Home / Ashtaka / Shri Rama Ashtakam 5 Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Shri Rama Ashtakam 5 Lyrics in Kannada | Sri Rama Ashtakam

Lord Sri Rama is the seventh avatar of Sri Maha Vishnu, Lord Rama was the elder son of Kaushalya and Dasharatha in Ayodhya, the ruler of the Kingdom of Kosala. Bharata, Lakshmana and Shatrughna are brothers of Sri Rama. Sri Rama married Sita.
Sri Rama is also known as Ram, Ramachandra.

Shri Ramashtakam 5 Lyrics in Kannada:

ರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ 5
ರಾಜತ್ಕಿರೀಟಮಣಿದೀಧಿತಿದೀಪಿತಾಂಶಂ
ಉದ್ಯದ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಕವಿಪ್ರತಿಮೇ ವಹನ್ತಮ್ ।
ದ್ವೇ ಕುಂಡಲೇಽಂಕರಹಿತೇನ್ದುಸಮಾನವಕ್ತ್ರಂ
ರಾಮಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 1॥

ಉದ್ಯದ್ವಿಭಾಕರಮರೀಚಿವಿಬೋಧಿತಾಬ್ಜ-
ನೇತ್ರಂ ಸುಬಿಮ್ಬದಶನಚ್ಛದಚಾರುನಾಸಮ್ ।
ಶುಭ್ರಾಂಶುರಶ್ಮಿಪರಿನಿರ್ಜಿತಚಾರುಹಾಸಂ
ರಾಮಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 2॥

ತಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠಮಜಮಮ್ಬುಜತುಲ್ಯರೂಪಂ
ಮುಕ್ತಾವಲೀಕನಕಹಾರಧೃತಂ ವಿಭಾನ್ತಮ್ ।
ವಿದ್ಯುದ್ವಲಾಕಗಣಸಂಯುತಮಮ್ಬುದಂ ವಾ
ರಾಮಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 3॥

ಉತ್ತಾನಹಸ್ತತಲಸಂಸ್ಥಸಹಸ್ರಪತ್ರಂ
ಪಂಚಚ್ಛದಾಧಿಕಶತಂ ಪ್ರವರಾಂಗುಲೀಭಿಃ ।
ಕುರ್ವತ್ಯಶೀತಕನಕದ್ಯುತಿ ಯಸ್ಯ ಸೀತಾ
ಪಾರ್ಶ್ವೇಽಸ್ತಿ ತಂ ರಘುವರಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 4॥

ಅಗ್ರೇ ಧನುರ್ಧರವರಃ ಕನಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೋ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನುಸೇವನರತೋ ವರಭೂಷಣಾಢ್ಯಃ ।
ಶೇಷಾಖ್ಯಧಾಮವರಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಮ ಯಸ್ಯ
ರಾಮಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 5॥

ಯೋ ರಾಘವೇನ್ದ್ರಕುಲಸಿನ್ಧುಸುಧಾಂಶುರೂಪೋ
ಮಾರೀಚರಾಕ್ಷಸಸುಬಾಹುಮುಖಾನ್ ನಿಹತ್ಯ ।
ಯಜ್ಞಂ ರರಕ್ಷ ಕುಶಿಕಾನ್ವಯಪುಣ್ಯರಾಶಿಂ
ರಾಮಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 6॥

ಹತ್ವಾ ಖರತ್ರಿಶಿರಸೌ ಸಗಣೌ ಕಬನ್ಧಂ
ಶ್ರೀದಂಡಕಾನನಮದೂಷಣಮೇವ ಕೃತ್ವಾ ।
ಸುಗ್ರೀವಮೈತ್ರಮಕರೋದ್ವಿನಿಹತ್ಯ ಶತ್ರುಂ
ತಂ ರಾಘವಂ ದಶಮುಖಾನ್ತಕರಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 7॥

ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಪಿನಾಕಮಕರೋಜ್ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾ
ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವವಿಧಿಂ ಪಥಿ ಭಾರ್ಗವೇನ್ದ್ರಮ್ ।
ಜಿತ್ವಾ ಪಿತುರ್ಮುದಮುವಾಹ ಕಕುತ್ಸ್ಥವರ್ಯಂ
ರಾಮಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 8॥

ಇತಿ ಮುರಾರೀ ಗುಪ್ತಾವಿರಚಿತಂ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment