Home / Ashtaka / Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in Kannada | Sree Raghunathashtakam

Shri Raghunatha Ashtakam Lyrics in Kannada | Sree Raghunathashtakam

Sri Raghunatha Ashtakam Text in Kannada :

॥ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಶುನಾಸೀರಾಧೀಶೈರವನಿತಲಜ್ಞಪ್ತೀಡಿತಗುಣಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಽಜಂ ಜಾತಂ ತಪನಕುಲಚಂಡಾಂಶುಮಪರಮ್ ।
ಸಿತೇ ವೃದ್ಧಿಂ ತಾರಾಧಿಪತಿಮಿವ ಯನ್ತಂ ನಿಜಗೃಹೇ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 1॥

ನಿಹನ್ತಾರಂ ಶೈವಂ ಧನುರಿವ ಇವೇಕ್ಷುಂ ನೃಪಗಣೇ
ಪಥಿ ಜ್ಯಾಕೃಷ್ಟೇನ ಪ್ರಬಲಭೃಗುವರ್ಯಸ್ಯ ಶಮನಮ್ ।
ವಿಹಾರಂ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಂ ತದನು ಭಜಮಾನಂ ಸುವಿಮಲಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 2॥

ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ನೀತ್ವಾ ವನಮನುಗತಂ ದಾರಸಹಿತಂ
ಸಸೌಮಿತ್ರಿಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೇಪ್ಸಿತಮಪಿ ಸುರಾಣಾಂ ನೃಪಸುಖಮ್ ।
ವಿರುಪಾದ್ರಾಕ್ಷಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯವಿರಹಸನ್ತಾಪಮನಸಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 3॥

ವಿರಾಧಂ ಸ್ವರ್ನೀತ್ವಾ ತದನು ಚ ಕಬನ್ಧಂ ಸುರರಿಪುಂ
ಗತಂ ಪಮ್ಪಾತೀರೇ ಪವನಸುತಸಮ್ಮೇಲನಸುಖಮ್ ।
ಗತಂ ಕಿಷ್ಕಿನ್ಧಾಯಾಂ ವಿದಿತಗುಣಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 4॥

ಪ್ರಿಯಾಪ್ರೇಕ್ಷೋತ್ಕಂಠಂ ಜಲನಿಧಿಗತಂ ವಾನರಯುತಂ
ಜಲೇ ಸೇತುಂ ಬದ್ಧ್ವಾಽಸುರಕುಲ ನಿಹನ್ತಾರಮನಘಮ್ ।
ವಿಶುದ್ಧಾಮರ್ಧಾಂಗೀಂ ಹುತಭುಜಿ ಸಮೀಕ್ಷನ್ತಮಚಲಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 5॥

ವಿಮಾನಂ ಚಾರುಹ್ಯಾಽನುಜಜನಕಜಾಸೇವಿತಪದ
ಮಯೋಧ್ಯಾಯಾಂ ಗತ್ವಾ ನೃಪಪದಮವಾಪ್ತಾರಮಜರಮ್ ।
ಸುಯಜ್ಞೈಸ್ತೃಪ್ತಾರಂ ನಿಜಮುಖಸುರಾನ್ ಶಾನ್ತಮನಸಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 6॥

ಪ್ರಜಾಂ ಸಂಸ್ಥಾತಾರಂ ವಿಹಿತನಿಜಧರ್ಮೇ ಶ್ರುತಿಪಥಂ
ಸದಾಚಾರಂ ವೇದೋದಿತಮಪಿ ಚ ಕರ್ತಾರಮಖಿಲಮ್ ।
ನೃಷು ಪ್ರೇಮೋದ್ರೇಕಂ ನಿಖಿಲಮನುಜಾನಾಂ ಹಿತಕರಂ
ಸತೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 7॥

ತಮಃ ಕೀರ್ತ್ಯಾಶೇಷಾಃ ಶ್ರವಣಗದನಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಿಜಮುಖಾಸ್ತರಿಷ್ಯನ್ತಿ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಜಗತಿ ಖಲು ಗನ್ತಾರಮಜನಮ್ ॥

ಅತಸ್ತಾಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸ್ವಪುರಮನುನೇತಾರಮಖಿಲಂ
ಸಸೀತಂ ಸಾನನ್ದಂ ಪ್ರಣತ ರಘುನಾಥಂ ಸುರನುತಮ್ ॥ 8॥

ರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಹೃದ್ಯಂ ರಘುನಾಥೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ಪಾಪರಾಶಿಘ್ನಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಶಿವದತ್ತಮಿಶ್ರಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment