Home / Ashtaka / Shri Ruchir Ashtakam 1 Lyrics in English | Ashtaka Stotram

Shri Ruchir Ashtakam 1 Lyrics in English | Ashtaka Stotram

Sri Ruchirashtakam 1 Lyrics in English:

sarvatra yah prakatayan bhuvi sadgunan svan
sriviththalo haririha svayameva yo'bhut ।
tam nityakantamatha sarvagunaikarupam
srivallabhaprabhumaham satatam smarami ॥ 1॥

rupamrtani nijasevijanaya datum
yah sandadhara sa hi laukikacarudeham ।
anandamatranikhilavayavasvarupam
bhuyo bhajami subhagam bhuvi gokulesam ॥ 2॥

puspocitasmitalasallalanalatabhi-
ralingitam nijajanepsitasatphalaḍhyam ।
srngarakalpatarumatra kamapyanalpam
srigokuloditamaham satatam bhajami ॥ 3॥

yosidbhiradbhutamasesahrsikapatraih
pepiyamanaparipurnarasasvarupam ।
brahmadidurlabhamananyajanaikalabhyam
srivallabham tamanisam subhagam bhajami ॥ 4॥

saubhagyabhumijanitam trijagadvadhunam
lavanyasindhulahariparisiktagatram ।
srngarasekharamanantayasahsvarupam
srigokulesvarameva sada bhajami ॥ 5॥

saundaryapadmamadhuvancitamanasaistu
samsevitam madhukaraih ksitisundarinam ।
anandakandamaravindadalayataksam
tam gokulavanigatam nibhrtam bhajami ॥ 6॥

srngarasaranijaruparasam padabjam
bhrngayitebhya iha payayitum janebhyah ।
saundaryasimanikasam dadhatam svavesam
srigokulesamanisam tamaham bhajami ॥ 7॥

srngarameva vanitotsavamurmintam
bhagyena kenacidihavatarantamurvyam ।
sriviththalangajanupam svakulavatamse
santam bhajami satatam prabhugokulesam ॥ 8॥

ittham prabhornijaprabhatulamatulasya
srivallabhasya rucirastakamadarena ।
srikrsnarayakrtamistadametadiya-
padaravindayugalasmaranena japyam ॥ 9॥

iti srikrsnarayaviracitam rucirastakam samaptam ।

Add Comment

Click here to post a comment