Home / Ashtaka / Shri Narayanaguru's Vasudeva Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shri Narayanaguru's Vasudeva Ashtakam Lyrics in Punjabi

Sri Vasudeva Ashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਵਾਸੁਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਸੀਰੁਹਪਾਞ੍ਚਜਨ੍ਯਕੌਮੋਦਕੀਭਯਨਿਵਾਰਣਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਵਤ੍ਸ ਸਕਲਾਮਯਮੂਲਨਾਸ਼ਿਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੧॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦ ਗੋਪਸੁਤ ਗੋਗਣਪਾਲਲੋਲ ਗੋਪੀਜਨਾਙ੍ਗਕਮਨੀਯਨਿਜਾਙ੍ਗਸਙ੍ਗ ।
ਗੋਦੇਵਿਵਲ੍ਲਭ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮੁਖ੍ਯਵਨ੍ਦ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੨॥

ਨੀਲਾਲ਼ਿਕੇਸ਼ ਪਰਿਭੂਸ਼ਿਤਬਰ੍ਹਿਬਰ੍ਹ ਕਾਲ਼ਾਂਬੁਦਦ੍ਯੁਤਿਕਲ਼ਾਯਕਲ਼ੇਬਰਾਭ ।
ਵੀਰ ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਜਨਵਤ੍ਸਲ ਨੀਰਜਾਕ੍ਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੩॥

ਆਨਨ੍ਦਰੂਪ ਜਨਕਾਨਕਪੂਰ੍ਵਦੁਨ੍ਦੁਭ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸਾਗਰ ਸੁਧਾਕਰਸੌਕੁਮਾਰ੍ਯ ।
ਮਾਨਾਪਮਾਨਸਮਮਾਨਸ ਰਾਜਹਂਸ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੪॥

ਮਞ੍ਜੀਰਮਞ੍ਜੁਮਣਿਸ਼ਿਞ੍ਜਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮ ਕਞ੍ਜਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ ਕਰੁਣਾਕਰ ਕਞ੍ਜਨਾਭ ।
ਸਞ੍ਜੀਵਨੌਸ਼ਧ ਸੁਧਾਮਯ ਸਾਧੁਰਮ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੫॥

ਕਂਸਾਸੁਰਦ੍ਵਿਰਦ ਕੇਸਰਿਵੀਰ ਗ़ੋਰਵੈਰਾਕਰਾਮਯਵਿਰੋਧਕਰਾਜ ਸ਼ੌਰੇ ।
ਹਂਸਾਦਿਰਮ੍ਯ ਸਰਸੀਰੁਹਪਾਦਮੂਲ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੬॥

ਸਂਸਾਰਸਙ੍ਕਟਵਿਸ਼ਙ੍ਕਟਕਙ੍ਕਟਾਯ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਯ ਸਦਯਾਯ ਸਨਾਤਨਾਯ ।
ਸਚ੍ਚਿਨ੍ਮਯਾਯ ਭਵਤੇ ਸਤਤਂ ਨਮੋਸ੍ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੭॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾਯ ਭਵਸ਼ੋਕਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਮੁਨਿਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ।
ਨਕ੍ਤਂ ਦਿਵਂ ਭਗਵਤੇ ਨਤਿਰਸ੍ਮਦੀਯਾ ਸ਼੍ਰੀਭੂਪਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਸਕਲਾਮਯਂ ਮੇ ॥ ੮॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣਗੁਰੁਵਿਰਚਿਤਂ ਵਾਸੁਦੇਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment