Home / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 5 Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 5 Lyrics in English | Sri Rama Ashtakam

Lord Sri Rama is the seventh avatar of Sri Maha Vishnu, Lord Rama was the elder son of Kaushalya and Dasharatha in Ayodhya, the ruler of the Kingdom of Kosala. Bharata, Lakshmana and Shatrughna are brothers of Sri Rama. Sri Rama married Sita.
Sri Rama is also known as Ram, Ramachandra.

Shri Ramashtakam 5 Lyrics in English:

rajatkiritamanididhitidipitamsam
udyadbrhaspatikavipratime vahantam ।
dve kundale'nkarahitendusamanavaktram
ramam jagattrayagurum satatam bhajami ॥ 1 ॥

udyadvibhakaramaricivibodhitabja-
netram subimbadasanacchadacarunasam ।
subhramsurasmiparinirjitacaruhasam
ramam jagattrayagurum satatam bhajami ॥ 2 ॥

tam kambukanthamajamambujatulyarupam
muktavalikanakaharadhrtam vibhantam ।
vidyudvalakaganasamyutamambudam va
ramam jagattrayagurum satatam bhajami ॥ 3 ॥

uttanahastatalasamsthasahasrapatram
pancacchadadhikasatam pravarangulibhih ।
kurvatyasitakanakadyuti yasya sita
parsve'sti tam raghuvaram satatam bhajami ॥ 4 ॥

agre dhanurdharavarah kanakojjvalango
jyesthanusevanarato varabhusanadhyah ।
sesakhyadhamavaralaksmananama yasya
ramam jagattrayagurum satatam bhajami ॥ 5 ॥

yo raghavendrakulasindhusudhamsurupo
maricaraksasasubahumukhan nihatya ।
yajnam raraksa kusikanvayapunyarasim
ramam jagattrayagurum satatam bhajami ॥ 6 ॥

hatva kharatrisirasau saganau kabandham
sridandakananamadusanameva krtva ।
sugrivamaitramakarodvinihatya satrum
tam raghavam dasamukhantakaram bhajami ॥ 7 ॥

bhanktva pinakamakarojjanakatmajaya
vaivahikotsavavidhim pathi bhargavendram ।
jitva piturmudamuvaha kakutsthavaryam
ramam jagattrayagurum satatam bhajami ॥ 8 ॥

iti murari guptaviracitam ramastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment