Home / Ashtaka / Shri Pavanaja Ashtakam Lyrics in English

Shri Pavanaja Ashtakam Lyrics in English

śrīpavanajāṣṭakam Lyrics in English:

bhavabhayapaham bharatipatim bhajakasaukhyadam bhanudidhitim ।
bhuvanasundaram bhūtidam harim bhajata sajjana marutatmajam ॥ 1॥

amitavikramam hyañjanasutam bhayavinasanam tvabjalocanam ।
asuraghatinam hyabdhilanghinam bhajata sajjana marutatmajam ॥ 2॥

parabhayankaram panḍunandanam patitapavanam papaharinam ।
paramasundaram pankajananam bhajata sajjana marutatmajam ॥ 3॥

kalivinasakam kauravantakam kalusasamharam kamitapradam ।
kurukulodbhavam kumbhinipatim bhajata sajjana marutatmajam ॥ 4॥

matavivardhanam mayimardanam manivibhañjanam madhvanamakam ।
mahitasanmatim manadayakam bhajata sajjana marutatmajam ॥ 5॥

dvijakulodbhavam divyavigraham ditijaharinam dinaraksakam ।
dinakaraprabham divyamanasam bhajata sajjana marutatmajam ॥ 6॥

kapikulodbhavam kesarisutam bharatapankajam bhimanamakam ।
vibudhavanditam vipravamsajam bhajata sajjana marutatmajam ॥ 7॥

pathati yah puman papanasakam pavanajastakam punyavardhanam ।
paramasaukhyadam jñanamuttamam bhuvi sunirmalam yati sampadam ॥ 8॥

Add Comment

Click here to post a comment