Home / Ashtaka / Shri Manmahaprabhorashtakam Shrisvarupacharitamritam Lyrics in Gujarati With Meaning

Shri Manmahaprabhorashtakam Shrisvarupacharitamritam Lyrics in Gujarati With Meaning

શ્રીમન્મહાપ્રભોરષ્ટકમ્ શ્રીસ્વરૂપચરિતામૃતમ્ Lyrics in Gujarati:

સ્વરૂપ ! ભવતો ભવત્વયમિતિ સ્મિતસ્નિગ્ધયા
ગિરૈવ રઘુનાથમુત્પુલકિગાત્રમુલ્લાસયન્ ।
રહસ્યુપદિશન્ નિજપ્રણયગૂઢમુદ્રાં સ્વયં
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૧॥

સ્વરૂપ ! મમ હૃદ્વ્રણં બત વિવેદ રૂપઃ કથં
લિલેખ યદયં પઠ ત્વમપિ તાલપત્રેઽક્ષરમ્ ।
ઇતિ પ્રણયવેલ્લિતં વિદધદાશુ રૂપાન્તરં
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૨॥

સ્વરૂપ ! પરકીયસત્પ્રવરવસ્તુનાશેચ્છતાં
દધજ્જન ઇહ ત્વયા પરિચિતો ન વેતીક્ષયમ્ ।
સનાતનમુદિત્ય વિસ્મિતમુખં મહાવિસ્મિતં
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૩॥

સ્વરૂપ ! હરિનામ યજ્ જગદઘોષયં તેન કિં
ન વાચયિતુમપ્યથાશકમિમં શિવાનન્દજમ્ ।
ઇતિ સ્વપદલેહનૈઃ શિશુમચીકરન્ યઃ કવિં
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૪॥

સ્વરૂપ ! રસરીતિરમ્બુજદૃશાં વ્રજે ભણ્યતાં
ઘનપ્રણયમાનજા શ્રુતિયુગં મમોત્કણ્ઠતે ।
રમા યદિહ માનિની તદપિ લોકયેતિ બ્રુવન્
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૫॥

સ્વરૂપ ! રસમન્દિરં ભવસિ મન્મુદામાસ્પદં
ત્વમત્ર પુરુષોત્તમે વ્રજભુવીવ મે વર્તસે ।
ઇતિ સ્વપરિરમ્ભણૈઃ પુલકિનં વ્યધાત્તં ચ યો
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૬॥

સ્વરૂપ ! કિમપીક્ષિતં ક્વ નુ વિભો નિશિ સ્વપ્નતઃ
પ્રભો કથય કિં નુ તન્નવયુવા વરામ્ભોધરઃ ।
વ્યધાત્કિમયમીક્ષ્યતે કિમુ ન હીત્યગાત્તાં દશાં
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૭॥

સ્વરૂપ ! મમ નેત્રયોઃ પુરત એવ કૃષ્ણો હસન્ન્
ઉપૈતિ ન કરગ્રહં બત દદાતિ હા કિં સખે ।
ઇતિ સ્ખલતિ ધાવતિ શ્વસિતિ ઘૂર્ણતે યઃ સદા
વિરાજતુ ચિરાય મે હૃદિ સ ગૌરચન્દ્રઃ પ્રભુઃ ॥ ૮॥

સ્વરૂપચરિતામૃતં કિલ મહાપ્રભોરષ્ટકં
રહસ્યતમમદ્ભુતં પઠતિ યઃ કૃતી પ્રત્યહમ્ ।
સ્વરૂપપરિવારતાં નયતિ તં શચીનન્દનો
ઘનપ્રણયમાધુરીં સ્વપદયોઃ સમાત્વાદયન્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીવિશ્વનાથચક્રવર્તિઠક્કુરવિરચિતસ્તવામૃતલહર્યાં
શ્રીમહાપ્રભોરષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shri Manmahaprabhorashtakam Shrisvarupacharitamritam Meaning:

Svarupa Damodara, he is yours." With these words affectionately marked with a smile and making Raghunatha dasa so happy the hairs of his body stood erect, Lord Gauracandra gave a sign of His deep love in that secluded place. May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 1 ||

Svarupa Damodara, how did Rupa Gosvami understand the wound in My heart? Read this verse he wrote about it on this palm leaf." Speaking these words, the Lord made Rupa Gosvami's heart tremble with ecstatic love. May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 2 ||

Svarupa Damodara, among these aspiring devotees you have not selected one worthy to explain the most exalted parakiya-rasa." With a glance the Lord then singled out the astonished Sanatana Gosvami. May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 3 ||

Svarupa Damodara, I made the entire universe chant Lord Hari's name. Why can I not make this son of Sivananda Sena chant?" By speaking these words the Lord transformed that child into a great poet. May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 4 ||

Svarupa Damodara, let the lotus-eyed gopis describe the nectar stream that flows in Vraja. My ears yearn for that stream, which is born from intense jealous love. Here is the jealous goddess of fortune! Look!" Speaking in this way, may Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 5 ||

Svarupa Damodara, you are a temple of nectar! You are the home of My happiness! Here in Jagannatha Puri you are My Vraja!" Speaking these words and embracing him, the Lord overwhelmed Svarupa Damodara, making the hairs of his body stand up in ecstasy. May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 6 ||

Svarupa Damodara, what did I see?"
"Where, my Lord?"
"In a dream at night."
"Tell me, what was it, my Lord."
"It was a youth that was a monsoon cloud."
"What did He do? Do You see Him now?"
"He has not left My sight."
May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 7 ||

Svarupa Damodara, why does smiling Krsna not come before My eyes? O Friend, why does He not extend His hand to Me?" Again and again He runs, stumbles, sighs, and trembles. May Lord Gauracandra eternally shine in my heart. || 8 ||

Lord Caitanya makes a saintly devotee who daily reads these eight wonderful and confidential verses glorifying Sri Caitanya Mahaprabhu and filled with the nectar pastimes of the Lord with Svarupa Damodara Gosvami taste the sweetness of deep love for His lotus feet. He makes him a personal associate of Svarupa Damodara. || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment