવેત્ ।
મહાકાલાલયે પીઠે હ્યથવા જલસન્નિધૌ ॥ ૯૪ ॥

પુણ્યક્ષેત્રેઽશ્વત્થમૂલે તૈલકુમ્ભાગ્રતો ગૃહે ।
નિયમેનૈકભક્તેન બ્રહ્મચર્યેણ મૌનિના ॥ ૯૫ ॥

શ્રોતવ્યં પઠિતવ્યં ચ સાધકાનાં સુખાવહમ્ ।
પરં સ્વસ્ત્યયનં પુણ્યં સ્તોત્રં મૃત્યુઞ્જયાભિધમ્ ॥ ૯૬ ॥

કાલક્રમેણ કથિતં ન્યાસક્રમ સમન્વિતમ્ ।
પ્રાતઃકાલે શુચિર્ભૂત્વા પૂજાયાં ચ નિશામુખે ॥ ૯૭ ॥

પઠતાં નૈવ દુષ્ટેભ્યો વ્યાઘ્રસર્પાદિતો ભયમ્ ।
નાગ્નિતો ન જલાદ્વાયોર્દેશે દેશાન્તરેઽથવા ॥ ૯૮ ॥

નાઽકાલે મરણં તેષાં નાઽપમૃત્યુભયં ભવેત્ ।
આયુર્વર્ષશતં સાગ્રં ભવન્તિ ચિરજીવિનઃ ॥ ૯૯ ॥

નાઽતઃ પરતરં સ્તોત્રં શનિતુષ્ટિકરં મહત્ ।
શાન્તિકં શીઘ્રફલદં સ્તોત્રમેતન્મયોદિતમ્ ॥ ૧૦૦ ॥

તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન યદીચ્છેદાત્મનો હિતમ્ ।
કથનીયં મહાદેવિ ! નૈવાભક્તસ્ય કસ્યચિત્ ॥ ૧૦૧ ॥

॥ ઇતિ માર્તણ્ડભૈરવતન્ત્રે મહાકાલશનિમૃત્યુઞ્જયસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top